Umowy Wzory pism

Umowa o dzieło. Wypełniony wzór z szerokim objaśnieniem

Umowa o dzieło

Obok umów o pracę i zlecenie, w Polsce funkcjonuje trzecia, nie mniej ważna – umowa o dzieło. Różnice między tymi umowami są niebagatelne, warto więc wiedzieć, która w danej sytuacji będzie właściwa i najbardziej korzystna.

Umowa o pracę – definicja

Krótką i zwięzłą definicję umowy o dzieło znajdziemy w samych przepisach prawa. Wystarczy zacytować Kodeks Cywilny. W Tytule XV, art. 627 przedstawia się to następująco:

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Można z tego przepisu nie tylko poznać obowiązki stron, ale również fakt, że jest to umowa rezultatu. Tymczasem umowy o pracę i zlecenie, są umowami starannego działania. Przepisy Kodeksu dotyczące umowy o dzieło dotyczą głównie sytuacji dość szczególnych. Określają granice i zasady odpowiedzialności, w niemal kazuistyczny sposób.

Co musi zawierać modelowa umowa o dzieło?

Oprócz określenia stron, miejsca jej zawarcia i daty, nieodzowny będzie opis dzieła. Im dokładniejszy i bardziej precyzyjny, tym lepiej dla stron, gdyż unikną konsekwencji ewentualnych niedomówień.

Jeżeli Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia materiałów lub narzędzi do wykonania dzieła, powinny w umowie znaleźć się o tym informacje. Najlepiej aby znajdował się termin ich dostarczenia, ewentualne koszty oraz konsekwencje ich niedostarczenia. Jeżeli nie jest to konieczne dla danej umowy, zapis ten można po prostu pominąć.

Koszt dzieła

Kolejne dwie kwestie nie powinny budzić wątpliwości – po pierwsze koszt dzieła powinien zostać określony. Ustawodawca przewidział jednak w przepisach prawa metody wyliczania wartości dzieła, w przypadku nieustalenia ceny. Jeżeli jednak nie chcemy niepotrzebnych trudności, warto ową cenę ustalić i zawrzeć w umowie.

Termin wykonywania umowy o dzieło

Drugą jest termin wykonania umowy. O ile sam w sobie jest oczywisty, warto również zamieścić w umowie konsekwencje jego niedopełnienia przez Wykonawcę. Najczęściej operuje się karą umowną do pewnej ilości dni, a później jednostronnym zerwaniem umowy przez Zleceniodawcę. Karę można uregulować za pomocą procentowej wartości dzieła albo pewnej wartości nominalnej.

Co do zasady umowę o dzieło może wypełnić inna osoba, niż umowę podpisała. Jeżeli zależy nam jednak na tym, by określone dzieło za określoną cenę wykonała również konkretna osoba, warto uczynić takie zastrzeżenie w umowie. Można albo całkowicie zakazać wykonania jej przez osoby trzecie. Inną ewentualnością jest uzależnienie możności wykonania jej przez osoby trzecie od zgody Zamawiającego.

Zmiana umowy o dzieło

Koniecznie należy przewidzieć to, w jakiej formie można dokonywać w umowie zmian. Najbezpieczniej oczywiście zawrzeć zapis o tym, by dokonywało się to wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowy często zawierają zapis, że w przypadkach nieuregulowanych, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Można taki zapis co prawda dodać, ale nie ma to najmniejszego sensu, gdyż dzieje się tak z mocy samego prawa. To trochę tak, jakby dodać zapis, że umowa jest zgodna z Konstytucją – nie przyniesie to żadnych efektów.

Na sam koniec…

Pewnym standardem jest również zapis odnośnie liczby sporządzonych kopii oraz po ile owych otrzymały strony. Ważne jest aby każda ze stron dostała co najmniej jedną, chociaż większa ilość na pewno nie zaszkodzi. Pod tak skonstruowaną umową Strony muszą oczywiście własnoręcznie się podpisać.

Pobierz wzór – Umowa o dzieło

łatwe prawo

Aleksander Serwiński

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz