Pracownik Prawo Pracy

Pozew o zapłatę odprawy emerytalnej

Pożyczka na pożyczkę - wszystko co musisz wiedzieć

Pracownikowi, spełniającemu warunki uprawniające do przejścia na emeryturę, którego stosunek pracy ustał właśnie w związku z przejściem na emeryturę – przysługuje odprawa emerytalna. Wysokość takiej odprawy to równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia. By zatem otrzymać emeryturę konieczne jest spełnienie trzech warunków:

 • przejście na emeryturę,
 • fakt rozwiązania umowy o pracę,
 • związek między przejściem na emeryturę o rozwiązaniem umowy o pracę – czyli mówiąc prościej, sytuacja, w której stosunek pracy ulega zakończeniu, bo pracownik odchodzi na emeryturę.

Odprawa emerytalna tylko raz?

Kodeks pracy wprost wskazuje, że pracownik, który otrzymał odprawę emerytalną, nie nabywa do niej ponownie prawa. Stanowi to o jednorazowości tego świadczenia – pracownik który otrzymał już odprawę, nie może wystąpić o nią ponownie. Wbrew pozorom ta jednorazowość nie odnosi się do możliwości otrzymania odprawy od kilku pracodawców, u których byliśmy zatrudnieni. W odniesieniu do sytuacji, kiedy pracownik zatrudniony był u więcej niż jednego pracodawcy i w związku z przejściem na emeryturę rozwiązaniu uległy umowy o pracę, Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 6 listopada 1984 r. (sygn. akt III PZP 44/84) potwierdził, że pracownik nabywa prawo do uzyskania odprawy emerytalnej z tytułu każdego stosunku pracy. Oznacza to, że taka osoba może żądać  zapłaty odprawy od każdego z pracodawców, u których zatrudniona była na podstawie umowy o pracę. Warunkiem jest jednak, by każdy ze stosunków pracy ustał właśnie z powodu przejścia na emeryturę.

Prawo do odprawy emerytalnej tylko raz? Nie zawsze …

Wyjątkiem są osoby pełniące zawodową służbę wojskową.
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 09 grudnia 2015 r. (sygn. akt I PK 1/15) stwierdził, że:
„otrzymanie odprawy przysługującej z tytułu zwolnienia ze służby wojskowej, niezależnie od charakteru tego świadczenia, nie wyłącza prawa do odprawy emerytalnej przysługującej pracownikowi z tytułu ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę i związanej z tym utraty statusu pracownika.”.

Co jeśli pracodawca nie chce wypłacić mi należnej odprawy emerytalnej? Czyli jak sporządzić pozew o zapłatę odprawy emerytalnej.

Jeśli pomimo spełnienia warunków koniecznych do uzyskania odprawy, pracodawca nie chce wypłacić Ci należnej odprawy emerytalnej możesz dochodzić swoich praw. Właściwym narzędziem dla dochodzenia takiego roszczenia będzie pozew o zapłatę odprawy emerytalnej. Jak go skonstruować?

Pozew o zapłatę musi w pierwszej kolejności czynić zadość wymogom formalnym stawianym przez ustawę dla pisma procesowego. Oznacza to, że musi zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest wnoszony wraz z podaniem adresu sądu;
 • oznaczenia stron i ich adresów (koniecznie należy wskazać numery PESEL, a w przypadku pracodawcy NIP lub KRS);
 • oznaczenie pisma – „pozew o zapłatę odprawy emerytalnej”;
 • wskazanie wartości przedmiotu sporu – czyli wskazanie kwoty, zapłaty której dochodzimy przed sądem;
 • osnowę wniosku oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności – należy po krótce wskazać o co wnosimy i jakie dowody przytaczamy na potwierdzenie zasadności naszych roszczeń, czyli np. decyzja przyznająca świadczenie emerytalne.
 • własnoręczny podpis;
 • wymienienie załączników, dowodów jakie powołujemy w pozwie oraz koniecznie dodatkowy odpis, czyli pozew wraz z załącznikami dla strony pozwanej.

Oprócz tego w pozwie musimy uściślić czego się domagamy – określić szczegółowo nasze żądanie

Przykład: wnoszę o zasądzenie od pozwanego MAX S.A. z siedzibą w Gdańsku na moją rzecz kwoty 3.400,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 maja 2018 r. do dnia zapłaty, z tytułu niezapłaconej odprawy emerytalnej;

 • przytoczyć okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie (oraz jeśli zajdzie taka potrzeba, także tych uzasadniających właściwość sądu). Należy opisać, na jakiej podstawie świadczona była praca (umowa o pracę), kiedy została ona zawarta i jakie wynagrodzenie otrzymywał pracownik. Prócz tego wskazać daty i podstawy przejścia na emeryturę, jak i datę z którą rozwiązaniu uległ stosunek pracy. Wskazać także należy okoliczności odmowy wypłaty odprawy przez pracodawcę. Dodatkowo można powołać się na przykład na korespondencję, z której wynikać będzie, że pracodawca odmawiał nam wypłaty odprawy emerytalnej.
 • należałoby także zawrzeć informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Należałoby zatem przed wystąpieniem na drogę sądową wystosować do pracodawcy wezwanie do zapłaty odprawy. Jeśli spełni on nasze żądanie na tym etapie, osiągniemy cel o jaki nam chodzi. Uzyskamy pieniądze z tytułu odprawy, a oszczędzimy sobie czasu i nerwów związanych z postępowaniem sądowym. W przeciwnym wypadku, w razie niezastosowania się pracodawcy do naszego wezwania, należy załączyć je jako dowód próby rozwiązania zaistniałego sporu.

Pozew o zapłatę odprawy emerytalnej jest wolny od opłat.

Gdzie wnieść pozew?

Pracownik wnosząc pozew o zapłatę odprawy ma do wyboru sąd mający rozpoznawać jego sprawę. Według kodeksu pracy pracownik w takiej sytuacji może wnieść pozew do:

 • sądu właściwości ogólnej pozwanego, czyli sąd w okręgu którego pozwany pracodawca ma siedzibę, bądź w przypadku osoby fizycznej miejsce zamieszkania;
 • sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana,
 • bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Pozew wnoszony będzie zazwyczaj do sądu rejonowego. Jednakże, gdy żądana kwota odprawy przekracza 75.000,00 zł, właściwym sądem do jej rozpoznania będzie sąd okręgowy.

apl. radc. Jagoda Frączkowska

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz