Alimenty Prawo Rodzinne

Jak udowodnić wysokość alimentów?

Jak udowodnić wysokość alimentów

Wysokość alimentów na dziecko warunkowana jest dwoma czynnikami. Pierwszym z nich są oczywiście możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica zobowiązanego do łożenia alimentów. Co ważne, nie są one tożsame z dochodem jaki jest uzyskiwany z tytułu wykonywanej pracy. Sąd będzie tutaj brał pod uwagę dochody, które rodzic zobowiązany do alimentacji może uzyskiwać przy dołożeniu tzw. „należytej staranności”.

Przykładowo osoba posiadająca kilka nieruchomości może je wynajmować i uzyskiwać tego tytułu realne dochody, a osoba bezrobotna, jeśli jest w stanie umożliwiającym wykonywanie zarobkowej pracy, może podjąć zatrudnienie odpowiednie do swoich kwalifikacji/możliwości. Drugim aspektem, który musi wykazać rodzic ubiegający się o zasądzenie alimentów, są usprawiedliwione potrzeby dziecka. Nasuwa się zatem pytanie co należy rozumieć przez „usprawiedliwione potrzeby dziecka”? I tym samym – jak udowodnić  wysokość dochodzonych alimentów?

Chcesz dowiedzieć się w jaki sposób uzyskać alimenty na dziecko? Kliknij tutaj!  

Usprawiedliwione potrzeby dziecka

Dochodząc alimentów od drugiego rodzica przede wszystkim należy skupić się na kosztach jakie podyktowane są potrzebami dziecka. Podstawą wysokości obowiązku alimentacyjnego będą jedynie usprawiedliwione potrzeby dziecka, czyli potrzeby bieżące. Bieżącej potrzeby nie będą stanowić na przykład wydatki mające zapewnić w przyszłości kupno mieszkania dla dziecka. (tak Sąd Najwyższy w uchwale z 5 lipca 1995 r., III CZP 86/95).

Małoletnie dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami

„Małoletnie dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami. Konsekwencją tej zasady jest to, że rodzice w żadnym razie
nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego względem dziecka,
które nie może utrzymać się samodzielnie, tylko na tej podstawie, że wykonywanie obowiązku alimentacyjnego stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar. Rodzice muszą więc podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami. (Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 9 czerwca 1976 r., III CZP 46/75)„  

Ocena usprawiedliwionych potrzeb dziecka będzie uzależniona od konkretnego przypadku. Oczywistą kwestię stanowi w tym przedmiocie zapewnienie dziecku mieszkania (część opłat proporcjonalnie przypadająca na dziecko, wliczając w to także rachunki za prąd, gaz czy inne media), kosztów wyżywienia (które mogą być uzależnione na przykład od zalecanej przez lekarza diety), czy przyborów szkolnych, książek, środków czystości, a także ubrań.  Brane są pod uwagę także indywidualne uzdolnienia, czy umiejętności dziecka – ze względu na przykład na koszty zajęć dodatkowych, konieczności opłacenia korepetycji, czy gry na instrumencie. Innymi elementami istotnymi dla określenia potrzeb danego dziecka będą kwestie zdrowotne, jak choćby wizyty u stomatologa, ortodonty itp.

Jak udowodnić wysokość alimentów – czyli jakie dowody powołać przed sądem?

Skoro wiesz już jak określić usprawiedliwione potrzeby dziecka, należy się zastawić jak udowodnić wysokość alimentów. Najczęściej przedstawianym dowodem przed sądem w sprawach o alimenty będą faktury i rachunki dokumentujące ponoszone wydatki. Mogą to być zarówno paragony, faktury vat, czy inne zaświadczenia o poniesionych kosztach. Chodzi o to by można dowiedzieć się z nich, w jakiej kwocie i co zostało sfinansowane. W przypadku kosztów opieki medycznej przydatne będą zaświadczenia lekarskie, np. o konieczności przeprowadzenia rehabilitacji, a także recepty za zakup leków.

Co może być dowodem przed sądem w sprawie o wysokość alimentów?

Dowodem przed sądem może być wszystko, co w dostateczny sposób
wykaże, że koszty utrzymania dziecka są rzeczywiste i konieczne.
Ocena ich zasadności należeć będzie jednak do sądu.

Dowodem w postępowaniu o zasądzenie alimentów będą również zeznania świadków. Mogą oni poświadczyć, że określone kwoty zostały przeznaczone na wskazywany przez nas cel finansowania potrzeb dziecka, czy też poprzeć nasze twierdzenia odnośnie tego, że dany wydatek stanowi „usprawiedliwioną potrzebę” dziecka. Świadkiem może być każda osoba, która dostatecznie orientuje się w naszej sytuacji materialnej/życiowej. Bez znaczenia, czy jest to osoba bliska, z rodziny, sąsiad, czy osoba całkiem obca.

Gromadzenie dowodów

Zgromadzenie dowodów ma ogromne znaczenie. Dowody maja bowiem przekonać sąd, że dochodzone kwoty alimentów są adekwatne do naszej sytuacji. Sąd Najwyższy zaznacza, że: „Rozpoznając sprawę o alimenty sąd powinien wykazać szczególną aktywność w gromadzeniu i przeprowadzaniu dowodów w celu prawidłowego ustalenia rzeczywistych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.”. Jednak to w naszym interesie leży przedstawienie takiej ilości dowodów, która przekona sąd do naszych żądań. Dlatego też powinniśmy aktywnie uczestniczyć w postepowaniu dowodowym.

Dowód z przesłuchania stron w sprawie o alimenty

Sąd przeprowadzi także dowód z przesłuchania stron, zarówno rodzica wnoszącego o zasądzenie alimentów, jak i rodzica pozwanego. Oczywiście, w przypadku kiedy zobowiązany do łożenia alimentów rodzic zgodzi się na płacenie żądanych alimentów – przeprowadzenie postepowania dowodowego będzie zbędne.

Chcesz wnieść pozew o alimenty na dziecko? Wejdź tutaj i dowiedz się jak to zrobić! Do pobrania darmowy wzór wypełniony o przykładową sprawę, którzy pomoże Ci samodzielnie sporządzić pozew.

Do kiedy mogę powoływać dowody dla wykazania wysokości alimentów?

Zarówno rodzic dochodzący zasądzenia alimentów, jak i ten od którego żądamy zapłaty, mają prawo przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swych słów lub dla odparcia twierdzeń strony przeciwnej aż do zamknięcia rozprawy. Należy jednak pamiętać, że sąd pominie spóźnione twierdzenia i dowody. By tego uniknąć należałoby uprawdopodobnić, że nie zgłoszono ich we właściwym czasie bez własnej winy, bądź wystąpiły inne wyjątkowe okoliczności. Dlatego warto do pozwu załączyć wszelkie posiadane dowody ponoszonych kosztów utrzymania dziecka jak i powołać świadków, jeśli zachodzi taka konieczność.

Dowody przed sądem w sprawie o wysokość alimentów

Dlaczego tak ważne jest, by przed sądem przedstawić jak najwięcej dowodów uzasadniających faktyczne ponoszenie wskazywanych kosztów utrzymania dziecka? Otóż to w ocenie sądu leży, czy da on wiarę naszym słowom. To sąd oceni, czy rzeczywiście koszty wskazywane jako „usprawiedliwione potrzeby dziecka” są konieczne i uzasadnione. Należy także dokładnie rozważyć, czy spis kosztów mających stanowić podstawę do wyliczenia alimentów jest kompletny i zawiera wszystkie większe wydatki ponoszone w ciągu roku przez rodzica, ze szczególnym uwzględnieniem okresów, w których wydatki te są zwiększone – jak na przykład wrześniowa wyprawka szkolna, czy okres wakacyjnych/zimowych wyjazdów i kolonii. Jest to istotne szczególnie z tego względu, że zasądzone przez sąd alimenty będą w stałej kwocie. Nagły, jednorazowy wydatek, o którym zapomnieliśmy wspomnieć, nie będzie natomiast stanowił podstawy do ich zwiększenia. Wobec tego należy dołożyć jak największej staranności w kompletowaniu materiału dowodowego w sprawie o alimenty.

apl. radc. Jagoda Frączkowska

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz