Alimenty Prawo Rodzinne Wzory pism

Pozew o alimenty – wzór

Pozew o alimenty
Pozew o alimenty – wzór
4.8 (95.56%) 9 vote[s]

Z tego artykułu dowiesz się jak napisać pozew o alimenty do sądu. Na co musisz zwrócić szczególną uwagę. Na końcu artykułu czeka na Ciebie wypełniony wzór pozwu.

Prawidłowo sporządzony pozew o alimenty powinien składać się z następujących elementów:

  1. Jak zwykle przy sporządzaniu pism urzędowych, powinieneś pamiętać o wskazaniu miejsca i daty sporządzenia pozwu.
  2. Następnie przechodzimy do oznaczenia sądu, do którego pozew składamy. Będzie to Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania powoda (Twojego dziecka, a więc uprawnionego) lub pozwanego (rodzica, na którego pragniemy nałożenia obowiązku alimentacyjnego). Wybór sądu leży w Twojej gestii.
  3. Kolejnym krokiem będzie podanie danych strony powodowej. Gdy dziecko jest już pełnoletnie, występuje w sprawie samodzielnie. Jeśli jednak nie ukończyło 18 r.ż. – Ty składasz pozew w jego imieniu. Musisz zamieścić tam imię i nazwisko, PESEL oraz miejsce zamieszkania swojego małoletniego dziecka oraz swoje, jako osoby, która je reprezentuje w trosce o jego interesy.
  4. Pamiętaj, by wskazać także dane strony pozwanej! Będzie to imię i nazwisko rodzica, na którego domagasz się nałożenia obowiązku alimentacyjnego oraz jego adres.
  5. Określ wartość przedmiotu sporu. Jak się za to zabrać? W sprawach o alimenty wartość przedmiotu sporu stanowi suma żądanych alimentów za jeden rok. Przykładowo: jeśli domagasz się alimentów na dziecko w wysokości 600 zł miesięcznie, musisz pomnożyć tę kwotę przez 12 miesięcy, więc wartość przedmiotu sporu będzie wynosić 7 200 zł.

Ustalając zakres świadczeń alimentacyjnych, miej na uwadze potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego rodzica.

  1. Zatytułuj pismo jako „Pozew o alimenty”.
  2. Treść pozwu. W treści pozwu należy wskazać żądania, które kierujesz do pozwanego przed sądem. Będzie to roszczenie o zasądzenie od pozwanego na rzecz uprawnionego (tj. dziecka) pewnej kwoty tytułem alimentów, a obok niego:

– wydanie wyroku zaocznego w razie niestawiennictwa pozwanego na rozprawie (będzie to miało duże znaczenie procesowe, bowiem nieobecność drugiej strony nie będzie wstrzymywała toku postępowania);

–  nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności;

– zasądzenie od pozwanego na rzecz strony powodowej kosztów procesu.

Następnie należy uzasadnić swoje żądanie. W uzasadnieniu musisz wskazać przede wszystkim średnie koszty utrzymania uprawnionego, wraz z dowodami na ich ponoszenie. Nakreśl także dotychczasowy stosunek pozwanego i jego sposób uczestnictwa w wychowaniu i utrzymaniu dziecka. Wskaż także swoją sytuację rodzinną i materialną, jako rodzica, pod którego pieczą dziecko stale przebywa oraz postaraj się nakreślić możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego. W ocenie możliwości spełnienia obowiązku alimentacyjnego, sąd bierze pod uwagę nie tylko faktycznie uzyskiwane dochody, ale także możliwości do uzyskiwania odpowiednich dochodów przez pozwanego, na co wskazuje np. odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe etc.

Wszystkie swoje twierdzenia powinieneś podeprzeć wiarygodnymi dowodami!

Będą to przede wszystkim dowody pisemne (np. odpis aktu urodzenia dziecka, rachunek za przedszkole), ale także za dowód można potraktować informacje uzyskane z przesłuchania stron i ich świadków w toku rozprawy.

Więcej na temat uzasadnienia wraz z przykładami jego poszczególnych elementów znajdziesz we wzorze na końcu artykułu.

  1. Na dole pozwu powinien znaleźć się własnoręczny podpis. Jeśli Twoje dziecko nie osiągnęło jeszcze pełnoletności – powinieneś podpisać się zamiast niego, jako osoba reprezentująca jego interesy.
  2. Na końcu należy wymienić załączniki. Do pozwu powinno się dołączyć przede wszystkim: odpis aktu urodzenia dziecka:

– skrócony – jeśli dziecko urodziło się w związku małżeńskim swoich rodziców;

– zupełny – jeśli dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego.

Ponadto powinieneś zamieścić wszystkie pisemne dowody na tezy stawiane w uzasadnieniu pozwu. Będzie to np.: zaświadczenie o wysokości dochodów rodzica składającego wniosek, rachunek za przedszkole, zajęcia pozalekcyjne i inne.

Pamiętaj, by pozew i załączniki sporządzić w 2 egzemplarzach: jeden do wiadomości sądu, drugi zaś zostanie wysłany do pozwanego przez sąd!

Pozew możesz złożyć bezpośrednio w biurze podawczym sądu lub drogą pocztową na adres sądu. Jeśli zdecydujesz się drugą opcję – zachowaj potwierdzenie nadania listu. Podobnie postępuj też w przypadku wysyłania kolejnych pism w toku procesu.

Nie musisz obawiać się też opłat sądowych przy składaniu pozwu – w przypadku roszczeń w sprawach rodzinnych, ponosi je Skarb Państwa.

Pobierz wzór – Pozew o alimenty

word_dl
 

Marta Bieńkiewicz

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz