Odszkodowania Szkody na Mieniu

Zaniżona kalkulacja szkody z OC

Zaniżona kalkulacja szkody z OC

Ubezpieczyciele, w przypadku zgłoszenia szkody, by wycenić jej rozmiar sporządzają kosztorys naprawy. Obliczenia, które są w nich zawarte są jednak szacunkowe. Nie tylko mogą nie uwzględniać niektórych koniecznych do naprawy części, ale również zawierać ceny części odbiegające od tych rzeczywistych. Zróżnicowanie cen wynika zazwyczaj z rodzaju części jaka ma zostać zamontowana w miejsce uszkodzonej. Fakt zaniżenia kosztorysu przedstawianego przez ubezpieczyciela można zweryfikować zlecając sporządzenie takiego kosztorysu niezależnemu podmiotowi specjalizującemu się w tych zagadnieniach. Wówczas, często porównując takie kalkulacje, nietrudno zauważyć, że najczęściej ceny części użytych w kalkulacji ubezpieczyciela będą znacznie niższe. Z czego może wynikać zaniżona kalkulacja szkody z OC?

Zasada pełnego odszkodowania

Ubezpieczyciel obowiązany jest, wypłacając odszkodowanie za szkodę z OC, do pełnego naprawienia wyrządzonej szkody. Ponadto pełna rekompensata szkody, oznacza w praktyce wypłatę odszkodowania w wysokości, która umożliwi dokonanie niezbędnych napraw uszkodzonego pojazdu. Chodzi tu o naprawy gwarantujące przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zaistnienia tej szkody.

Jednak należy podkreślić, że obowiązek pełnego naprawienia szkody, spoczywający na ubezpieczycielu, nie rodzi po stronie poszkodowanego obowiązku faktycznego naprawienia szkody. Jest to istotne, bowiem ubezpieczyciele często w razie kwestionowania stawek przez nich proponowanych, żądają przedstawienia faktur. Rachunki, czy faktury miałyby bowiem wykazać, że ceny części, czy też robocizny, w rzeczywistości są wyższe.  Nie ma jednak żadnych podstaw do takich działań. Trzeba mieć bowiem na uwadze, że fakt uzyskania odpowiedniego odszkodowania przez poszkodowanego, nie zobowiązuje go do podejmowania żadnych działań mających na celu przywrócenie uszkodzonego pojazdu do stanu sprzed szkody. Chodzi tu tylko o wyrównanie uszczerbku w majątku ubezpieczonego, który powstał wskutek zdarzenia szkodowego.

Czytaj również: Utrata wartości handlowej pojazdu

Czy istnieje obowiązek wyboru warsztatu oferującego najniższe ceny usług?

Ubezpieczyciel nie ma prawa wymagać od poszkodowanego, by ten dokonywał naprawy uszkodzonego pojazdu w zakładzie mechanicznym oferującym usługi w niższych cenach. W szczególności, gdy taki warsztat mógłby nie gwarantować szczegółowej diagnostyki.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze zaznacza, że poszkodowany ma prawo wybrać według własnego uznania warsztat mechaniczny, w którym dokona naprawy. Ograniczenie tej swobody jest niedopuszczalne. Stałoby bowiem w sprzeczności z przepisem art. 363 k.c., który zapewnia poszkodowanemu swobodę wyboru sposobu naprawienia szkody poprzez bądź przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Dlatego też analogicznie uznać należy, że pozwany powinien mieć swobodę wyboru również jeśli chodzi o podmiot mający dokonać naprawy.

Kalkulacja szkody z OC – jakie części zastosować?

Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów z dnia 12 kwietnia 2012 r. wskazuje, że:

Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty,
w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu.

Rodzaj użytych części ma zatem znajdować uzasadnienie w konkretnym przypadku. Zastosowanie części oryginalnych, musi być celowe i ekonomicznie uzasadnione. Nietrudno się domyślić, że w konkretnym przypadku użycie części danego rodzaju, uzależnione będzie od osobliwości i charakterystyki danego przypadku. Jeśli bowiem uszkodzeniu uległa część oryginalna, to przeliczenie szkody z uwzględnieniem części zamiennej, o niższej wartości ekonomicznej, nie będzie prowadziło do całkowitej kompensacji szkody. Wobec tego położenie poszkodowanego, w odniesieniu do stanu sprzed zdarzenia powodującego szkodę, uległoby pogorszeniu. Mając to na uwadze, stwierdzić należy, że kalkulacja szkody z OC w konkretnych przypadkach może różnić się cenami zastosowanych części.

Zamienniki jak oryginał?

Na marginesie należy wskazać, że obecnie na równi z częściami oryginalnymi, traktuje się tzw. zamienniki klasy Q. Są to części zamienne, których producent zaświadczy, że zostały one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych pojazdów. Ponadto muszą być one tej samej jakości, co części stosowane do montażu tych pojazdów. Wówczas, jak wskazuje Sąd Najwyższy, mogą być one traktowane jak części oryginalne.

Podsumowując, należy podkreślić że kalkulacja szkody z OC musi prowadzić do umożliwienia poszkodowanemu przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego. Decydującym będzie stan pojazdu bezpośrednio sprzed zdarzenia szkodowego. Jeśli bowiem odszkodowanie ma zagwarantować przywrócenie stanu poprzedniego – to właśnie do niego należałoby się odnosić wykonując kalkulacje rozmiarów szkody. Sąd Najwyższy wyjaśnia, że:

„(…) przywrócenie stanu poprzedniego ma miejsce, jeżeli stan pojazdu po naprawie pod każdym istotnym względem (stanu technicznego, zdolności użytkowania, części składowych, trwałości, wyglądu estetycznego itd.) odpowiada stanowi pojazdu przed uszkodzeniem.”

Dlatego też zaniżona kalkulacja szkody z OC może zostać przez poszkodowanego podważona. Na podstawie odpowiedniego kosztorysu, obrazującego rozmiar koniecznych napraw i wskazującego konkretne części do tego potrzebne, można bowiem dochodzić wypłaty odpowiedniego odszkodowania – uwzględniającego rzeczywiste straty.”

apl. radc. Jagoda Frączkowska

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz

Potrzebujesz pomocy – zgłoś się do Centrum Odszkodowań Copernicus