Ochrona konsumenta Odszkodowania Prawo Bankowe

Wniosek o zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu – wzór z omówieniem

wniosek o zwrot prowizji

Wcześniej spłaciłeś kredyt? Czy jest możliwe, abyś odzyskał proporcjonalną część kosztów? W tym artykule wniosek o zwrot prowizji z banku.

Konsument w każdym czasie ma prawo do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. Jeśli kredyt zostanie spłacony przez terminem określonym w umowie, jego całkowity koszt ulegnie obniżeniu. Ustawa o kredycie konsumenckim daje w takim wypadku kredytobiorcy możliwość uzyskania częściowego zwrotu kosztów kredytu. Przy wcześniejszej spłacie kredytu można dochodzić zwrotu kosztów kredytu dotyczących okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy. Jednym z wielu kosztów kredytu jest prowizja, pobierana za jego udzielenie. W razie wcześniejszej spłaty zobowiązania pojawia się zatem pytanie – czy możemy wnosić także o częściowy zwrot prowizji, proporcjonalnie do czasu trwania umowy kredytu?

Przykładowy wniosek o zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie w załączeniu!

Zwrot kosztów kredytu przy wcześniejszej spłacie – czego mogę żądać?

Ustawa o kredycie konsumenckim stanowi, że w razie wcześniejszej spłaty zobowiązania, kredytobiorca ma może żądać zwrotu części kosztów kredytu. Zwrot taki obejmie proporcjonalną część całkowitego kosztu kredytu, obciążając kredytobiorcę kosztami tylko za faktyczny okres korzystania z pożyczonego kapitału.

Konsument w każdym czasie ma prawo do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o koszty przypadające na okres, o który skróciła się umowa.

Proporcjonalnemu obniżeniu ulegają wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt! Ustawa wyszczególnia jakiego rodzaju koszty składają się na „całkowity koszt kredytu”. Są to:

  • odsetki,
  • opłaty,
  • prowizje!,
  • podatki i marże (jeżeli są znane kredytodawcy);
  • koszty usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach.

Kredyt a pożyczka – jakie są różnice? Sprawdź tutaj!

Zwrot prowizji za udzielenie kredytu przy jego wcześniejszej spłacie – czy to możliwe?

W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy. Prowizja za udzielenie kredytu  stanowi bez wątpienia jeden z wielu kosztów, składających się na „całkowity koszt kredytu”. Zasadniczym pytaniem na jakie należy odpowiedzieć, jest to, czy prowizja jest kosztem  dotyczącym okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy.

Na tym gruncie pojawiają się wątpliwości …

Banki, w obawie przed utratą prowizji, kwestionują możliwość wystąpienia konsumenta o zwrot prowizji w razie wcześniejszej spłaty zobowiązania. Wskazują, że prowizja jako wynagrodzenie banku za udzielenie kredytu, nie jest związana z okresem na jaki jest on udzielany, a z samym faktem zawarcia umowy kredytowej. Tym samym, ich zdaniem, wcześniejsza spłata zobowiązania, nie ma wpływu na wysokość pobranej prowizji, a co za tym idzie nie podlega proporcjonalnemu zwrotowi w razie wcześniejszej spłaty.

Przegląd orzecznictwa sądów powszechnych także nie daje jasnej odpowiedzi na to pytanie. Skoro jednak w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu, a przepisy definiujące„całkowity koszt kredytu” wymieniają pośród innych kosztów także  prowizje – właściwym wydaje się literalne potraktowanie przepisów regulujących proporcjonalny zwrot kosztów kredytu na wypadek jego wcześniejszej spłaty. Wobec tego słusznym wydaje się pogląd wedle którego, w razie wcześniejszego spłacenia zobowiązania kredytobiorcy przysługuje proporcjonalny zwrot prowizji.

Proporcjonalny zwrot prowizji – stanowisko Rzecznika Finansowego

Rzecznik Finansowy, odnosząc się do interpretacji art.. 49 ustawy o kredycie konsumenckim zaznacza że:

„Art. 49 ust. 1 ustawy należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego następuje obniżenie wszystkich możliwych kosztów takiego kredytu, niezależnie od ich charakteru i niezależnie od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę, z tymże wyjątkiem, iż redukcja ta ma charakter proporcjonalny, tj. odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.

Rzecznik Finansowy wskazuje także, że interpretacja przedstawiana przez banki, według której koszty kredytu można podzielić na dwa rodzaje – te, których wysokość została rozłożona w czasie (np. odsetki lub koszty ubezpieczeniowe) oraz te których wysokość jest stała, nierozłożona w czasie – i nie ma związku z długością obowiązywania umowy – jest błędna, a banki uzasadniając brak zasadności zwrotu części prowizji w oparciu o przepis art. 49 ustawy konsumenckiej, opierają się głównie na tych założeniach.

Czy należy się zwrot prowizji za wcześniej spłacony lub skonsolidowany kredyt

Rzecznik wskazuje, że rozróżnienie takie  nie ma żadnego odzwierciedlenia w ustawie. Zgodnie bowiem z przepisami, do rzeczonego zwrotu kwalifikują się wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt. W żadnym miejscu ustawa nie przewiduje wyłączenia, mogącego wyeliminować spośród tych kosztów prowizję za udzielenie kredytu.

Ponadto Rzecznik wskazuje, że przyjęcie takiej interpretacji dawałoby sposobność do obejścia prawa. Wówczas bowiem banki zamiast pobierania odsetek, mogłyby bowiem konstruować umowy tak, by pobierać minimalne odsetki, czy prowizje, a swoje wynagrodzenie ukrywać pod postacią tzw. opłat przygotowawczych.

Pamiętaj!
Zawsze możesz skorzystać z profesjonalnej pomocy, którą świadczy strona Zwroty z Banku. Sprawdzimy wysokość Twojego roszczenia, odzyskamy kwotę co do złotówki doliczając należne ci odsetki!

Reasumując

Reasumując, mając na uwadze zarówno ww. pogląd Rzecznika Finansowego, jak i przede wszystkim wykładnię celowościową i literalną przepisu art. 49, uznać należy uznać, że zwrot prowizji w wypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania jest możliwy.

Wniosek o zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie w załączeniu!

apl. radc. Jagoda Frączkowska

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz

Potrzebujesz Pomocy?

Pledziewicz Kancelaria

Pledziewicz Kancelaria to specjalizująca się w prawie bankowym, wierzytelnościach i sprawach komorniczych kancelaria radcowska. Kancelaria prowadzi sprawy w całej Polsce. Zapoznaj się z ofertą

Zwroty z Banku

Odbierz swoje pieniądze za wcześniej spłacony lub skonsolidowany kredyt


Zwroty z Banku