Alimenty Prawo Rodzinne

Alimenty na dziecko po rozwodzie

Alimenty na dziecko po rozwodzie

Czasami, pomimo usilnych prób nie możemy dojść do porozumienia z małżonkiem. Jedynym rozwiązaniem, jakie widzimy przed sobą jest rozwód. Jest to na pewno lepsze rozwiązanie tej trudnej sytuacji, niż życie z osobą, z którą nie łączy nas już nic. Często naszą obawą przed rozwodem jest to, czy damy radę sami utrzymać siebie i dzieci. Może jednak lepiej zostać z małżonkiem, z którym nie łączy nas już żadna więź? W końcu dwie pensje to nie jedna… Na szczęście ustawodawca przewidział możliwość zaistnienia takich dylematów. Czy możemy otrzymać alimenty na dziecko po rozwodzie?

Wina rozkładu pożycia

O przesłankach orzeczenia rozwodu pisałam wcześniej <<Kiedy sąd może nie zgodzić się na rozwód? Przesłanki orzeczenia rozwodu.>>. Co do zasady, sąd orzekając rozwód orzeka także o tym, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. O winie sąd orzeka z urzędu, nie trzeba więc składać stosownego wniosku, czy wnosić o to w pozwie. Natomiast małżonkowie mogą zgodnie żądać zaniechania orzekania o winie przez sąd. Rozwód bez orzekania o winie przeprowadzany jest o wiele szybciej, gdyż nie wymaga przeprowadzenia skomplikowanego postępowania dowodowego.

O czym orzeka sąd w wyroku rozwodowym?

Zgodnie z jego treścią: „W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga (…) w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka”. Wynika stąd, że sąd nie może pominąć kwestii obowiązku alimentacyjnego przy orzekaniu rozwodu, nawet jeśli nie orzeczono o winie. Skutkiem orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie jest takie przyjęcie, że żaden z małżonków nie ponosił winy. Należy jednak wiedzieć, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2006 r. III CZP 106/06 w postępowaniu apelacyjnym jeden z małżonków może cofnąć wyrażone przed sądem pierwszej instancji żądanie zaniechania orzekania o winie rozkładu pożycia. Oznacza to, że do końca postępowania rozwodowego możesz zmienić zdanie co do winy.

Ponadto, sąd musi orzec także o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków. Orzeka także o kontaktach rodziców z dzieckiem, o ile strony nie złożyły zgodnego wniosku o nieorzekanie w tej części. W przypadku, gdy małżonkowie zawarli umowę co do wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, sąd ma obowiązek orzec zgodnie z jej treścią.

Alimenty na dziecko po rozwodzie bez orzekania o winie

Kwestia winy rozkładu pożycia nie jest istotna przy orzekaniu o alimentach na rzecz dziecka. Sytuacja, gdy jeden z małżonków jest winny lub żaden z nich nie ponosi winy, jest bez znaczenia dla orzeczenia sądu co do alimentów. Alimenty zasądza się na rzecz dziecka. Co do zasady, obowiązanym do ich płacenia jest ten małżonek, u którego dziecko po rozwodzie nie zamieszka.

Kwestią, jaką warto poruszyć jest to, czy na rzecz każdego dziecka sąd z urzędu zasądzi alimenty? Otóż nie, gdyż dotyczy to wyłącznie małoletnich dzieci (poniżej 18 roku życia). W przypadku pełnoletnich dzieci, sąd nie orzeknie o alimentach, choćby wnosili o to jego rodzice. Pełnoletnie dziecko, jako osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych, samodzielnie może wnieść powództwo do właściwego sądu o zasądzenie alimentów w trybie przepisu art. 133 k. r. i o.

spec. ds. prawnych Ewa Kędzierska

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz