Ochrona konsumenta Odszkodowania Prawo Bankowe Zobowiązania

Wcześniejsza spłata kredytu a zwrot opłat

Wcześniejsza spłata kredytu a zwrot opłat

Konsumenci zawierając umowy kredytu zobowiązują się do poniesienia także innych kosztów, które składają się na całkowity koszt kredytu. Obejmuje on odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże, a nadto koszty usług dodatkowych. Wcześniejsza spłata kredytu jest możliwa, jednak nie oznacza to, że koszty poniesione w chwili zawarcia umowy całkowicie przepadną. Poniżej dowiesz się, jakie skutki pociąga za sobą wcześniejsza spłata kredytu !

Wcześniejsza spłata kredytu – masz do tego prawo!

Niekiedy po zaciągnięciu kredytu na dłuższy okres, chcemy dokonać jego wcześniejszej spłaty. Mamy do tego prawo, gdyż wynika to wprost z ustawy o kredycie konsumenckim:

Art. 48. 1. Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.

Skutkiem wcześniejszej spłaty zobowiązania jest obniżenie całkowitego kosztu kredytu. Bez wątpienia jest to rozwiązanie opłacalne i korzystne dla konsumentów. Często jednak banki nie wywiązują się ze swoich obowiązków, poprzez niewypłacanie klientom kosztów początkowych, w postaci prowizji, opłat administracyjnych, czy składek na ubezpieczenie.

Wcześniejsza spłata kredytu a obniżenie kosztów kredytu

O procedurze obniżenia całkowitego kosztu kredytu wskutek wcześniejszej jego spłaty stanowi art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, z którego wynika, że:

1. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

2. W przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, ust. 1 stosuje się odpowiednio

Należy podkreślić, że zwrot kosztów ponoszonych przy zawarciu umowy następuje w sposób proporcjonalny. Odnosi się do okresu od dnia rzeczywistej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty wynikającej z umowy. Nieuzasadnionym byłoby bowiem opłacanie odsetek za okres po dokonaniu całkowitej spłaty zobowiązania.

Przykład: Pan Jacek zaciągnął kredyt na kwotę 15.000 zł na okres 2 lat. Całkowity koszt kredytu wyniósł 2400 zł. Pan Jacek spłacił zobowiązanie w rok, powinien zatem otrzymać zwrot 1200 zł.

W tym temacie wypowiedział się także Rzecznik Finansowy oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. We wspólnym komunikacie wskazali, że „w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego następuje obniżenie wszystkich możliwych kosztów takiego kredytu, niezależnie od ich charakteru i niezależnie od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę, z tymże wyjątkiem, iż redukcja ta ma charakter proporcjonalny”.

Czytaj: Wniosek o zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu – wzór z omówieniem

Wcześniejsza spłata kredytu a całkowity koszt kredytu

Jak wynika ze wspomnianej wyżej regulacji obniżeniu ulega całkowity koszt kredytu. Zakres całkowitych kosztów kredytu określony został zaś przez art. 5 ust. 6 ustawy o kredycie konsumenckim. Wskazuje on, że całkowity koszt kredytu stanowią wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności:

a) odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane kredytodawcy oraz

b) koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu

– z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta.

Regulacja ta może nastręczać wątpliwości, z uwagi na użyty w niej zwrot „w szczególności”. Wskazuje on bowiem na otwarty katalog możliwych kosztów, jakie mieszczą się w zakresie całkowitego kosztu kredytu. Zdaniem Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK  należy jednak uznać, że poza wskazanymi powyżej elementami obniżeniu ulegają także wszelkie inne koszty.

Warto zwrócić uwagę, że zwrot prowizji i innych kosztów poniesionych przy zawieraniu umowy kredytu konsumenckiego powinien być dokonany zarówno przy wcześniejszej spłacie własnymi środkami, jak i tzw. konsolidacji kredytu.

Wcześniejsza spłata kredytu a dyrektywa unijna

Regulacja art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim stanowi konsekwencję wprowadzonej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2008 r. Wynika z niej, że konsument ma prawo w każdym czasie spłacić w całości lub w części swoje zobowiązania wynikające z umowy o kredyt. W takich przypadkach jest on uprawniony do uzyskania obniżki całkowitego kosztu kredytu, na którą składają się odsetki i koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania umowy.

Pamiętaj!
Zawsze możesz skorzystać z profesjonalnej pomocy, którą świadczy strona Zwroty z Banku. Sprawdzimy wysokość Twojego roszczenia, odzyskamy kwotę co do złotówki doliczając należne ci odsetki!

Maciej Cęcelewski

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz

Potrzebujesz Pomocy?

Pledziewicz Kancelaria

Pledziewicz Kancelaria to specjalizująca się w prawie bankowym, wierzytelnościach i sprawach komorniczych kancelaria radcowska. Kancelaria prowadzi sprawy w całej Polsce. Zapoznaj się z ofertą

Zwroty z Banku

Odbierz swoje pieniądze za wcześniej spłacony lub skonsolidowany kredyt


Zwroty z Banku