Regulamin korzystania z portalu Łatwe Prawo

1.

W skrócie: Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu powinieneś zapoznać się z treścią Regulaminu. Administratorem Łatwego Prawa jest Legal Media Sp. z o.o., z którą możesz skontaktować się za pomocą adresu e-mail: [email protected] lub telefonu. 793022901

1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z Portalu Łatwe Prawo oraz treści  udostępnianych Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu drogą elektroniczną przez Legal Media Sp. z o.o., a także zasady ochrony danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.
 2. Administratorem Portalu jest Legal Media Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87 – 100) przy ul. Szosa Lubicka 15C/57 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000685266, posługująca się numerem NIP: 8792693246 oraz numerem REGON: 367686993, będąca właścicielem i administratorem Portalu Łatwe Prawo. Dane kontaktowe: [email protected] tel. 793022901 .
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną w myśl art. 33(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93), która korzysta z Portalu Łatwe Prawo.
 4. Łatwe Prawo to portal internetowy znajdujący się pod adresem https://latweprawo.pl, dostępny na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie dla każdego Użytkownika, korzystającego z urządzenia posiadającego przeglądarkę internetową umożliwiającą dostęp do Portalu, a także przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies oraz połączenie urządzenia końcowego z siecią Internet.
 5. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Portalu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem, a także do przestrzegania jego postanowień od chwili rozpoczęcia korzystania z Portalu.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Portalu w oparciu o niniejszy Regulamin poprzez skorzystanie z Portalu.
 7. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2.

W skrócie: Portal kierowany jest do „zwykłych ludzi”, którzy z wymiarem sprawiedliwości mają do czynienia sporadycznie i potrzebują konkretnych informacji jak załatwić swoją sprawę przed sądem, administracją, notariuszem itd.

2 Cele portalu

 1. Bezpośrednim celem Portalu jest szerzenie edukacji prawniczej wśród internetowej społeczności. Administrator pragnie zapewnić wsparcie merytoryczne podmiotom, zwłaszcza osobom fizycznym, gdy te są zainteresowane prowadzeniem sprawy przed sądem, administracją, notariuszem etc. bez asysty profesjonalnego pełnomocnika.
 2. Portal służy ułatwieniu kontaktu między osobami poszukującymi pomocy prawnej, a profesjonalnymi pełnomocnikami i innymi osobami posiadającymi wiedzę prawniczą.
 3. Pośrednim celem Portalu jest promocja wizerunku Legal Media Sp. z o.o. oraz jej działalności, która obejmuje tworzenie serwisów internetowych i usług elektronicznych.

3.

W skrócie: Treści udostępniane na Portalu służą celom informacyjnym o charakterze ogólnym. Pamiętaj, że nie są one sporządzane z myślą o konkretnym Użytkowniku, toteż nie można ich traktować jako porady prawej. Za zamieszczone tu treści nie musisz uiszczać żadnych opłat.

3 Zakres działania Portalu i odpowiedzialność Administratora

 1. Działanie Portalu Łatwe Prawo polega na dostarczaniu Użytkownikowi treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
 2. Korzystanie z materiałów i treści edukacyjnych udostępnionych przez Administratora w ramach Portalu odbywa się nieodpłatnie, w sposób określony treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Administrator zapewnia Użytkownikowi:
 4. Dostęp do informacji i bazy wiedzy zamieszczonych na Portalu;
 5. Udostępnianie wzorów dokumentów, umów i pism procesowych;
 6. Umożliwienie kontaktu z osobami dysponującymi wiedzą prawniczą z dziedziny, z której Użytkownik zgłasza zagadnienie w celu uzyskania dalszej pomocy, konsultacji etc.;
 7. Skorzystanie za pośrednictwem Portalu z serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnionych przez Administratora.
 8. Treści publikowane na łamach Portalu mają charakter ogólny. Nie stanowią one porady prawnej, ani wykładni prawa. Tym bardziej nie budują stosunku zobowiązaniowego w relacji mandant – mandatariusz.
 9. Treści udostępniane w ramach Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym.
 10. Administrator dokłada starań, aby informacje ukazujące się ma Portalu były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. Administrator nie może jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki i że może być przydatna dla działań podejmowanych przez Użytkowników. Dlatego też Administrator zastrzega, iż nie ponosi on odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych na Portalu oraz za informacje pochodzące od innych osób niż Administrator (w szczególności autorów wpisów oraz osób komentujących opublikowane treści).
 11. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Portalu dla wszystkich jego Użytkowników.

6a. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu informatycznego Portalu, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystania z usług.

6b.  O ile to możliwe, terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie głównej Portalu przed rozpoczęciem prac.

4.

W skrócie: Niniejszy Regulamin ma zastosowanie w ogólności dla domeny https://latweprawo.pl. Udostępnione przez Administratora platformy zewnętrzne mogą mieć inne zasady korzystania. O odmiennych regulacjach zostaniesz poinformowany.

4 Zasady korzystania z serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych w Portalu przez Administratora

 1. Korzystanie z serwisu internetowego lub usług elektronicznych udostępnianych przez Administratora na platformach zewnętrznych może odbywać się w oparciu o uregulowania szczególne, w szczególności odpowiednie regulaminy, noty zawierające dane i informacje odnośnie przedmiotu, zakresu i parametrów tych serwisów lub usług.
 2. Użytkownik jest informowany i zapoznaje się z uregulowaniami szczególnymi wymienionymi w punkcie poprzednim niniejszego Regulaminu, w szczególności przy pierwszym skorzystaniu z serwisów lub usług.
 3. W zakresie, którego dotyczą uregulowania szczególne nie mają zastosowania regulacje niniejszego Regulaminu.

5.

 

W skrócie: Pamiętaj o poszanowaniu praw własności intelektualnej autorów wpisów oraz Administratora. Możesz używać zamieszczonych na Portalu treści w celach osobistych (np. w celu sporządzenia pisma procesowego w toczącej się przeciwko Tobie sprawy), ale nie możesz uczynić sobie z nich źródła dochodu lub publikować ich w Internecie.

5 Ochrona praw autorskich i innych praw

 1. Wszelkie prawa do Portalu i zawartych w nim oraz udostępnionych za jego pośrednictwem treści, w tym prawa własności intelektualnej, prawa do nazwy Portalu, nazwy domeny internetowej oraz baz danych – podlegają ochronie prawnej.
 2. Administrator nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek treści udostępnionych na Portalu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku osobistego.

6.

W skrócie: Administrator Łatwego Prawa szanuje Twoje prawo do prywatności. W celu doskonalenia strony oraz dla celów statystycznych wykorzystuje technologię plików cookies. Możesz ograniczyć lub wyłączyć ich dostęp za pośrednictwem przeglądarki Internetowej, z której korzystasz. Pamiętaj jednak, że może to spowodować utrudnienia w zakresie korzystania z Portalu.

6 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Administrator Portalu Łatwe Prawo szanuje prawo Użytkowników do prywatności. Dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników.
 2. [Pliki cookies] Portal Łatwe Prawo używa plików cookies.
 3. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności nie umożliwiają przedostania się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania, bądź oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają Administratorowi zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Portal do jego potrzeb.
 4. Administrator wykorzystuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by usprawnić jej działanie, oraz funkcjonalne pozwalające na odtworzenie ustawień Użytkownika w następnej sesji.
 5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia w przeglądarce internetowej. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Portalu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swej natury wymagają plików cookies.
 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa korzystając z Portalu.
 7. Administrator wykorzystuje cookies w celu konfiguracji Portalu dostosowującej go do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych.

7.

W skrócie: Korzystając z Portalu musisz przestrzegać Regulaminu. W innym przypadku Administrator może ograniczyć Ci dostęp do niektórych opcji Portalu. W szczególności pamiętaj o przestrzeganiu dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego, tj. powstrzymaj się od udostępniania wulgaryzmów i treści mogących obrazić inne osoby.

7 Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do kontroli treści udostępnianych przez Użytkowników w formie Komentarzy do wpisów przed ich opublikowaniem do wglądu innych Użytkowników Portalu, w szczególności poprzez odmowę udostępnienia zamieszczonych przez Użytkownika treści lub przez ich modyfikację.
 3. Administrator jest uprawniony do zaprzestania udostępniania niektórych opcji Portalu (w szczególności możliwości komentowania zamieszczonych nań treści) dla Użytkownika, w przypadku:
 4. Naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;
 5. Działania przez Użytkownika Portalu na szkodę Legal Media Sp. z o.o. lub innych Użytkowników oraz osób trzecich.
 6. Użytkownik Portalu obowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu.

8.

W skrócie: Aby korzystać z Portalu musisz zorganizować sobie we własnym zakresie sprzęt (komputer, telefon, tablet itd.), przeglądarkę internetową oraz dostęp do Internetu.

8 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator

 1. Użytkownik korzystając z Portalu musi spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
 2. Dysponowanie urządzenia mającego przeglądarkę internetową;
 3. Dostęp do Internetu;
 4. Dostęp do przeglądarki internetowej;
 5. Zainstalowany program umożliwiający przeglądanie plików w formacie DOC i PDF;
 6. Prawidłowe korzystanie z Portalu może być uzależnione od instalacji oraz włączenia w przeglądarce obsługi skryptów Java, JavaScript lub akceptacji cookies.
 7. Administrator nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Użytkownika niezbędnego dostępu do Portalu dzięki korzystaniu z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Portalu lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje umowa zawarta przez Użytkownika z podmiotem udostępniającym takie usługi lub oprogramowanie.
 8. Administrator Portalu dokłada starań, by korzystanie z Portalu było możliwe za pośrednictwem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Administrator nie jest jednakże w stanie zagwarantować i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Portalu lub jego poszczególnych elementów.
 9. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Portalu są następujące:
 10. Komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB, systemem operacyjnym oraz przeglądarką internetową;
 11. Przeglądarka internetowa – jedna z następujących: Mozilla Firefox 17 lub wyższy, Internet Explorer 8 lub wyższy, Opera 12 lub wyższy, Chrome 25 lub wyższy, bądź inna zgodna.
 12. Administrator zastrzega, iż możliwość korzystania z poszczególnych serwisów internetowych lub usług elektronicznych dostępnych w ramach Portalu może być zależna od dokonania określonych konfiguracji komputera Użytkownika oraz spełnienia innych wymagań technicznych, o których Użytkownik jest informowany na stronach internetowych przeznaczonych dla udostępnienia tych serwisów lub usług.

9.

W skrócie: W razie pytań możesz kontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail … lub formularza zgłoszeniowego …

9 Reklamacje i korespondencja

 1. Użytkownik Portalu winien kierować wszelką korespondencję oraz reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Portalu na adres poczty elektronicznej … lub za pośrednictwem formularzu zgłoszeniowego dostępnego pod adresem … .
 2. Administrator udziela odpowiedzi na korespondencję oraz reklamacje na adres poczty elektronicznej udostępniony mu przez Użytkownika Portalu w formularzu zgłoszeniowym, a w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres nadawczy zgłoszenia.

10.

W skrócie: Regulamin może ulec zmianie, jednakże z pewnością zostaniesz o tym fakcie poinformowany.

10 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad korzystania z Portalu po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie Użytkowników przez zamieszczeniu na stronie głównej Portalu odpowiedniej informacji.
 2. Regulamin jest dostępny do wglądu w formie elektronicznej na stronie internetowej Portalu w zakładce „Regulamin” w formacie umożliwiającym pobranie go na dysk twardy komputera Użytkownika, odczyt oraz wydruk.
 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 03.07.2018.