Alimenty Prawo Rodzinne Rozwód

Jak obliczyć wysokość alimentów na dziecko?

Jak obliczyć wysokość alimentów na dziecko

Na wysokość alimentów będzie mieć wpływ kilka czynników. Poza możliwościami majątkowymi rodzica, od którego dochodzimy alimentów, decydujące znaczenie będą miały usprawiedliwione potrzeby dziecka. Związek między tymi dwoma elementami wynika z zasady zapewnienia równej stopy życiowej dzieci i rodziców, która jest aktualna także w odniesieniu do obowiązku alimentacyjnego. Jak więc obliczyć wysokość alimentów, które należą się dziecku?

Nie wiesz jak uzyskać alimenty na dziecko? Sprawdź tutaj!

Jak obliczyć wysokość alimentów? 

W pierwszej kolejności należy skupić się na potrzebach dziecka, jakie wymagają sfinansowania. Chodzi tutaj o usprawiedliwione potrzeby. To, że alimenty mają pokrywać usprawiedliwione potrzeby nie przesądza oczywiście o tym, że są to jedynie potrzeby podstawowe. Nie chodzi tu o pokrycie wydatków związanych tylko z zapewnieniem dachu nad głową, czy wyżywieniem. W każdym przypadku należy brać pod uwagę indywidualne wymagania dziecka, jego uwarunkowania, uzdolnienia, czy na przykład problemy zdrowotne. Mogą to być wydatki z tytułu kursów językowych, korepetycji, zajęć dodatkowych, wizyt u stomatologa, czy chociażby kosztów wakacyjnych kolonii.

Jeśli chodzi o możliwości majątkowe rodzica, od którego zamierzamy dochodzić alimentów na dziecko, nie bierze się tutaj pod uwagę jedynie dochodów uzyskiwanych z tytułu pracy. Będą to również możliwości majątkowe, czyli na przykład  posiadane nieruchomości i zyski jakie są z nich uzyskiwane. Dochodu natomiast nie stanowi „gołe” wynagrodzenie za pracę. Wliczane są tutaj także wszelkie premie, nagrody, jubileuszówki czy tzw. trzynastki. Możliwości zarobkowe są o tyle istotne, że według prawa nie można wyegzekwować od zobowiązanego więcej, niż 3/5 wynagrodzenia za pracę. Jednak sąd weźmie oczywiście również pod uwagę uzasadnione potrzeby dziecka.

Co ważne, jeśli zajdą zmiany powodujące, że usprawiedliwione potrzeby dziecka się zwiększą, bądź też zwiększeniu ulegną możliwości majątkowe rodzica zobowiązanego, można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Jak to wygląda na przykładzie

Matka zamieszkująca z małoletnim dzieckiem w wynajmowanym mieszkaniu dwupokojowym chce ustalić wysokość alimentów jakie może uzyskać od ojca dziecka. W pierwszej kolejności musi obliczyć jaka część miesięcznych wydatków dotyczy samego dziecka. Załóżmy:

 • wynajem mieszkania wraz z opłatami za prąd, gaz i inne media to wydatek rzędu 1200 zł – tym samym część przypadająca na dziecko to 600 zł miesięcznie;
 • wyżywienie dziecka – ok. 300 zł miesięcznie;
 • koszty związane z edukacją:
  • wyprawka wrześniowa: ok. 600 zł – tj. 50 zł miesięcznie
  • opłaty z tytułu komitetu rodzicielskiego oraz ubezpieczenia: ok. 50 zł miesięcznie;
  • korepetycje z matematyki 200 zł miesięcznie;
 • koszty związane z rehabilitacją ok. 200 zł miesięcznie;
 • odzież – 200 zł miesięcznie;
 • kolonie wakacyjne ok. 1200 zł – tj. 100 zł miesięcznie.

Powyższe kalkulacje dają w sumie kwotę 1700 zł. Dzieląc tę kwotę na dwójkę rodziców, przykładowa kwota alimentów w tej sprawie będzie wynosić ok. 850 zł. Jednak nie oznacza to, że rodzic domagający się alimentów nie może domagać się zasądzenia większej kwoty.

Jaką część „usprawiedliwionych potrzeb dziecka” obejmą alimenty?

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka może polegać w całości lub części na osobistych staraniach o utrzymanie, wychowanie i opiekę nad dzieckiem. Tym samym rodzic sprawujący codzienną pieczę nad dzieckiem, wkładający wysiłek w jego wychowanie i codzienne czynności pielęgnacyjne, może oczywiście dochodzić alimentów w kwocie wyższej niż tylko połowa całości kosztów potrzebnych na „usprawiedliwione potrzeby dziecka”. W takim wypadku, drugi z rodziców zobowiązany jest do pokrywania w całości lub w części kosztów utrzymania dziecka.

W praktyce najczęściej sąd nakładając obowiązek alimentacyjny „rozdzieli go” na obydwoje rodziców, najczęściej obciążając większą częścią rodzica, który nie będzie na co dzień zajmował się wychowaniem i opieką nad dzieckiem. Jest to także zależne od możliwości zarobkowych obojga rodziców i należy do oceny sądu. Rozwiązanie takie wydaje się być racjonalne.

Wysokość zasądzonych przez sąd alimentów jest stała

Nie będzie zatem miało znaczenia, że w danym miesiącu wydatki były większe niż przeciętnie. Istnieje oczywiście możliwość wystąpienia o podwyższenie alimentów, jednak byłoby to zasadne dopiero w razie stałego wzrostu kosztów, a nie jednorazowego wydatku. Dlatego tak ważne jest, by w powyższej kalkulacji uwzględnić wszelkie wydatki na potrzeby dziecka. Wobec stałości wysokości zasądzonych alimentów należy podkreślić także, że ich wysokość nie zmienia się w okresie wakacyjnym. To, że dziecko będzie więcej czasu przebywało pod opieką rodzica zobowiązanego do łożenia alimentów, nie uprawnia go w żadnym wypadku do „proporcjonalnego” pomniejszenia ich o dni, w których zajmuje się dzieckiem.

Kolejnym krokiem będzie wykazanie, że wymienione powyżej koszty w rzeczywistości są ponoszone.

Chcesz wnieść pozew o alimenty na dziecko? Wejdź tutaj i dowiedz się jak to zrobić!
Do pobrania darmowy wzór wypełniony o przykładową sprawę, którzy pomoże Ci samodzielnie sporządzić pozew.

apl. radc. Jagoda Frączkowska

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz