Odszkodowania Ogólne

Sąd właściwy dla roszczeń z ubezpieczenia AC/OC

sąd właściwy dla roszczeń z ubezpieczenia AC/OC

Zdarza się, że ubezpieczyciele, zarówno jeśli chodzi o obowiązkowe ubezpieczenie OC, jak i dobrowolne AC, zaniżają należne poszkodowanemu kwoty odszkodowania. Ustawodawca w przepisach prawa wprost przesądza o tym, że odszkodowanie ma rekompensować doznaną szkodę w całości. Często jednak ubezpieczyciele, posiłkując się własnymi wyliczeniami szkód, proponują wypłacenie odszkodowania w pomniejszonej (często kilkukrotnie!) wysokości. Nierzadko również odmawiają wypłaty kosztów poniesionych z tytułu wynajęcia samochodu zastępczego, czy też holowania. Co w takiej sytuacji może zrobić ubezpieczony? Droga polubowna została już wyczerpana, tj. ubezpieczyciel mimo wezwania do zapłaty żądanej kwoty, odmawia jej wypłaty? Nie pozostaje nic innego, jak wnieść do sądu pozew o zapłatę. Pierwsze pytanie, jakie nasuwa się w takiej sytuacji to: jaki jest sąd właściwy dla roszczeń z ubezpieczenia AC/OC?

Nie wiesz jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?
Sprawdź artykuł “Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – wypłata odszkodowania z OC”

Sąd właściwy dla roszczeń z ubezpieczenia AC/OC

Pozew o zapłatę przeciwko ubezpieczycielowi, zarówno jeśli chodzi o roszczenia z OC jak i AC, wnosić będziemy zazwyczaj do sądu rejonowego. Wynika to z tego, że jest on właściwy dla roszczeń o zapłatę do kwoty 75.000 zł. Roszczenia o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną na pojazdach z reguły nie będą przekraczały tej kwoty. Problem może stanowić wybór sądu właściwego miejscowo. Czy ma to być sąd miejsca zamieszkania poszkodowanego, miejsca zdarzenia szkodowego, czy też siedziby samego ubezpieczyciela?

Roszczenia z ubezpieczenia OC

Jeśli chodzi o wybór sądu właściwego miejscowo, to w odniesieniu do roszczeń wynikających z ubezpieczenia OC, po nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, która obowiązuje od dnia 24 stycznia 2016 r. właściwym będzie:

  • sąd właściwy dla miejsca zamieszania (bądź siedziby w przypadku osób prawnych – tj. firm, przedsiębiorców) poszkodowanego;
  • lub sąd właściwy dla miejsca zaistnienia zdarzenia powodującego szkodę.

Pozwany może zdecydować się na jedyną z dwóch możliwości, a między nimi może wybrać wedle własnego uznania. Dopiero, gdyby nie było podstaw do ustalenia właściwości w jeden w dwóch powyżej wskazanych sposobów, w grę wchodzi właściwość ogólna. Oznacza to, że wtedy jako sąd właściwy dla roszczeń z ubezpieczenia AC/OC byłby sąd miejsca zamieszkania/siedziby pozwanego. Jest to jednak wyjątek, który w praktyce zazwyczaj nie będzie miał miejsca.

Roszczenia z ubezpieczenia AC

W przypadku roszczeń z ubezpieczenia AC sprawa wygląda podobnie, powództwo można wytoczyć, według własnego wyboru, przed :

  • sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego;
  • sąd właściwy dla miejsca zamieszkania/siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia (tj. Ubezpieczyciela, Ubezpieczonego, czy też osoby której przysługuje roszczenie odszkodowawcze, np. z tytułu umowy przelewu wierzytelności);
  • sąd właściwy dla miejsca zdarzenia powodującego szkodę,
  • bądź sąd właściwy dla miejsca zamieszkania/siedziby pozwanego.

 Uwaga! Także spadkobierca może dochodzić odszkodowania po zmarłym poszkodowanym. Istnieją wtedy dwie możliwości. Po pierwsze powództwo można wytoczyć przed sąd miejsca zamieszkania/siedziby pozwanego. Inną możliwością jest wytoczenie go przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Nawet jeśli roszczenie odszkodowawcze z ubezpieczenia OC zostało przelane na inną osobę w drodze umowy cesji – nie ma to wpływu na właściwość miejscową sądu.

Wniesienie pozwu do niewłaściwego sądu nie spowoduje, że nasz pozew zostanie odrzucony, czy będzie miał braki. W takim wypadku sąd przekaże go po prostu do sądu właściwego. Jednak należy pamiętać, że może to znacznie wydłużyć całe postepowanie. Wobec tego warto dokładnie zastawić się czy sąd, do którego wnosimy pozew to sąd właściwy dla roszczeń z ubezpieczenia AC/OC.

Pamiętaj, że przed sądem to Ty będziesz musiał wykazać, że przedstawiane przez Ciebie kalkulacje poniesionej szkody są prawidłowe. Dlatego warto zawczasu zlecić wykonanie takich wyliczeń biegłemu, bądź innemu podmiotowi specjalizującemu się w ocenie szkód. Takie wyliczenia, np. warsztatu który sporządzi kosztorys naprawy, pozwolą Ci także obiektywnie ocenić, czy wartość wypłaconego odszkodowania faktyczne została zaniżona, a tym samym zdecydować czy wytaczanie powództwa przeciwko ubezpieczycielowi ma sens.

apl. radc. Jagoda Frączkowska

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz

Potrzebujesz pomocy – zgłoś się do Centrum Odszkodowań Copernicus