Odszkodowania Szkody na Mieniu

Utrata wartości handlowej pojazdu

Utrata wartości pojazdu

Na gruncie kalkulacji wartości szkody z OC w pojeździe pojawia się wiele wątpliwości i znaków zapytania. Jednym z nich jest zagadnienie utraty wartości handlowej pojazdu, a mianowicie kwestia tego, czy wartość ta powinna być liczona jako szkoda. Poszkodowanemu w wyniku zdarzenia szkodowego, na podstawie kalkulacji wykonywanej przez ubezpieczyciela, przyznawane jest odszkodowanie. Jego wysokość jest zależna od pozycji znajdujących się w takim kosztorysie, czyli od składników jakie zostaną zaliczone do powstałej szkody.

Oprócz oczywistych jej elementów, jak wymiana części, prace blacharsko-lakiernicze i pozostała robocizna, istnieje możliwość zaliczenia do odszkodowania także innych elementów. Są nimi na przykład koszty poniesione przez poszkodowanego na holowanie pojazdu, czy też uzasadnione koszty poniesione na najem pojazdu zastępczego. Jednak czy do składników szkody powstałej wskutek kolizji, za które odpowiedzialność ponosi ubezpieczyciel, zalicza się utratę wartości handlowej naprawionego samochodu?

Czym jest utrata wartości handlowej pojazdu i z czego wynika?

Utrata wartości handlowej pojazdu, to powstała wskutek zdarzenia szkodowego różnica między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie. Chodzi tu o różnicę, która powstała nie wskutek nieprawidłowej naprawy, lecz została spowodowana niemożnością technologicznego przywrócenia pojazdu do pierwotnego stanu. Mówiąc ściślej z utratą wartości będziemy mieć do czynienia, gdy samochód mimo naprawy, nie zostanie przywrócony do stanu sprzed kolizji.

Zasadniczym pytaniem jest, czy odszkodowanie należy się także w granicach utraconej wartości handlowej uszkodzonego pojazdu. Czy jeśli naprawa wykonana była w sposób prawidłowy, poza kosztami koniecznej naprawy, odszkodowanie należy się także za utraconą wartość pojazdu?

Obecnie niektóre z części zamiennych, traktowane są jako tzw. oryginalne części zamienne. Takie części ze względu na to, że ich producent zaświadczy, iż zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danego pojazdu, traktowane są jak oryginały, a tym samym dopuszczone są do montowania w ramach napraw finansowanych z ubezpieczenia OC. Części te nie będą miały logowanych oznaczeń, charakteryzujących te pierwotne. Wobec tego potencjalny kupiec, nawet jeśli sprzedający nie poinformuje o kolizji, może zorientować się, że samochód był w przeszłości uszkodzony. Przykładem mogą być logowania reflektorów, czy innych „drobnych” części, których z pozoru mało kosztowna wymiana, może wiązać się z późniejszą utratą wartości handlowej pojazdu.

Czy utrata wartości handlowej pojazdu wchodzi w skład szkody?

„Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie”. Tak w uchwale z dnia 12 października 2001 r. (III CZP 57/01) stwierdził Sąd Najwyższy.Należy jednak zwrócić uwagę, że sformułowanie „może obejmować”, z góry przesądza o tym, że nie w każdym przypadku żądanie zapłaty za utraconą wartość handlową będzie zasadne, a tym samym zasługiwać będzie na akceptację.

Ubezpieczyciel obowiązany jest bowiem, wedle ogólnej reguły do pełnego naprawienia wyrządzonej szkody. Pełna rekompensata szkody, oznacza w praktyce wypłatę odszkodowania w wysokości, która umożliwi przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zaistnienia tej szkody. Należy mieć na względzie, szczególnie w odniesieniu do samochodów nowszych generacji, które przedstawiają wyższą wartość, że dokonanie jakichkolwiek napraw, tj. zamontowanie w miejsce oryginalnych, fabrycznych części innych zamienników je zastępujących, nie tylko obniża wartość pojazdu w ekonomicznym ujęciu, ale także może powodować, że w razie chęci sprzedania takiego pojazdu, osoba kupująca poweźmie wątpliwość odnośnie jego przeszłości. Czy jednak w każdym przypadku można mówić o utracie wartości handlowej pojazdu, która winna być rekompensowana odszkodowaniem?

Sąd w wyżej cytowanym wyroku wskazuje, że logicznie rzecz biorąc, jeśli naprawa samochodu nie może doprowadzić do odtworzenia wartości jaką samochód przedstawiał przed wypadkiem, to powstająca różnica wartości jest elementem szkody.

Reasumując, należy podzielić pogląd Sądu Najwyższego, który koncentruje się na tym, że wobec obowiązku pełnej kompensacji szkody, jeśli wartość rynkowa pojazdu w wyniku uszkodzenia zmalała w stosunku do tej sprzed zdarzenia szkodowego, kompensata powinna obejmować nie tylko koszty naprawy, ale także tę różnicę wartości.

Odmowa wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu. Jeśli ubezpieczyciel odmówi wypłaty żądanego odszkodowania, w zakresie utraconej wartości handlowej pojazdu, poszkodowany może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.  

Sprawdź jaki sąd będzie właściwy dla roszczeń z OC tutaj!

apl. radc. Jagoda Frączkowska

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz