Prawo Bankowe

Kto może liczyć na zwrot kosztów kredytu przy wcześniejszej spłacie?

Kto może liczyć na zwrot kosztów kredytu przy wcześniejszej spłacie

Ustawa o kredycie konsumenckim w przepisie art. 49 zawiera regulacje, na mocy których kredytobiorca spłacając wcześniej zobowiązanie, może liczyć na częściowy zwrot kosztów kredytu. Konsument może bowiem w każdym czasie spłacić zaciągnięte zobowiązanie przed terminem określonym w umowie. Wówczas, ma on prawo do zwrotu kosztów kredytu, za okres o który skrócony został czas obowiązywania umowy. Czy jednak każdy kredyt, bądź pożyczka korzysta z regulacji zawartych w tym przepisie? Oraz jakie warunki trzeba spełnić, by móc liczyć na częściowy zwrot kosztów kredytu w razie wcześniejszej spłaty zaciągniętego zobowiązania?

Zwrot kosztów kredytu – dla kogo?

Przede wszystkim przepisy regulujące zwrot kosztów kredytu w razie jego wcześniejszej spłaty ulokowane są w ustawie o kredycie konsumenckim. Wobec tego, mogą być stosowane tylko w odniesieniu do „kredytów konsumenckich”. Zastanawiając się zatem, czy nam jako kredytobiorcom należny jest od banku proporcjonalny zwrot kosztów kredytu w razie wcześniejszej spłaty zobowiązania – w pierwszej kolejności należy zadać sobie pytanie, czy przepisy rzeczonej ustawy mogą być stosowane w odniesieniu do naszego kredytu, to znaczy, czy nasz kredyt stanowi kredyt konsumencki.

Pamiętaj!
Zawsze możesz skorzystać z profesjonalnej pomocy, którą świadczy strona Zwroty z Banku. Sprawdzimy wysokość Twojego roszczenia, odzyskamy kwotę co do złotówki doliczając należne ci odsetki!

Przepisy stanowią, że przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł. Warunkiem uznania kredytu za kredyt konsumencki nie jest oczywiście zaciągnięcie go w polskiej walucie.Kredyty w obcej walucie nie są eliminowane z definicji kredytu konsumenckiego, jednak ich równowartość również nie może przekroczyć wskazanej kwoty.

Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się niekiedy także umowy o kredyt przekraczające kwotę 255 550 zł. Dotyczy to jednak tylko umów o kredyt niezabezpieczony hipoteką, z przeznaczeniem na remont domu albo lokalu mieszkalnego.

Sprawdź czy należy ci się zwrot kosztów za wcześniejszą spłatę

Umowa kredytu konsumenckiego w szczególności

Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności:

  • umowę pożyczki;
  • umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego;
  • umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia;
  • umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia;
  • umowę o kredyt odnawialny.

Kredyt a pożyczka – jakie są różnice? Sprawdź tutaj!

Strony czynności prawnej

Oprócz tego, dokonując oceny, czy nasz kredyt jest kredytem konsumenckim, należy przyjrzeć się stronom czynności prawnej. Kredytem konsumenckim będzie bowiem taki kredyt, który kredytodawca udzielił konsumentowi w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Tym samym, kwoty pożyczane w ramach prywatnych stosunków między osobami fizycznymi, na podstawie umów cywilnoprawnych, nie będą podlegały ochronie wynikającej z omawianej ustawy.

Co więcej, należy pamiętać, że ustawa, co wynika już choćby z samej nazwy, kierowana jest do podmiotów będących konsumentami.  Za konsumenta natomiast, w świetle prawa, uważana jest osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Tym samym przedsiębiorca zaciągający w ramach swojej działalności zobowiązanie w banku, nie nabędzie na mocy komentowanego przepisu roszczenia o częściowy zwrot kosztów kredytu. Reasumując zatem, można uogólnić, że prawo do zwrotu części poniesionych w związku z kredytem kosztów, w razie jego wcześniejszej spłaty, dotyczy klienta indywidualnego.

Ustawę stosuje się także do umów o kredyt konsumencki, który spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa w zakresie swojej działalności udziela swojemu członkowi.

Zwrot kosztów kredytu – komu nie będzie przysługiwał?

Oprócz wyżej wskazanych przesłanek, które muszą zaistnieć, by kredyt uważany był za konsumencki, a co za tym idzie gwarantował kredytobiorcy możliwość odzyskania części poniesionych przez niego kosztów w związku z zaciągniętym zobowiązaniem, ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje jeszcze kilka okoliczności, które w razie zaistnienia uniemożliwią proporcjonalny zwrot kosztów kredytu przy jego wcześniejszej spłacie.

Ponadto za umowę o kredyt konsumencki nie będzie uważana umowa dotycząca odroczenia terminu spełnienia świadczenia niepieniężnego. W szczególności ograniczenie to odnosi się do umów, których przedmiotem jest stałe lub sukcesywne świadczenie usług lub dostaw towarów tego samego rodzaju, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty za spełnione świadczenie lub dostawę towaru w ustalonych odstępach czasu w trakcie obowiązywania umowy. Wówczas przepisy prawa nie przewidują możliwości odzyskania części kosztów przy wcześniejszej spłacie zobowiązania.

Ustawy nie stosuje się także do umów, w których konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania, czy innych kosztów okołokredytowych. Jest to naturalna konsekwencja takiego stanu rzeczy. Skoro bowiem na kredytobiorcy nie spoczywał obowiązek zapłaty kosztów kredytu – nie ma fizycznej możliwości dochodzenia ich zwrotu.

Zwrot kosztów kredytu nie będzie miał zastosowania także odnośnie kredytu udzielanego wyłącznie pracownikom zatrudnionym u danego pracodawcy w ramach działalności dodatkowej, w której pracownik nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania lub jest zobowiązany do zapłaty.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj również: Zwrot kosztów kredytu przy wcześniejszej spłacie zobowiązania; Wcześniejsza spłata kredytu a zwrot opłat

Leasing – czy mam prawo do zwrotu części kosztów?

Przepisu art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, nie stosuje się do umowy leasingu, jeżeli umowa nie przewiduje obowiązku nabycia przedmiotu umowy przez konsumenta. Leasing nie jest bowiem typową umową kredytową. Na jego mocy leasingodawca, jako podmiot finansujący, przekazuje leasingobiorcy prawo użytkowania przez dany czas określonego przedmiotu. W zamian korzystający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty, bądź serii opłat.

Jednak jeśli odrębna umowa przewiduje obowiązek nabycia przedmiotu leasingu, uzależniając go od żądania kredytodawcy – mają zastosowanie przepisy ustawy o kredycie konsumenckim, a co za tym idzie aktualizuje się prawo do żądania zwrotu części kosztów przy wcześniejszym wykupie.

apl. radc. Jagoda Frączkowska

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz

Zwroty z Banku

Odbierz swoje pieniądze za wcześniej spłacony lub skonsolidowany kredyt


Zwroty z Banku