Prawo Bankowe Prawo Karne

Czy bank zwróci ci pieniądze skradzione z konta bankowego?

Czy bank zwróci ci pieniądze skradzione z konta bankowego

W dobie rozwijających się transakcji bezgotówkowych coraz łatwiej można stać się ofiarą kradzieży. Często tracąc nadzieję na odzyskanie pieniędzy minimalizujemy ryzyko utraty większej ilości gotówki poprzez ustanawianie blokady na koncie ponad określoną wartość płatności. Jest to bez wątpienia dobra praktyka, jednak warto wiedzieć, że odzyskanie pieniędzy jest możliwe. Sprawdź czy bank zwróci ci pieniądze skradzione z konta bankowego!

Zwrot skradzionych pieniędzy z konta bankowego – obowiązek banku

Kradzież pieniędzy z konta bankowego przy pomocy karty, czy tzw. phishing, polegający na podszywaniu się pod określone instytucje celem wyłudzenia pieniędzy stanowią powszechne przestępstwa. Na co dzień na portalach społecznościowych łatwo można spotkać się z historiami osób, które ich doświadczyły. Często wybrzmiewa z nich rozgoryczenie i brak nadziei na odzyskanie gotówki. Należy jednak podkreślić, że nie jest to sytuacja bez wyjścia. Z pomocą przychodzi bowiem art. 46 ustawy o usługach płatniczych. Wynika z niego, że na banku spoczywa obowiązek zwrotu pieniędzy, których utrata była następstwem nieautoryzowanej transakcji płatniczej. Co więcej wspomniany artykuł przewiduje konkretny termin zwrotu – utracone środki powinny być zwrócone maksymalnie do końca dnia roboczego następującego po dniu nieautoryzowanej płatności.

Zwrot skradzionych pieniędzy z konta bankowego a nieautoryzowana transakcja płatnicza

Jak wiemy, ataki na konta bankowe przybierają różne postaci. Mogą polegać na wspomnianym phishingu, poprzez tworzenie fikcyjnych witryn internetowych łudząco przypominających strony popularnych banków. Niekiedy przybierają postać złośliwego oprogramowania manipulującego numerami kont bankowych, pomiędzy którymi dokonujemy przelewów. W każdej z tych sytuacji pojawia się pytanie czy dokonana transakcja ma nieautoryzowany charakter. Często bowiem sami akceptujemy transakcje, poprzez „klikanie” w odnośniki przekierowujące do fikcyjnych witryn internetowych. Czy mamy wówczas do czynienia z autoryzacją transakcji?

Przepis nie wskazuje wprost definicji nieautoryzowanej transakcji płatniczej. Należy w tej mierze posiłkować się definicją transakcji autoryzowanej. Jak wynika z art. 40 ustawy o usługach płatniczych transakcję płatniczą uważa się za autoryzowaną, jeżeli płatnik wyraził zgodę na wykonanie transakcji płatniczej w sposób przewidziany w umowie między płatnikiem a jego dostawcą. Przyjąć zatem należy, że z nieautoryzowaną transakcją płatniczą mamy do czynienia wówczas, gdy płatnik nie wyraził na nią zgody.

Z uwagi na gwarancyjny względem użytkownika charakter art. 46 ustawy o usługach płatniczych nie musi on udowadniać, że transakcja była nieautoryzowana. To na banku spoczywa ciężar udowodnienia autoryzacji.

Potrzebujesz specjalistycznej pomocy prawnej? Zapoznaj się z ofertą Pledziewicz Kancelaria – kancelarii specjalizującej się w prawie bankowym i ochronie praw konsumenta na rynku finansowym

Zwrot skradzionych pieniędzy z konta bankowego – obowiązki użytkownika

Sam fakt kradzieży pieniędzy z konta bankowego nie obliguje banku do ich zwrotu. Użytkownik konta musi w pierwszej kolejności zawiadomić bank o nieautoryzowanej transakcji. Jeżeli nie spełni tego obowiązku w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku bankowego, jego roszczenia względem banku wygasają. Po zawiadomieniu banku o takiej transakcji bank przywraca stan konta, jaki istniałby, gdyby nieautoryzowana transakcja nie miała miejsca.

Kiedy bank może odmówić zwrotu skradzionych pieniędzy z konta bankowego

Istnieją także okoliczności, w których bank może odmówić zwrotu pieniędzy. Dzieje się tak, gdy ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo. Koniecznym jest wówczas jednoczesne poinformowanie o tym w formie pisemnej organu powołanego do ścigania przestępstw.

Zwrot skradzionych pieniędzy z konta bankowego – odpowiedzialność użytkownika

Użytkownik konta jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli doszło do nieautoryzowanej transakcji płatniczej, a instrument finansowy nie został utracony. Odpowiedzialności nie poniesie także w razie utracenia karty. Nastąpi to jednak tylko w stosunku do transakcji, które miały miejsce po zawiadomieniu banku o tym fakcie. Istnieją dwa przypadki, w których użytkownik będzie obciążony nieautoryzowaną transakcją:

  1. Odpowiedzialność ograniczona do kwoty 50 euro – do tej kwoty bank będzie zwolniony z obowiązku zwrotu, jeżeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem posłużenia się utraconym przez płatnika albo skradzionym płatnikowi instrumentem płatniczym lub przywłaszczenia instrumentu płatniczego; zastrzeżenie to nie dotyczy transakcji, które miały miejsce po zawiadomieniu banku o utracie karty;
  2. Pełna odpowiedzialność użytkownika, jeżeli doprowadził do nieautoryzowanych transakcji umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków:
    • korzystania z instrumentu płatniczego zgodnie z umową,
    • zgłaszania niezwłocznie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia instrumentu płatniczego lub nieuprawnionego dostępu do tego instrumentu.

Maciej Cęcelewski

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz

Potrzebujesz Pomocy?

Pledziewicz Kancelaria

Pledziewicz Kancelaria to specjalizująca się w prawie bankowym, wierzytelnościach i sprawach komorniczych kancelaria radcowska. Kancelaria prowadzi sprawy w całej Polsce. Zapoznaj się z ofertą

Zwroty z Banku

Odbierz swoje pieniądze za wcześniej spłacony lub skonsolidowany kredyt


Zwroty z Banku