Prawo Rodzinne Rozwód

Nagranie jako dowód w sprawie rozwodowej

Nagranie jako dowód w sprawie rozwodowej

Postępowanie dowodowe w trakcie sprawy rozwodowej nie należy do najłatwiejszych. Zazwyczaj podstawę orzekania o rozwodzie stanowią zeznania świadków, czy przesłuchanie stron. Rzadko dowód stanowią dokumenty, czy pisma, więc udowodnienie jakiegoś faktu może nastręczać trudności. Sprawa rozwodowa budzi w stronach wiele emocji, dlatego warto wszelkie wątpliwości wyjaśnić od razu, aby potem móc skupić się na postępowaniu. Wyobraźmy sobie, że nasz małżonek jest winny rozpadowi naszego małżeństwa, jednak nie mamy na to żadnych dowodów. Czy sąd uwierzy nam na słowo? Wątpliwe. Dlatego warto wiedzieć, na jakie dowody możemy powoływać się dla udowodnienia winy małżonka przed sądem. W dobie rozwijających się technologii, praktycznie każdy z nas posiada telefon komórkowy z funkcją nagrywania rozmów lub filmów video. Czy Takie nagranie może stanowić dowód w sprawie rozwodowej?

Nagranie jako dowód w sprawie rozwodowej

Nagranie małżonka, stanowiące dowód w sprawie rozwodowej zazwyczaj pozyskujemy bez jego zgody i wiedzy. Małżonek nie wie, że jest nagrywany, a więc możemy mieć wątpliwości, czy jest to do końca legalne. Polskie prawo nigdzie nie zabrania wprost korzystać z takiego dowodu, a wręcz przeciwnie. Sąd Apelacyjny w Poznaniu swoim wyroku z dnia 23 stycznia 2013 r. I ACa 1142/12 wskazał, że:

„Jak chodzi o przeprowadzenie przez Sąd pierwszej instancji dowodu z nagrania rozmowy pomiędzy stronami procesu wskazać należy, że kodeks postępowania cywilnego nie przewiduje zakazu wprowadzania do procesu materiału dowodowego pochodzącego z utrwalonych pomiędzy stronami rozmów. Możliwość przeprowadzenia dowodów z nagrań magnetofonowych, płyt statuuje art. 308 k.p.c. i art. 309 k.p.c.”.

Zgodnie z przepisem art. 308 k.p.c. dowody z innych dokumentów niż wymienione w art. 2431 k.p.c. (dokumenty zawierające tekst), w szczególności zawierających zapis obrazu, dźwięku albo obrazu i dźwięku przeprowadza sąd. Wynika stąd, że są one jak najbardziej dopuszczalne.

Czytaj więcej :

Podział majątku wspólnego na sprawie rozwodowej. Czy można go dokonać?

Rozwód w sytuacji niestawiennictwa pozwanego na rozprawie

Co ocenia sąd w sprawie rozwodowej?

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 233 k.p.c. sąd ocenia wiarogodność i moc dowodów według własnego przekonania. Na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Jeśli przedstawimy sądowi dowód z nagrania, sąd sam oceni, czy dany dowód dopuścić i czy jest on wiarygodny. Co to oznacza? Sąd oceni, czy nagranie, które przedstawiliśmy jako dowód nie uległo manipulacji z naszej strony. Za niewiarygodny dowód z nagrania rozmowy można uznać takie nagranie, podczas którego zmusiliśmy małżonka do powiedzenia czegoś. Albo nagrywaliśmy tylko wybrane fragmenty lub słowa i ciężko ocenić kontekst rozmowy.

Ważne jest też, aby nasze nagranie małżonka nie było jedynym dowodem powoływanym w sprawie, na co wskazał Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 15 maja 2015 r. I ACa 1705/14. W przypadku, gdy małżonek stosuje wobec nas przemoc, oprócz nagrań video lub głosu warto dokonać także obdukcji. W sytuacji, gdy nasz małżonek jest niewierny, oprócz nagrania warto przedstawić bilingi uzyskane od operatora lub zeznania świadków, którzy widzieli małżonka z inną osobą w jednoznacznej sytuacji. Przede wszystkim warto pamiętać, aby przedstawiać przed sądem jak najobszerniejszy materiał dowodowy, aby sąd nie miał wątpliwości, że powinien rozstrzygnąć na naszą korzyść.

Czy coś mi z tego tytułu grozi?

O ile wykorzystanie dowodu z nagrania rozmowy nie jest nigdzie wprost zakazane, Kodeks karny przewiduje odpowiedzialność karną z tytułu bezprawnie uzyskanych informacji. Co to oznacza? Przepis ten dotyczy zakładania podsłuchu lub ukrytej kamery. Za założenie lub posługiwanie się takimi urządzeniami, jeśli nie jest się uprawnionym, grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat dwóch. Jak tego uniknąć? Podpowiedź znajdziemy w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2016 r. II CSK 478/15. Zgodnie z nim, o ile przeprowadzenie dowodu z nagrań uzyskanych za pomocą podsłuchu, czy ukrytej kamery jest niedopuszczalne, o tyle dowód z nagrania rozmowy, w którym uczestniczy sam nagrywający jest dopuszczalny. Oznacza to, że dowód z nagrania rozmowy, w której sami prowadzimy, nie narazi nas na odpowiedzialność karną. Jest więc on w pełni legalny i można z niego korzystać w toku procesu rozwodowego. Unikać natomiast należy stosowania podsłuchu, który wprost jest uznany za nielegalny.

spec. ds. prawnych Ewa Kędzierska

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz