Prawo Pracy Wzory pism

Wypowiedzenie umowy o pracę – wzór

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronne oświadczenie woli – w związku z tym druga strona nie może się na nie „nie zgodzić”. Wypowiedzieć umowę może zarówno pracownik jak i pracodawca, chociaż ten drugi czasem zobowiązany jest do podania powodu wypowiedzenia. Wypowiedzenie może więc zostać złożone przez pracownika w dowolnym momencie i z dowolnego powodu – nie oznacza to jednak, że zadziała ze skutkiem natychmiastowym.

Najistotniejszą kwestią z tym związaną są tzw. okresy wypowiedzenia, które pozwoliłem sobie zamieścić w tabeli, dla lepszej przejrzystości:

Umowa na okres próbny
RODZAJ UMOWY OKRES WYPOWIEDZENIA
    Po dwóch tygodniach    3 dni robocze
    Po okresie dłuższym niż dwa tygodnie    1 tydzień
    Zawarta na trzy miesiące    2 tygodnie

Umowa na czas określony bądź nieokreślony
RODZAJ UMOWY OKRES WYPOWIEDZENIA
    Pracownik był zatrudniony krócej niż 6-msc    2 tygodnie
    Pracownik był zatrudniony minimum 6-msc    1 miesiąc
    Pracownik był zatrudniony minimum 3 lata    3 miesiące

W trakcie trwania okresu wypowiedzenia stosunek pracy wciąż trwa – pracownik dalej musi pracować, a pracodawca wypłacać pensję. Ważne jest, by obie strony w tym czasie wypełniały należycie swoje zobowiązania, w innym przypadku wiąże się to z negatywnymi konsekwencjami.

Wspomniałem o tym, że na pracodawcy czasem spoczywa obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy. Dzieje się tak w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony, a uzasadnienie musi być doręczone pracownikowi na piśmie. Linia orzecznicza SN stoi obecnie na stanowisku, że przyczyna musi być obiektywna, związana bezpośrednio z pracownikiem lub położeniem pracodawcy.

Co jednak w sytuacji, gdy pracodawca popełni błąd na naszą niekorzyść lub celowo zmieni warunki wypowiedzenia umowy na mniej korzystne niż te zawarte w kodeksie? W takim wypadku przysługuje nam roszczenie do Sądu Pracy, który może orzec o bezskuteczności wypowiedzenia umowy – czyli przywróceniu pracownika do pracy. Jeżeli jednak jest to bezcelowe, orzeka o odszkodowaniu. W szczególności przysługuje ono w sprawach braku lub błędnego uzasadnienia zwolnienia, niesłusznego zwolnienia dyscyplinarnego i w sytuacji, gdy pracodawca nie chce wydać świadectwa pracy. Nieco inaczej wygląda kwestia, gdy pracodawca skróci wymagany okres wypowiedzenia – wtedy zamiast odszkodowania przysługuje wynagrodzenie za pominięty okres.

Przedstawiam przykładowe wypowiedzenie umowy o pracę (od strony pracownika) i najważniejsze elementy, które musi zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres osoby, wypowiadającej umowę o pracę, zamieszczone w lewym górnym rogu strony;
  2. Miejscowość i data kiedy wypowiedzenie zostało doręczone przez ciebie pracodawcy, w prawym górnym rogu strony;
  3. Poniżej, po prawej stronie, umieszczamy dane pracodawcy i nazwę przedsiębiorstwa, z którego planujemy się zwolnić;
  4. Następnie poniżej danych obu stron stosunku pracy umieszczamy wyśrodkowany tytuł dokumentu  –  „Wypowiedzenie umowy o pracę”;
  5. Już w samej treści musimy zawrzeć kiedy i gdzie umowa została zawarta, podając datę i nazwę miejscowości. Oraz strony, które zawarły ze sobą umowę. Ważne jest by w wypowiedzeniu znalazł się zwrot „z zachowaniem okresu wypowiedzenia”.
  6. Pod treścią główną powinien się znaleźć własnoręczny podpis pracownika, można dodać zwrot grzecznościowy – np. „z poważaniem”.
  7. Z lewej, pod podpisem pracownika, powinien znaleźć się zwrot „Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia” pod którym pracodawca powinien złożyć własnoręczny podpis.

Tak przygotowane wypowiedzenie spełnia wszelkie normy i standardy dobrze przygotowanego pisma.

Pobierz wzór – Wypowiedzenie umowy o pracę

word_dl
 

Aleksander Serwiński

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz