Prawo Spadkowe Wzory pism Zachowek

Pozew o zachowek krok po kroku – wzór z objaśnieniem

Pozew o zachowek
Pozew o zachowek krok po kroku – wzór z objaśnieniem
5 (100%) 6 vote[s]

W poniższym artykule, postaram się Ci przedstawić jak  prawidłowo sporządzić pozew o zachowek, w świetle najnowszych przepisów prawa. Na koniec wpisu znajdziesz również przykład pozwu o  gotowy do pobrania.

Krok 1. Wskaż datę i miejsce sporządzenia pozwu pozwu o zachowek

Krok 2. Oznacz sąd, do którego składasz pozew o zachowek

Sąd, do którego kierujesz pozew powinien spełnić rygory właściwości: rzeczowej i miejscowej.

Określeniem właściwości rzeczowej w przypadku zachowku będzie stwierdzenie czy kierowany przez Ciebie pozew rozpatrzy Sąd Rejonowy, czy też Sąd Okręgowy. Z odpowiedzią przychodzi tu art. 17 pkt. 4 Kodeksu cywilnego, który wskazuje, że do Sądu Okręgowego kierujemy sprawy majątkowe (a taką jest zachowek), których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75 000 zł. Do Sądu Rejonowego kierujemy zaś roszczenia poniżej tej kwoty.

Właściwy miejscowo do wniesienia powództwa z tytułu zachowku będzie sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli tego miejsca w Polsce nie da się ustalić (tzn. że spadkodawca mieszkał za granicą, bądź nie miał stałego miejsca zamieszkania), właściwym będzie sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkodawcy lub jego część (art. 39 Kodeksu cywilnego).

Np.: A (spadkodawca) mieszkał we Francji. W testamencie określił dwóch spadkobierców: B i C. B przekazał mieszkanie na toruńskiej starówce, natomiast C – dom w Olsztynie. D (pominięty w testamencie), będący synem A wyliczył wysokość należnego mu zachowku na kwotę 60 000 zł. Kwota ta wynosi wartość przedmiotu sporu. Pozew o zachowek powinien skierować przeciw B i C do Sądu Rejonowego w Olsztynie albo Toruniu – wybór należy do D jako powoda.

Krok 3Podaj swoje dane. (jako powód)

Będzie to imię, nazwisko, PESEL oraz miejsce zamieszkania. Jeżeli jesteś opiekunem prawnym małoletniego uprawnionego do zachowku, jako powoda powinieneś wymienić małoletniego; zaznacz jednak, że Ty jesteś osobą reprezentującą jego interesy.

Krok 4Wskaż dane strony pozwanej – spadkobiercy/spadkobierców. ( zobacz:“Kto jest spadkobiercą, czyli kolejność dziedziczenia.”)

Krok 5. Określ wartość przedmiotu sporu.

Jest to równowartość żądanej kwoty zachowku. Pamiętaj, że od WPS będzie zależała wysokość ponoszonej przez Ciebie opłaty sądowej (w tej materii odsyłam jednak do artykułu „Pozew o zachowek – opłata”).

Krok 6Zatytułuj pismo jako „Pozew o zachowek”.

Krok 7Sformułuj żądanie.

Będzie to przede wszystkim roszczenie zapłaty należnego zachowku. Ponadto możesz wnieść o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności, zasądzenia na swoją korzyść kosztów procesu etc.

Krok 8Uzasadnienie.

W uzasadnieniu należy przedstawić sytuację spadkową zakreślając kim był/byli spadkobierca/spadkobiercy testamentowi i ile wynosi wartość spadku. Ponadto należy wskazać swoje pokrewieństwo (powoda) z osobą spadkodawcy. Uzasadnienie możesz poprzeć wiarygodnymi dowodami, którymi dysponujesz; możesz także wnieść o przeprowadzenie dowodów przez sąd.

Postaraj się również wskazać podstawy dla żądanej wysokości zachowku, bowiem możesz domagać się jego większej części niż co do zasady przewiduje ustawa, np. w sytuacji gdy jesteś osobą trwale niezdolną do pracy – warto wówczas przedstawić dowód w postaci orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

Ponadto powołując się na treść art. 187§1 pkt. 3 Kodeksu postępowania cywilnego, zamieść w uzasadnieniu informację, czy któraś ze stron postępowania podjęła próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązywania sporu [może to być np. przedsądowe wezwanie spadkobiercy do zapłaty zachowku]. Jeśli takich prób nie podjęto, nakreśl starannie przyczyny ich niepodjęcia.

Krok 9. Zamieść swój własnoręczny podpis w prawym dolnym rogu pisma.

Krok 10Wymień załączniki.

Wymień załączniki  uwzględniając w nich wszelkie dołączone do pozwu o zachowek dokumenty. Przede wszystkim pamiętaj, by umieścić dowód uiszczenia opłaty od pozwu! A także odpis (lub odpisy) pozwu wraz załącznikami – po jednym dla każdego z pozwanych spadkobierców.

Tak sporządzony pozew możesz złożyć bezpośrednio w biurze podawczym sądu lub drogą pocztową na adres sądu. Jeśli zdecydujesz się drugą opcję – zachowaj potwierdzenie nadania listu. Podobnie postępuj też w przypadku wysyłania kolejnych pism w toku procesu.

Pobierz wzór – Pozew o zachowek

word_dl

Marta Bieńkiewicz

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz