Nieruchomości Ogólne

Dokumenty do zakupu gruntu

Dokumenty do zakupu gruntu

Zakup gruntu, podobnie jak i innych nieruchomości, wiąże się z obowiązkiem dokonania szeregu formalności. Przede wszystkim należy pamiętać, że umowa sprzedaży powinna mieć formę aktu notarialnego. Akt ten sporządza notariusz.

Poza samą wizytą u notariusza należy uzbroić się w szereg dokumentów, które przed sporządzeniem umowy powinny być notariuszowi przedstawione. Zasadniczo dokumenty do zakupu gruntu dostarcza zbywca nieruchomości (tj. sprzedający). Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by przynajmniej część z nich dostarczył nabywca (tj. kupujący). Zwłaszcza, gdy i tak nimi dysponuje, bądź gdy sprzedawca nie jest w stanie wywiązać się z tego zadania.

Po pierwsze: odpis zwykły z księgi wieczystej

Zastanawiasz się czym jest odpis z księgi wieczystej? Koniecznie zapoznaj się z artykułem „Wyciąg, odpis księgi wieczystej a wydruk”!

Odpis zwykły z księgi wieczystej przedstawia ostatni stan wpisów w całym rejestrze dla danej nieruchomości.

Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej można złożyć za pośrednictwem strony internetowej Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Jest to sposób zdecydowanie szybszy i mniej sformalizowany niż klasyczne wnioskowanie (zob. też artykuł Księga wieczysta online). Wniosek o odpis można złożyć także w Sądzie Rejonowym (Wydział Ksiąg Wieczystych). Wówczas niezbędnym będzie użycie urzędowego formularza KW – ODPIS. Znajdziesz go na stronie internetowej sądu lub w jego siedzibie, wraz z instrukcją uzupełnienia.

Pamiętaj jednak, że odpis zwykły z księgi wieczystej jest ważny 30 dni od daty wydania! Po upływie tego czasu powinieneś złożyć nowy wniosek.

Po drugie: dokument stanowiący podstawę nabycia gruntu

Dokumenty do zakupu gruntu powinny zawierać podstawę nabycia nieruchomości przez dotychczasowego właściciela. Katalog podstaw nie jest zamknięty. Może to być na przykład:

  • Wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży gruntu;
  • Wypis aktu notarialnego umowy darowizny;
  • Akt własności ziemi;
  • Umowa przekazania gospodarstwa rolnego;
  • Decyzja administracyjna;
  • Ugoda sądowa;
  • Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku;
  • Akt poświadczenia dziedziczenia.

Odziedziczyłeś nieruchomość, ale nie wiesz co powinieneś zrobić  dalej?

Odpowiedź znajdziesz w artykule Jak uregulować stan prawny nieruchomości po śmierci właścicieli?.

Musisz jednak wiedzieć, że w przypadkach, gdy przedmiot umowy został nabyty tytułem dziedziczenia (a także zapisu, dalszego zapisu i polecenia testamentowego), darowizny (lub polecenia darczyńcy), zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, nieodpłatnej renty, użytkowania wieczystego albo służebności, poza wskazaniem dokumentu będącego podstawą nabycia, dodatkowo należy dostarczyć zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z którego wynika, że uregulowany został obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn (regulowanego przez ustawę z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn).

Szukasz księgi wieczystej? Wejdź na:

ZNAJDŹ KSIĘGĘ WIECZYSTĄ

Po trzecie: dowód tożsamości

Zakup gruntu jest niemożliwy bez ustalenia tożsamości stron sporządzających umowę w formie aktu notarialnego. Notariusz musi ustalić imiona, nazwiska, imiona rodziców stron. Nadto zaś, zainteresowany będzie poznaniem ich stanu cywilnego, nr dowodów osobistych lub paszportu, nr PESEL oraz adresów zameldowania. Jeżeli jedna ze stron posługuje się nr NIP – możliwe, że również zostanie poproszona o jego podanie.

W przypadku umów, których przynajmniej jedna ze stron nie jest osobą fizyczną – do zakupu gruntu niezbędnym będzie aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), REGON oraz NIP.

Wypis z rejestru gruntów

Dokumentu do zakupu gruntu powinny zawierać wypis z rejestru gruntów. Wniosek o wypis z rejestru gruntów należy złożyć w starostwie powiatowym albo urzędzie miasta, na terenie którego znajduje się nieruchomość. Pożądany wniosek można złożyć de facto w każdym momencie – albo zanosząc go bezpośrednio do starostwa lub urzędu, albo wysyłając pocztą. Podlega on opłacie – 140 zł za elektroniczną wersję wypisu lub 150 zł za wydruk. Wzór wniosku znajdziesz na stronie rządowej https://obywatel.gov.pl/ .

Jeżeli powierzchnia kupowanej działki w księdze wieczystej jest inna niż w ewidencji geodezyjnej, prócz wypisu z rejestru gruntów, koniecznym jest uzyskanie także wyrysu z mapy ewidencyjnej w starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.  Podobnie jest w przypadku zakupu gruntu, gdy następuje wydzielenie działki do nowej księgi wieczystej.

Wskazane w punkcie dokumenty do zakupu gruntu, są ważne 3 miesiące od daty ich wydania.

Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego

Zakup gruntu może wymagać od nas uzyskania wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli taki nie istnieje – w jego miejsce należy dostarczyć zaświadczenie o braku planu zagospodarowania. Wniosek o tego typu dokumenty do zakupu gruntu składa się w Urzędzie Miasta lub Gminy – stosownie od miejsca położenia nieruchomości.

Inne dokumenty do zakupu gruntu

Wszystkie inne  niezbędne dokumenty do zakupu gruntu, zależne są już od indywidualnych postanowień stron umowy. Mogą być to np. dokumenty potwierdzające niezaleganie w podatkach od nieruchomości, opłatach z tytułu składek KRUS, ZUS, czy też opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. W przypadku, gdy zakup gruntu finansowany jest z kredytu bankowego – nie można zapomnieć o przygotowaniu dokumentów kredytowych.

Strony mogą być poproszone także o podanie ceny sprzedaży nieruchomości. Ma to związek z koniecznością wyliczenia przez notariusza wysokości opłaty za sporządzenie aktu notarialnego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, wynagrodzenie notariusza jest pochodną wartości nieruchomości podanej w umowie. Wynosi ono wedle maksymalnych stawek taksy notarialnej od 100 zł do 6.772 zł (+ 0,25% od nadwyżki powyżej 2 mln zł dla gruntów wartych powyżej 2 mln zł). Pamiętaj, że taksę zawsze możesz negocjować z notariuszem.

Marta Bieńkiewicz

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz