Prawo Pracy Wzory pism

Umowa o pracę na okres próbny – wzór

praca
Umowa o pracę na okres próbny – wzór
5 (100%) 3 votes

Umowa o pracę na okres próbny to jedna z trzech podstawowych rodzajów umowy o pracę, obok umowy na czas nieokreślony oraz czas określony, które reguluje Kodeks pracy. W poniższym artykule przedstawię istotę tej umowy wraz z omówieniem jej najciekawszych kwestii. Dowiesz się także jakie informacje powinna zawierać poprawnie skonstruowana umowa oraz jakie obowiązki wiążą się z jej istnieniem.

Umowa o pracę na okres próbny jest umową terminową, a ustawodawca z góry określa, że nie może być zawarta na czas dłuższy niż 3 miesiące. Ma ona na celu weryfikację kwalifikacji pracownika przez pracodawcę, mając na względzie możliwość jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy (art. 25§2k.p.). Nie zapominajmy jednak też o korzyściach płynących z jej zawarcia dla pracownika, który dzięki niej zdobywa możliwość zapoznania się z warunkami pracy, a także panującą w niej atmosferą, bez konieczności podejmowania „w ciemno” dalekosiężnych, bogatych w konsekwencje zobowiązań.

Jako, że istotą umowy jest sprawdzenie pracownika, ustawodawca słusznie założył, że okres weryfikacji nie może trwać w nieskończoność. Po wyżej wspomnianym, maksymalnie trzymiesięcznym okresie, pracodawca ma w zasadzie dwie opcje: może albo zatrudnić pracownika (na czas określony/nieokreślony) albo zakończyć z nim współpracę. Kodeks pracy przewiduje jednak dwie wyjątkowe sytuacje, w których umowa na okres próbny może zostać ponownie zawarta:

 • Jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;
 • Po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy (art. 25§k.p.3).

W pierwszym przypadku ilość kolejnych umów o pracę na okres próbny u tego samego pracodawcy nie została ograniczona, a jedynie obostrzona warunkiem wykonywania innego rodzaju pracy. W drugim przypadku zaś dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

W tym momencie pragnę zrobić krótką dygresję na wyjaśnienie pojęcia „rodzaj pracy”. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 9 marca 2011 r. (II PK 225/10) uznał, iż „rodzaj pracy może być ustalany rozmaicie, z tym, że powinien być on określony w taki sposób, by można było z niego wnosić o związanych z nim powinnościach pracownika”. Toteż może być on określony jako: stanowisko, zawód, specjalność, funkcja, charakter lub czynności, które mają być wykonywane przez pracownika.

Na przykład: A został zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres próbny jako telemarketer przy wykonywaniu połączeń wychodzących. Po rozwiązaniu umowy, został przez pracodawcę zatrudniony ponownie na okres próbny jako telemarketer przy obsłudze połączeń przychodzących – czy pracodawca działał zgodnie z literą prawa? Owszem, ponieważ choć zmianie nie uległo stanowisko, to zmienił się zakres czynności, które wykonuje pracownik, zatem zmienił się rodzaj pracy.

Przejdźmy teraz do podstawowych elementów, które powinna zawierać poprawnie sformułowana umowa o pracę na okres próbny. Art. 29§1 stanowi, iż umowa o pracę określa:

 1. Strony umowy;
 2. Rodzaj umowy – należy wskazać, że zawierana umowa jest umową o pracę na okres próbny;
 3. Datę oraz miejsce zawarcia umowy;
 4. Warunki pracy i płacy, w szczególności:
  • Rodzaj pracy (zob. wyżej);
  • Miejsce wykonywania pracy;
  • Wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
  • Wymiar czasu pracy;
  • Termin rozpoczęcia pracy.

Należy pamiętać, że umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie! Jeśli tak się nie stało, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy musi potwierdzić na piśmie wypunktowane wyżej ustalenia. W innym przypadku dopuszcza się on wykroczenia przeciwko prawom pracownika, za które grozi grzywna!

Wskazane wyżej składniki są esencją umowy o pracę na okres próbny, które bezwzględnie powinny być w niej zawarte. Jednakże ustawodawca zobowiązuje pracodawcę także do poinformowania o:

 1. Obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy;
 2. Częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę;
 3. Wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego;
 4. Obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
 5. Układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy (tj. gdy zatrudnia mniej niż 20 pracowników) – dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzenia przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy (art. 29§3k.p.).

Wszelkie powyższe informacje pracodawca powinien przedstawić pracownikowi na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę! Ustawodawca chcąc nieco uprościć pracodawcy tę procedurę pozwala na zaznajomienie pracownika ze wskazanymi warunkami (z wyjątkiem pkt.5) jedynie przez wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

Jako, że w prawie pracy króluje zasada pisemności, należy pamiętać, że o wszelkich zmianach pierwotnych warunków zatrudnienia pracodawca powinien informować pracownika właśnie w formie pisemnej.

W celu zobrazowania przedstawionych treści, zachęcam do zapoznania się ze wzorem umowy o pracę na czas określony, zamieszczonym poniżej.

Pobierz wzór – Umowa o pracę na okres próbny

word_dl

Marta Bieńkiewicz

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz