Prawo Spadkowe Testament Wzory pism

Jak napisać testament – wzór z objaśnieniem

latwe prawo
Jak napisać testament – wzór z objaśnieniem
4 (80%) 4 vote[s]

Testament jest jedynym instrumentem prawnym, który pozwala nam rozrządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci. Jako, że dotyczy właściwie całego życiowego dorobku spadkodawcy, ma bardzo doniosłe znaczenie i powinno się zachować odpowiednie dlań wymogi formalne. Warto zatem wiedzieć jak zabrać się za jego sporządzenie, zwłaszcza wtedy, gdy nasze preferencje względem dziedziców różnią się od tych, które proponuje ustawodawca. Testament sporządzony z naruszeniem przewidzianej formy skutkuje co do zasady nieważnością – a w jego miejsce wchodzą przepisy o dziedziczeniu ustawowym.

Poniższy artykuł poświęcę problematyce testamentu własnoręcznego (holograficznego), jako że jest jedynym, który spadkodawca może sporządzić samodzielnie, w formie pisemnej i bez koniecznej obecności świadków.

Aby sporządzić testament, należy mieć zdolność testowania (posiada ją każdy mający pełną zdolność do czynności prawnych). Jeśli osoba fizyczna nie posiada zdolności do czynności prawnych, bądź ta zdolność została w pewnym stopniu ograniczona – nie ma możliwości sporządzenia testamentu, a ewentualny sporządzony przez nią testament będzie nieważny. Osobami niemającymi zdolności testowania będą więc małoletni (tj. osoby poniżej 18 r.ż.) oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo albo całkowicie przez sąd. Warto wiedzieć, że nie można upoważnić drugiej osoby do wykonania tej czynności za nas, toteż nie możemy w tym celu umocować pełnomocnika. Podobnie w imieniu małoletniego nie może testować rodzic (bądź inny opiekun ustawowy), za osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie testamentu nie sporządzi opiekun, a za ubezwłasnowolnioną częściowo – kurator.

Ustawodawca wprowadził ponadto w kodeksie zakaz testamentów wspólnych. Oznacza on nieważność testamentu, jeżeli będzie zawierał rozrządzenia więcej niż jednego spadkodawcy. Jeden testament może być wyrazem ostatniej woli tylko jednego spadkodawcy! Dobrze o tym wiedzieć, bowiem nawet wspólny testament małżonków zostanie obarczony sankcją nieważności przy niezachowaniu tego warunku.

Testament, podobnie jak inne czynności prawne, dla swej ważności musi być wolny od wad oświadczenia woli. Nieważny będzie zaś wtedy, gdy zostanie sporządzony:

  • w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
  • pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
  • pod wpływem groźby (art. 945 k.c.).

Testament holograficzny jest najmniej skomplikowanym rodzajem testamentu pod względem wymogów formalnych. Z tego względu cieszy się też największą popularnością. Ustawa mówi, że spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą (art. 949§1 k.c.).

Obowiązek sporządzenia testamentu w całości pismem ręcznym ma duże znaczenie dowodowe. O ile sam podpis spadkodawcy może być w łatwy sposób sfałszowany, tak cała treść testamentu już niekoniecznie. Niedopuszczalne jest zatem posługiwanie się jakimkolwiek urządzeniem w celu napisania testamentu (m.in. komputerem, tabletem). W nieco innej sytuacji stają się niepełnosprawni spadkodawcy, posługujący się protezą ręki, czy dłoni – ich sposób pisania jest w stanie zachować indywidualne cechy piszącego.

Warto zaznaczyć, że nieistotnym jest rodzaj narzędzia piszącego, którym posłuży się spadkodawca. Może być to zarówno pióro, jak długopis, a nawet ołówek. Podobnie jest z materiałem, na którym dokonuje się rozrządzenia na wypadek śmierci – najczęściej jest to kartka papieru, jednak testowanie na chodniku, ścianie, czy kamieniu będzie równie ważne.

Język, w którym spadkodawca sporządza testament, podobnie jak alfabet nie mają znaczenia z punktu widzenia ważności testamentu. Mimo, że posługujemy się językiem polskim zapisywanym w alfabecie łacińskim, równie dobrze możemy wyrazić swoją ostatnią wolę w języku chińskim. Oczywiście wówczas może pojawić się zgoła inny problem, niż problem nieważności – istnieje obawa, że spadkobiercy nie rozpoznają w zapisanej nieznanym językiem kartce naszego testamentu.

Pamiętaj, że podpis spadkodawcy powinien znajdować się pod treścią testamentu. Umieszczenie go w innym miejscu może skutkować nieważnością całego rozrządzenia!

Tak jak brak dochowania wymogu własnoręczności i podpisu skutkują bezwzględną nieważnością testamentu, tak w stosunku do daty jego sporządzenia ustawodawca nie jest w zbyt rygorystyczny – jeżeli testament nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do jego treści lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów – brak daty nie pociąga za sobą nieważności.

Na sam koniec pragnę przypomnieć, że sporządzenie testamentu wcale nie musi mieć charakteru ostatecznego – spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia (zob. Jak odwołać testament”).

W celu utrwalenia powyższych informacji, zachęcam do zapoznania się ze wzorem testamentu, jednakże przypominam: ważny testament musi być napisany pismem ręcznym!

Pobierz wzór – testament

word_dl

Marta Bieńkiewicz

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz