Komornik

Skarga na czynności komornika – ukaranie grzywną

skarga na czynności komornika
Skarga na czynności komornika – ukaranie grzywną
4.2 (84%) 5 vote[s]

Komornik w ściśle określonych sytuacjach ma prawo nałożyć grzywnę. Co w sytuacji, jeżeli ukarany uzna, że została na niego nałożona niesłusznie? W takiej sytuacji na postanowienie komornika o nałożeniu grzywny przysługuje mu skarga na czynności komornika (art. 767 KPC).

Na końcu artykułu znajdziesz również przykładowy wypełniony wzór

Skargę należy wnieść w ciągu tygodnia od dnia dokonania zaskarżanej czynności – jeśli skarżący był przy czynności obecny. Takim przypadkiem będzie na przykład nałożenie grzywny za niewłaściwe zachowanie. Jeśli nie był obecny, to tygodniowy termin zaczyna biec w dniu  zawiadomienia o dokonaniu zaskarżanej czynności.

Skarga przysługuje do sądu, ale należy wnieść ją do komornika, który ukarał grzywną. Dzięki temu rozwiązaniu komornik może postąpić na dwa sposoby.

Pierwszy: uwzględnienie skargi na czynności komornika

Komornik może uwzględnić skargę w całości i anulować nałożoną grzywnę. Dzięki temu czas oczekiwania na rozpatrzenie skargi może ulec skróceniu – nie trzeba czekać na postanowienie sądu.

Drugi: przekazanie sprawy do sądu

Jeżeli komornik po wniesieniu skargi nadal będzie uważał, że grzywna została nałożona słusznie, ma obowiązek sporządzenia uzasadnienia i przekazania go wraz ze skargą i aktami sprawy do sądu rejonowego, przy którym działa. Ma na to trzy dni.

Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sąd może wyznaczyć rozprawę, ale nie musi. Sąd może uwzględnić skargę i anulować grzywnę. Może jednak też uznać nałożenie grzywny za zasadne i oddalić skargę. Jeśli ukarany nie zgadza się z postanowieniem sądu (niezależnie czy będzie to uwzględnienie, oddalenie czy odrzucenie) ukaranemu przysługuje zażalenie na postanowienie sądu (art. 768 KPC).

Zażalenie należy wnieść w trybie przewidzianym w KPC. Termin na wniesienie zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia, chyba że strona nie zażądała doręczenia – wtedy wynosi tydzień od dnia doręczenia. Zażalenie musi spełniać wszystkie kryteria przewidziane dla pisma procesowego, a także zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia wraz z żądaniem (zmiana lub uchylenie) oraz zwięzłe uzasadnienie wraz z przytoczeniem faktów na poparcie żądania. Sąd drugiej instancji rozpoznaje zażalenie na postępowaniu niejawnym.

Należy pamiętać, że skarga na czynności komornika wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Stała opłata za wniesienie skargi wynosi 100 złotych. Można ją opłacić przelewem na konto sądu lub poprzez naklejenie znaków opłaty sądowej.

 

Pobierz wzór – skarga na postanowienie komornika o ukaranie grzywną

word_dl

Damian Karaszewski

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz

Potrzebujesz Pomocy?

Pledziewicz Kancelaria

Pledziewicz Kancelaria to specjalizująca się w prawie bankowym, wierzytelnościach i sprawach komorniczych kancelaria radcowska. Kancelaria prowadzi sprawy w całej Polsce. Zapoznaj się z ofertą