Komornik

Kto ponosi koszty egzekucji komorniczej?

Kto ponosi koszty egzekucji komorniczej

Koszty egzekucji komorniczej to opłaty od czynności, dokonywanych przez komornika. Najczęściej ponosi je dłużnik, ale są sytuacje, w których koszt ten spada na wierzyciela. Od czego zależy zatem kto w jakiej sytuacji ponosi koszty egzekucji komorniczej?

Odpowiedzi dostarcza nam ustawa o kosztach komorniczych z dnia 28 lutego 2018 r. Po ponad 50 zmianach poprzednich przepisów, ustawodawca zdecydował się na dwie nowe, kompleksowe ustawy w tym zakresie.

Czym właściwie są koszty komornicze? Odpowiedź znajdziemy w art. 2 wspomnianej już regulacji:

Art.2. Koszty komornicze obejmują wydatki komornika sądowego, zwanego dalej „komornikiem”, poniesione w toku prowadzonego przez niego postępowania egzekucyjnego, innego postępowania albo dokonywania innych czynności oraz opłaty komornicze.

Skąd wynika taki zapis? Komornik w polskim systemie ma charakter szczególny – mimo że jest funkcjonariuszem państwowym, prowadzi quasi-przedsiębiorstwo, nie pobierając od państwa pensji. Opłaty i koszty komornicze stanowią więc źródło jego utrzymania i przychód kancelarii.

Zobacz również: Służebność mieszkania a licytacja komornicza, Egzekucja na wniosek banku

,Egzekucja na wniosek banku

Kiedy koszty komornicze ponoszą obie strony postępowania?

Pierwszym wyraźnym przypadkiem, w którym koszty mogą ponieść obie strony, jest zaliczka na dokonanie czynności przez komornika. W tym wypadku najczęściej będzie dotyczyło to wierzyciela, który komornikowi te czynności zleci. Dotyczy to takich spraw jak wysłanie korespondencji, dokonanie zabezpieczenia mienia, tłumaczeń czy przewozu mienia. Zaliczka może być przeznaczona jedynie na konkretną czynność, chyba że strony uzgodnią między sobą inaczej.

Nowa ustawa ma również za cel ograniczyć tzw. komorników masowych, prowadzących tysiące spraw w obrębie całego kraju. Nowe rodzaje kosztów, mają zachęcić do wyboru komornika ze swojego rewiru. Opisuje je art. 8, którego część pozwolę sobie przytoczyć:

[…] wydatki w postaci diet przysługujących komornikowi oraz osobom zatrudnionym w kancelarii komorniczej i uczestniczącym w tych czynnościach, kosztów przejazdów i noclegów komornika i tych osób oraz kosztów transportu specjalistycznego obciążają wierzyciela, nawet w razie przysługującego mu zwolnienia od kosztów komorniczych. Wydatków tych nie wlicza się do kosztów obciążających dłużnika. Wierzyciel może też wyrazić zgodę na obciążenie go innymi wydatkami.

Ponownie jest to koszt, który najczęściej poniesie wierzyciel. Oprócz zaliczek, istnieją jeszcze opłaty za konkretne czynności. Te, uiszcza strona, która dany wniosek złożyła. Katalog opłat jest zamknięty, opisany w rozdziale trzecim ustawy.

Art. 18. 1. Opłaty komornicze obejmują:

  • koszta egzekucyjne za przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, wykonanie zabezpieczenia roszczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym;
  • opłaty za przeprowadzenie innego postępowania albo dokonanie innych czynności.
  • komornik pobiera lub ściąga opłaty komornicze tylko w przypadkach określonych w ustawie.

Opłaty egzekucyjne

Szczególnym typem opłaty są opłaty egzekucyjne. Ich ciężar spada na dłużnika – jest to pewien procent wartości zajętego mienia bądź część zajętych pieniędzy. Konkretne stawki określa wprost ustawa, mogą one być określone kwotowo bądź procentowo. Przykładowo stawka za wszczęcie egzekucji rzeczy ruchomej wynosi 400 złotych (art. 33). W przypadku egzekucji ze świadczeń pieniężnych, będzie to 10% wyegzekwowanej przez komornika kwoty (art. 27 pkt 1).

Zwolnienie od obowiązku ponoszenia lub obniżenie kosztów egzekucji

Istotne regulacje zawiera również rozdział 4 ustawy, przewidujący możliwości zwolnienia od poniesienia kosztów komorniczych, bądź też ich obniżenia. Stosuje się przepisy analogiczne jak do kosztów sądowych – wobec tych, którzy są zwolnieni z mocy prawa. Dodatkowo zwolniony oczywiście jest Skarb Państwa. W tym kontekście warto przytoczyć punkt 3 art. 45:

3.Jeżeli strona będąca osobą fizyczną nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, i nie jest w stanie bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść wydatków lub tych opłat komorniczych, od których uiszczenia zależy podjęcie czynności przez komornika, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego, przy którym działa komornik, o zwolnienie w całości lub części od tych kosztów.

Tytułem podsumowania należy stwierdzić, że w zależności od sytuacji, koszty egzekucji ponosi wierzyciel bądź dłużnik. Wszystko zależy jakiego rodzaju są to koszty, kto jest wnioskodawcą czynności. Warto pamiętać także o możliwości zwolnienia lub zmniejszenia kosztów, którą pozostawił ustawodawca.

Aleksander Serwiński

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz

Potrzebujesz Pomocy?

Pledziewicz Kancelaria

Pledziewicz Kancelaria to specjalizująca się w prawie bankowym, wierzytelnościach i sprawach komorniczych kancelaria radcowska. Kancelaria prowadzi sprawy w całej Polsce. Zapoznaj się z ofertą