Komornik Prawo Bankowe

Egzekucja na wniosek banku

Egzekucja na wniosek banku

Dostępność kredytów, czy pożyczek sprawia, że coraz chętniej zadłużamy się w bankach. Nie ma w tym nic złego, o ile nasze zobowiązania nie zaczynają przerastać faktycznych możliwości finansowych. W konsekwencji zaniechania spłaty zobowiązania bank może wejść z nami na ścieżkę sądową, prowadzącą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Jednak zanim do tego dojdzie, musi podjąć jeszcze kilka innych kroków. Jak wygląda w praktyce egzekucja na wniosek banku i co do niej prowadzi? – odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Wypowiedzenie umowy kredytu

Przede wszystkim bank przed podjęciem jakichkolwiek kroków na drodze sądowej zobowiązany jest do wypowiedzenia umowy kredytu. Wypowiedzenie to musi doręczyć na adres, który wskazaliśmy w umowie – chyba, że w trakcie jej obowiązywania podpisaliśmy aneks zmieniający umowę w zakresie adresu właściwego do doręczeń lub poinformowaliśmy bank o zmianie adresu zamieszkania. Jednak przed wypowiedzeniem umowy, które jest ostatecznym rozwiązaniem łączącego nas z bankiem stosunku, bank winien doręczyć jeszcze wezwanie do zapłaty. Brak płatności nie zawsze musi wynikać ze złej woli dłużnika. Zdarza się także, że to bank dokonuje błędnego zarachowania naszych wpłat. Z tego powodu istotne jest, aby zanim ostatecznie bank wypowie nam umowę kredytu, wezwał nas do zapłaty. Obowiązek ten został wyrażony wprost w ustawie. Zgodnie z art. 75c ust. 1 Prawa bankowego, jeżeli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych.

Wypowiedzenie umowy kredytu bank musi nam doręczyć. Po upływie terminu wskazanego w wypowiedzeniu, całe roszczenie staje się wymagalne. Co to oznacza w praktyce? Jeśli zaciągnęliśmy w banku kredyt na 20.000 złotych z obowiązkiem spłaty w ciągu 5 lat, bank może żądać natychmiastowego zwrotu pozostałej do spłaty kwoty, tj. jeszcze przed terminem określonym w umowie. Jest to dosyć dotkliwe w skutkach, dlatego warto spróbować porozumieć się z bankiem w chwili popadnięcia w zaległości ze spłatą, jeszcze zanim ten wypowie nam umowę.

Wyrok czy bankowy tytuł egzekucyjny?

Jeśli bank wypowiedział nam umowę, w krótkim czasie możemy spodziewać się otrzymania pozwu o zapłatę. Po wniesieniu powództwa sąd zazwyczaj wydaje nakaz zapłaty. Jednak taka kolej rzeczy ma miejsce dopiero od niedawna. W dniu 27 listopada 2015 r. moc utracił przepis art. 97 Prawa bankowego. Zgodnie z jego treścią podstawą egzekucji mógł być bankowy tytuł egzekucyjny po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności. Banki były więc swoistymi sądami we własnych sprawach.

Wynikało to stąd, że bankowe tytuły egzekucyjne, które wydawały banki były równe innym tytułom egzekucyjnym, jakie znamy w postępowaniu cywilnym. Bankowy tytuł egzekucyjny bank kierował do sądu z wnioskiem o przybicie klauzuli wykonalności, po czym dokument ten stanowił podstawę do wszczęcia egzekucji. Po wprowadzonych w prawie bankowym zmianach procedura uzyskania tytułu wykonawczego przez bank jest taka sama, jak w przypadku innych wierzycieli. Oznacza to, że od sierpnia 2016 r. baki muszą tak samo jak inni uczestnicy obrotu prawnego kierować do sądu pozew o zapłatę i wykazywać swoje roszczenie co do zasady oraz wysokości.

Po wniesieniu pozwu przez bank, jak wcześniej pisałam, sąd może wydać nakaz zapłaty. Od momentu jego otrzymania pozwany ma 14 dni na złożenie sprzeciwu. Warto o tym pamiętać, gdyż jest to ostatni krok dzielący bank od wniosku o wszczęcie egzekucji. Jeśli nie złożyliśmy w terminie sprzeciwu od nakazu zapłaty, bank może wnieść do sądu wniosek o zaopatrzenie go w klauzulę wykonalności. Po jej otrzymaniu może żądać wszczęcia przeciwko nam postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego.

Egzekucja na wniosek banku

Finałem batalii z bankiem jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego na wniosek banku. Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, którego obowiązkiem jest działać na wniosek wierzyciela. Do wniosku o wszczęcie egzekucji bank ma obowiązek dołączyć tytuł wykonawczy, aby komornik sądowy miał podstawę do działania. Po złożeniu przez bank wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego komornik sądowy zawiadamia nas o wszczęciu egzekucji doręczając odpis tytułu wykonawczego.

Czy jest jeszcze jakieś wyjście z tej sytuacji? Czy możemy bronić się przed egzekucją na wniosek banku? Oczywiście, że tak. Wyjściem jest złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego do sądu, w obrębie którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Zobacz ofertę kancelarii specjalizującej się w prawie bankowym

Z możliwości złożenia powództwa przeciwegzekucyjnego możemy skorzystać, gdy przeczymy zdarzeniom, na jakich oparto wydanie klauzuli wykonalności. Tak samo, jeśli po powstaniu tytułu egzekucyjnego miało miejsce takie zdarzenie, które spowodowało wygaśnięcie naszego zobowiązania lub niemożność jest egzekwowania. Oczywiście powództwo przeciwegzekucyjne zasadne jest także, jeśli zdarzenia niweczące zobowiązanie powstały po zamknięciu rozprawy, a także jeśli dokonaliśmy spłaty na rzecz wierzyciela – banku.

Co możemy podnieść w powództwie przeciwegzekucyjnym?

Jego istotą jest zaprzeczenie podstawom prowadzonej egzekucji. Przykładowo kwestionować możemy wysokość wyliczonych odsetek.  Warto także przyjrzeć się treści naszej umowy, czy nie zawiera ona tzw. klauzul abuzywnych. Inną kwestią, która warto podnieść, są różnego rodzaju niekorzystne dla nas, jako dla konsumentów, zapisy umowy kredytu. Przykładami takich postanowień to obciążenie kredytobiorcy obowiązkiem zapłaty składki ubezpieczenia, często niemałej wysokości. Banki nie wykazują zazwyczaj, że realnie poniosły koszt związany z domniemanie zawartą umową ubezpieczenia. Stąd też nie mają prawa obciążać nas kosztami z tym związanymi.

Warto też pamiętać o wspomnianych wcześniej warunkach związanych z wypowiedzeniem umowy kredytu. Czy bank prawidłowo wezwał do zapłaty przed wystosowaniem wypowiedzenia? Czy wypowiedzenie umowy kredytu zostało nam doręczone na właściwy adres? Tę okoliczność możemy powoływać, gdy egzekucja toczy się na podstawie bte wydanego przed sierpniem 2016. Jeżeli egzekucja jest prowadzona na podstawie nakazu zapłaty lub wyroku sądu możemy powołać się na okoliczność, które miały miejsce już po wydaniu tego orzeczenia. Może to być np. sprzedaż długu zewnętrznej firmie czy też przedawnienie roszczenia objętego orzeczeniem.

Egzekucja komornicza na wniosek banku może wydawać nam się sytuacją bez wyjścia. Pamiętajmy jednak, że my, jako konsumenci wymagamy szczególnej ochrony prawnej. Nie bójmy się więc podjąć tej walki. Szczególnie jeśli jakieś kwestie budzą nasze wątpliwości.

spec. ds. prawnych Ewa Kędzierska

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz

Potrzebujesz Pomocy?

Pledziewicz Kancelaria

Pledziewicz Kancelaria to specjalizująca się w prawie bankowym, wierzytelnościach i sprawach komorniczych kancelaria radcowska. Kancelaria prowadzi sprawy w całej Polsce. Zapoznaj się z ofertą