Dług Komornik Księgi Wieczyste Prawo Rzeczowe

Służebność mieszkania a licytacja komornicza

Służebność mieszkania a licytacja komornicza

Posiadając ustanowioną na swoją rzecz służebność mieszkania możemy czuć się bezpieczni. Mamy zapewniony dach nad głową, a jednocześnie możemy za życia obdarować bliską nam osobę prawem własności nieruchomości. Może się jednak zdarzyć tak, że obdarowana przez nas osoba wpadnie w długi. Stąd już jest krótka droga do egzekucji z nieruchomości. A co z nami? Co z naszym prawem do spokojnego, dożywotniego mieszkania w licytowanej teraz nieruchomości? Czy licytacja komornicza pozbawi nas dachu nad głową?

Chcesz wiedzieć czym jest służebność i jak ją ustanowić czytaj: Służebność mieszkania – czym jest i jak ją ustanowić?

Jak przebiega egzekucja z nieruchomości?

Wiemy przecież, że egzekucji, którą prowadzi komornik, podlegają także nieruchomości. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego dotyczące egzekucji z nieruchomości stanowią jasno, że z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Ponadto, na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji.

Jednakże przepis art. 1000 §3 k.p.c. wyraźnie stanowi, że pomimo uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu nieruchomości, służebność mieszkania pozostaje w mocy w przypadku:

  • ujawnienia służebności mieszkania przez wpis w księdze wieczystej,
  • złożenia dokumentu do zbioru,
  • zgłoszenia służebności najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji.

Czytaj więcej w kategorii: Komornik

Jakie warunki trzeba spełnić aby służebność mieszkania pozostała w mocy?

Służebność mieszkania, pomimo prowadzonej licytacji, w powyższych przypadkach pozostaje w mocy. Jednak należy spełnić jeden z poniższych wymogów. Przede wszystkim, uprawnionemu z tytułu służebności mieszkania musi przysługiwać pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami ustanowionymi na tej nieruchomości. Kiedy zachodzi takie pierwszeństwo? Zgodnie z treścią przepisu art. 12 ust.1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece o pierwszeństwie ograniczonych praw rzeczowych wpisanych do księgi wieczystej rozstrzyga chwila, od której liczy się skutki dokonanego wpisu. Oznacza to, że prawo powstałe później, nie może być wykonywane z uszczerbkiem dla prawa powstałego wcześniej. Jeżeli na naszym mieszkaniu najpierw ustanowiono hipotekę, a potem służebność, hipoteka będzie miała pierwszeństwo. Służebność pozostaje w mocy także, jeśli nieruchomość nie jest obciążona jakąkolwiek hipoteką. Ponadto, jeżeli wartość tej służebności znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia nieruchomości, także służebność mieszkania pozostaje w mocy. Jednakże w tym przypadku wartość tych praw będzie zaliczona na cenę nabycia.

Podsumowując, wraz z ustanowieniem służebności mieszkania warto prawo to wpisać do księgi wieczystej nieruchomości. Zaoszczędzi nam to niepotrzebnego stresu. Nawet, jeśli zlicytowano twoje mieszkanie w toku egzekucji to osoba uprawniona z tytułu służebności będzie miała gdzie mieszkać.

spec. ds. prawnych Ewa Kędzierska

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz

Potrzebujesz Pomocy?

Pledziewicz Kancelaria

Pledziewicz Kancelaria to specjalizująca się w prawie bankowym, wierzytelnościach i sprawach komorniczych kancelaria radcowska. Kancelaria prowadzi sprawy w całej Polsce. Zapoznaj się z ofertą