Odsetki Prawo Bankowe Wzory pism

Oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego

Oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego

Moje ostatnie wpisy skupiały się wokół szeroko rozumianego temu pożyczek. Mogłeś dowiedzieć się z nich jakie maksymalne koszty jesteśmy zobowiązani ponieść (RRSO) w związku z pożyczką, a także w jaki sposób pożyczka powinna być zawarta. Wszystkie te kwestie wiążą się z sankcją kredytu darmowego. Oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego może sprawić, iż będziemy zobowiązani jedynie do zwrotu pożyczonych pieniędzy. Tym samym pożyczkodawca pozbawiony zostaje przychodu z tytułu udzielonej pożyczki. Niestety, w Polsce efektywność tej instytucji jest mała, gdyż niewielu pożyczkobiorców ma świadomość istnienia takiego uprawnienia. Warto to zmienić, gdyż skuteczne egzekwowanie tej sankcji może trwale zniweczyć nawyki firm pożyczkowych w nagminnym łamaniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim.

Kiedy mogę złożyć oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego dotyczy wyłącznie kredytów konsumenckich, tj. takich których wartość nie przekracza kwoty 255.550,00 zł, w tym pożyczek. Nie możemy jednak skorzystać z tego uprawnienia w przypadku kredytu hipotecznego. Warto także pamiętać, że sankcja ta nie dotyczy naszych świadczeń, które musimy uiścić na rzecz osoby trzeciej lub organu władzy państwowej.

Przesłanki złożenia oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego

Dokładne wyliczenie sytuacji, które uprawniają nas do złożenia oświadczenia znajduje się w przepisie art. 45a ustawy o kredycie konsumenckim. Niemniej warto je omówić, aby nieco wyjaśnić, co w umowie pożyczki jest sprzeczne z prawem, a co nie.

Przede wszystkim umowa pożyczki powinna być zawarta w formie pisemnej, chyba że odrębne przepisy przewidują inną szczególną formę. Jeśli nie dochowamy formy pisemnej umowy, nie będziemy mogli powołać się na dowód z umowy pożyczki przed sądem. Niemniej pożyczkodawca zobowiązany jest zawrzeć z nami umowę na piśmie, ustna umowa nie wchodzi w grę.

Oprócz wymogu formalnego związanego z  formą zawartej umowy, istotna jest także jej treść. Ustawodawca wprost nakazuje pożyczkodawcom zawieranie pewnych informacji w treści umowy pożyczki zawieranej z konsumentem.

Podstawowe informacje

 • imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
 • rodzaj kredytu;
 • czas obowiązywania umowy;
 • całkowita kwotę kredytu;
 • terminy i sposób wypłaty kredytu;

Informacje w treści umowy pożyczki zawieranej z konsumentem

 • stopa oprocentowania kredytu, warunki stosowania tej stopy, a także okresy, warunki i procedury zmiany stopy oprocentowania wraz z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu; jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy;
 • rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta ustaloną w dniu zawarcia umowy o kredyt konsumencki wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia;
 • zasady i terminy spłaty kredytu, w szczególności kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy, w tym informację o prawie, o którym mowa w art. 37 ust. 1; jeżeli w ramach kredytu stosuje się różne stopy oprocentowania dla różnych należności kredytodawcy, należy także podać kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet różnych należnych sald, dla których stosuje się różne stopy oprocentowania;
 • informacja o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w szczególności o opłatach, w tym opłatach za prowadzenie jednego lub kilku rachunków, na których są zapisywane zarówno transakcje płatności, jak i wypłaty, łącznie z opłatami za korzystanie ze środków płatniczych zarówno dla transakcji płatności, jak i dla wypłat, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki, na jakich koszty te mogą ulec zmianie;
 • roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu;
 • sposób zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa je przewiduje;
 • termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy, obowiązek zwrotu przez konsumenta udostępnionego przez kredytodawcę kredytu oraz odsetek zgodnie z rozdziałem 5, a także kwotę odsetek należnych w stosunku dziennym;
 • prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem oraz procedurę spłaty kredytu przed terminem;
 • informacja o prawie kredytodawcy do otrzymania prowizji za spłatę kredytu przed terminem i o sposobie jej ustalania, o ile takie prawo zastrzeżono w umowie;

Jeśli choć jednej z wyżej wskazanych kwestii nie zawarto w treści umowy pożyczki, możemy złożyć oświadczenie o skorzystaniu z sankcji.

Oświadczenie o skorzystaniu z sankcji w przypadku innego niż konsumencki charakteru kredytu

Może zdarzyć się tak, że zawrzemy umowę  o kredyt innego rodzaju. Czy będziemy mogli także skorzystać z sankcji kredytu darmowego? Tak, w trzech przypadkach.

Pierwszym z nich jest umowa o kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności. W jego przypadku jeśli kredytodawca nie zamieścił w treści umowy, oprócz wyżej wskazanych wymogów, opisu towaru lub usługi, a także ceny nabycia towaru lub usługi, możemy skorzystać z sankcji.

Drugim typem umowy jest umowa o kredyt w rachunku. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim musi ona zawierać:

 • imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
 • terminy i sposób wypłaty kredytu;
 • stopę oprocentowania kredytu, warunki stosowania tej stopy, a także okresy, warunki i procedury zmiany stopy oprocentowania wraz z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu; jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy; termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy, obowiązek zwrotu przez konsumenta udostępnionego przez kredytodawcę kredytu oraz odsetek zgodnie z rozdziałem 5, a także kwotę odsetek należnych w stosunku dziennym;
 • rodzaj kredytu;
 • czas obowiązywania umowy;
 • termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy, obowiązek zwrotu przez konsumenta udostępnionego przez kredytodawcę kredytu oraz odsetek zgodnie z rozdziałem 5, a także kwotę odsetek należnych w stosunku dziennym;

Umowa restrukturyzacyjna

Trzecim typem umowy podlegającej pod sankcję kredytu darmowego jest umowa restrukturyzacyjna, która powinna zawierać następujące elementy:

 • imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
 • rodzaj kredytu;
 • czas obowiązywania umowy;
 • całkowitą kwotę kredytu;
 • terminy i sposób wypłaty kredytu;
 • stopę oprocentowania kredytu, warunki stosowania tej stopy, a także okresy, warunki i procedury zmiany stopy oprocentowania wraz z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu; jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy;
 • rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta ustaloną w dniu zawarcia umowy o kredyt konsumencki wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia;
 • zasady i terminy spłaty kredytu, w szczególności kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy, w tym informację o prawie, o którym mowa w art. 37 ust. 1; jeżeli w ramach kredytu stosuje się różne stopy oprocentowania dla różnych należności kredytodawcy, należy także podać kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet różnych należnych sald, dla których stosuje się różne stopy oprocentowania;
 • roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu;
 • prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem oraz procedurę spłaty kredytu przed terminem;
 • informację o prawie kredytodawcy do otrzymania prowizji za spłatę kredytu przed terminem i o sposobie jej ustalania, o ile takie prawo zastrzeżono w umowie.

Umowy przejrzane? Błędy pożyczkodawcy znalezione? Można ruszać dalej!

Jak powinienem napisać oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego?

Przede wszystkim oświadczenie musi być sporządzone w formie pisemnej. W jego treści oświadczamy, iż korzystamy z sankcji kredytu darmowego. Oświadczenie takie wysyłamy na adres pożyczkodawcy. Nie zrażajmy się jednak, jeśli firma pożyczkowa nam nie odpowie, tudzież stwierdzi, że nasze oświadczenie nie ma dla nich żadnej mocy. Jeśli w przyszłości pożyczkodawca nas pozwie, będziemy dysponować dowodem przed sądem, że nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu kwot przewyższających wypłaconą nam pożyczkę. Warto także, abyśmy faktycznie pożyczkę spłacili tylko do wysokości kwoty, którą faktycznie pożyczyliśmy. W takiej sytuacji sąd rozpatrujący naszą sprawę nie będzie miał innego wyjścia, jak oddalić powództwo.

łatwe prawo

spec. ds. prawnych Ewa Kędzierska

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz

Potrzebujesz Pomocy?

Pledziewicz Kancelaria

Pledziewicz Kancelaria to specjalizująca się w prawie bankowym, wierzytelnościach i sprawach komorniczych kancelaria radcowska. Kancelaria prowadzi sprawy w całej Polsce. Zapoznaj się z ofertą

Zwroty z Banku

Odbierz swoje pieniądze za wcześniej spłacony lub skonsolidowany kredyt


Zwroty z Banku