Ogólne Wzory pism

Jak przywrócić termin do złożenia pisma

Jak przywrócić termin do złożenia pisma

W postępowaniu cywilnym wiele czynności, dla swojej ważności wymaga dochowania  określonego terminu. Ponadto po przekroczeniu terminu, który wyznaczył sąd, bądź który reguluje ustawa, czynność dokonana przez stronę nie odniesie zamierzonego skutku. Jeżeli uchybienie terminowi było niezawinione przez stronę, istnieje możliwość przywrócenia takiego terminu. Zatem jak przywrócić termin do dokonania czynności w postępowaniu cywilnym? Należy wnieść do sądu wniosek o przywrócenie terminu.

Kiedy możliwe jest przywrócenie terminu?

Strona, by móc żądać przywrócenia terminu do dokonania czynności musi ponieść negatywne skutki przez uchybienie temu terminowi. Przywrócenie nie jest bowiem dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych. Oznacza to, że w przypadku czynności, których strona może dokonać ponownie, nie przywraca się terminów. Oczywiście chodzi o sytuacje, kiedy ponowne dokonanie czynności po pierwsze jest możliwe, a po drugie nie przyniesie stronie negatywnych konsekwencji. Przykładem może tu być ponowne wniesienie pozwu, po bezskutecznym upływie terminu do uzupełnienia braków w zakresie opłaty od pozwu. Wówczas strona wnosząc ponownie pozew uzupełniony o wszelkie uprzednie braki, wywoła taki sam skutek, jaki przyniosłoby ewentualne przywrócenie terminu.

Uprawdopodobnienie okoliczności

By wniosek o przywrócenie terminu wywołał zamierzony skutek, tj. by sąd przywrócił termin, strona musi wykazać, że nie miała winy w niedokonaniu czynności w wyznaczonym czasie. Chodzi tu jednak jedynie o uprawdopodobnienie tej okoliczności – nie o udowodnienie. Strona musi zatem wskazać na okoliczności, które uwiarygodnią wskazywane przez nią fakty, mające usprawiedliwić niedochowanie przewidzianego terminu. Istotne jest, by poza wyjaśnieniem okoliczności usprawiedliwiających niedochowanie terminu, przedłożyć sądowi także coś, co uprawdopodobni nasze słowa. Same twierdzenia mogą bowiem okazać się niewystarczające.

W niektórych sprawach przywrócenie terminu będzie jednak niedopuszczalne, bez względu na brak winy strony w niedokonaniu tej czynności. Niedopuszczalność ta zachodzi odnośnie przywrócenia terminu do złożenia środka odwoławczego od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa lub rozwód, ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po uprawomocnieniu się wyroku nowy związek małżeński.

Co powinien zawierać wniosek o przywrócenie terminu?

Wniosek o przywrócenie terminu, jako pismo procesowe, winien przede wszystkim odpowiadać szeregowi wymogów generalnie stawianym pismom przez ustawę. Oznacza to, że w pierwszej kolejności musimy oznaczyć w nim:

  • sąd, do którego kierujemy nasz wniosek;
  • strony występujące w sprawie;
  • sygnaturę akt sprawy;
  •  rodzaj pisma, tj. „Wniosek o przywrócenie terminu”;
  • osnowę wniosku oraz okoliczności uprawdopodobniające, że nie ponosimy winy w niedochowaniu terminu, np. „Wnoszę o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku z dnia 12 maja 2018 r. Termin do wniesienie wniosku upłynął 10 czerwca 2018 r. Wyjaśniam jednak, że wskutek wypadku komunikacyjnego trafiłam do szpitala, gdzie przebywałam aż do dnia dzisiejszego i z powodu rozległych obrażeń nie byłam w  stanie dokonać tej czynności w przepisanym terminie.”. Sprawdź także jak sporządzić wniosek o uzasadnienie wyroku  – tutaj.
  • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (własnoręczny);
  • wymienienie załączników – pełnomocnictwo (jeśli pismo składamy w czyimś imieniu), dokumenty uprawdopodabniające okoliczność niezawinionego uchybienia terminowi, np. wypis ze szpitala.

Uchybiona czynność procesowa

Dodatkowo wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu strona powinna dokonać uchybionej czynności procesowej. Oznacza to, że oprócz samego wyjaśnienia powodów niemożności podjęcia przez nas czynności w przepisanym terminie, musimy dopełnić czynności, odnośnie której żądamy przywrócenia terminu. Przykładowo w przypadku wnoszenia o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania – jednocześnie w takim wniosku o przywrócenie terminu musimy zawrzeć samą treść odwołania, by w razie uwzględnienia naszego wniosku, sąd mógł od razu je rozpoznać.

Jaka jest opłata od wniosku o przywrócenie terminu?

Wniosek o przywrócenie terminu nie podlega opłacie. Jednak należy pamiętać, że wnosząc o przywrócenie terminu, jednocześnie należy dopełnić czynności, której się uchybiło. Oznacza to, że jeśli czynność ta wiąże się z koniecznością uiszczenia określonej opłaty, potwierdzenie jej uiszczenia należy załączyć do wniosku.

Gdzie i kiedy wnieść wniosek o przywrócenie terminu?

Ponadto wniosek o przywrócenie terminu wnosimy do sądu, w którym czynność winna być dokonana. Termin na jego wniesienie biegnie od momentu ustania przyczyny, z powodu której nie mogliśmy dokonać czynności i wynosi on 7 dni. Górną granicą terminu zakreśloną dla wniesienia wniosku o przywrócenie terminu jest 1 rok od uchybionego terminu. Po upływie roku przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych wypadkach.

  Spóźniony wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci.

Przede wszystkim, samo wniesienie wniosku o przywrócenie terminu nie wstrzymuje postępowania w sprawie, ani wykonania orzeczenia. W konkretnej sprawie, jeśli jest to uzasadnione okolicznościami, Sąd może jednak wstrzymać postępowanie, bądź wykonanie orzeczenia. Dotyczy to w szczególności spraw, w których interes strony wskutek niezawinionego przez nią uchybienia terminowi, byłby zagrożony.

łatwe prawo

apl. radc. Jagoda Frączkowska

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz