Sprawa Sądowa Wzory pism

Wniosek o uzasadnienie wyroku – wzór z objaśnieniem

Wniosek o uzasadnienie wyroku

Kiedy można zwrócić się do sądu by sporządził wniosek o uzasadnienie wyroku i jak go sporządzić? Przy założeniu, że rozprawa odbywa się bez wyłączenia jawności, sąd ogłaszając wyrok podaje ustnie zasadnicze powody wydanego orzeczenia. W sytuacji natomiast, gdy wydanie wyroku nastąpiło na posiedzeniu niejawnym, sąd nie ogłasza zapadłego w sprawie wyroku, lecz z urzędu doręcza go występującym w sprawie stronom. Zarówno strona niezadowolona z rozstrzygnięcia, jak i ta która nie rozumie powodów poczynionych przez sąd ustaleń, czy zapadłego rozstrzygnięcia – może zwrócić się do sądu, który wydał niniejszy wyrok z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia.

Wniosek o uzasadnienie wyroku – termin

Termin do wniesienia w/w wniosku wynosi 7 dni. Jednak w zależności od tego, czy wydanie wyroku nastąpiło na posiedzeniu jawnym (w związku z czym miało miejsce ogłoszenie wyroku i ustne podanie przez sąd głównych motywów wyrokowania), czy na posiedzeniu niejawnym, termin liczony jest inaczej.

– w pierwszym przypadku strona może w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji złożyć do sądu, który wydał wyrok wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia– co ważne, nie ma znaczenia czy strona była obecna na ogłoszeniu, czy też nie- termin mimo wszystko rozpoczyna swój bieg.

– natomiast jeśli wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym – zostaje on doręczony stronom z urzędu, i to właśnie z datą doręczenia bieg rozpoczyna siedmiodniowy termin do złożenia w/w wniosku.

Termin – co warto pamiętać?

Dla zachowania w/w siedmiodniowego terminu wystarczające jest nadanie wniosku za pomocą Poczty Polskiej przed jego upływem – nie ma znaczenia w jakiej dacie Sąd otrzyma naszą przesyłkę, decydujące znaczenie ma data stempla pocztowego.

Jaka jest opłata za sporządzenie wniosku

Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia jest BEZPŁATNY.

Co musi zawierać wniosek o doręczenie uzasadnienia?

 1. dokładne wskazanie adresata : wiosek kierujemy do Sądu który wydał dany wyrok – wraz z podaniem wydziału oraz jego adresu,
 2. wskazanie stron w sprawie,
 3. wskazanie sygnatury sprawy,
 4. tytuł wniosku: „Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.”
 5. treść:
  „Wnoszę o sporządzenie uzasadnienia całości wyroku Sądu
  ……………….…..(podać jaki sąd) w ………………..…..(podać miasto) z dnia  ……………………. (wskazać datę wydania wyroku) o sygn. akt. …………..……..(wskazać sygnaturę sprawy) oraz doręczenie tego uzasadnienia wraz z odpisem wyroku.”
 6. WAŻNE! – własnoręczny podpis.
 7. Wniosek nie wymaga uzasadnienia.
 • WNIOSEK UZUPEŁNIONY O PRZYKŁADOWE DANE W ZAŁĄCZENIU

Czy warto?

Złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku odnosi pozytywny skutek choćby z punktu widzenia późniejszego odwołania się od wyroku I instancji, bowiem kodeks postępowania cywilnego za początek dwutygodniowego biegu terminu do wniesienia apelacji wskazuje dzień ogłoszenia lub doręczenia wyroku. Jednak, jeśli strona wnioskować będzie o uzasadnienie wyroku – to dwutygodniowy termin na wniesienie apelacji rozpocznie bieg dopiero z chwilą doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem – co z reguły trwa kilka tygodni.

Ponadto, to właśnie uzasadnienie dla strony, która nie jest zadowolona z wydanego rozstrzygnięcia, może otworzyć drogę do sformułowania odpowiednich zarzutów wobec wydanego orzeczenia, bowiem to właśnie z uzasadnienia możemy się dowiedzieć istotnych kwestii, dotyczących m. in. ustalenia faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.

Pobierz Wniosek o uzasadnienie wyroku

word_dl

apl. radc. Jagoda Frączkowska

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz