Dług Komornik Ochrona konsumenta Prawo Bankowe Wzory pism

Wniosek o umorzenie egzekucji wzór

pieniądze i dokumenty

Kiedy dłużnicy nie spłacają swoich długów, bądź w spłatach należności pojawia się nieregularność, częstą praktyką banków, w obliczu widma niewykonania przez dłużnika wymagalnego zobowiązania w przyszłości, jest „pozbycie się” przysługujących im wierzytelności – tj. sprzedanie ich innym podmiotom – funduszom inwestycyjnym (tzw. firmy windykacyjne).

Jest to powszechna i zgodna z prawem praktyka, która dla swojej ważności nie wymaga zgody dłużnika. Jednak często zdarza się  tak, że bank, mimo scedowania wierzytelności na inny podmiot nadal prowadzi egzekucję w oparciu o tytuł wykonawczy jaki przysługiwał mu w odniesieniu do w/w wierzytelności – tj. np. bankowy tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności. Jest to sytuacja nie do przyjęcia, jednak wbrew pozorom zdarzająca się nierzadko. Dłużnik, mimo że nie ma wpływu na wspomnianą cesję wierzytelności, nie pozostaje w starciu z finansowym gigantem bezbronny – przeciwnie, może (i powinien!) w takiej sytuację podjąć czynną obronę, by przerwać niezgodne z prawem działania banku.

Bank przekazując wszystkie prawa do wierzytelności innemu podmiotowi traci prawo do dalszego prowadzenia egzekucji, co jest oczywiste. Kolejnym krokiem banku powinno być zwrócenie się do komornika  z wnioskiem o umorzenie prowadzonego przez niego postępowania egzekucyjnego – który to krok niekiedy zostaje „pominięty”. Skutkuje to tym, że prowadzona przez komornika egzekucja trwa nadal – i mimo, że z konta dłużnika (zakładając, że prowadzona jest egzekucja z rachunku bankowego) co miesiąc ściągana jest określona kwota i przekazywana pierwotnemu wierzycielowi (bankowi), to dług wcale nie maleje – bo nowy wierzyciel (ten aktualny, na rzecz którego nastąpiła cesja wierzytelności) nie otrzymuje z tego tytułu żadnych wpływów. Sytuacja wydaje się patowa, ale tylko z pozoru. Dłużnik bowiem swoim zachowaniem może spowodować, że egzekucja prowadzona na rzecz pierwotnego wierzyciela – tj. banku, zostanie umorzona, a ewentualne kwoty, które już zostały niesłusznie wyegzekwowane na jego rzecz, zostaną dłużnikowi zwrócone.

Po pierwsze dłużnik powinien zorientować się kto stał się naszym nowym wierzycielem – tj. na kogo i kiedy bank scedował wierzytelność. Przydatne będzie wejście w posiadanie dokumentu potwierdzającego dokonanie przez bank cesji – np. jeśli nowy wierzyciel wystąpił do sądu z pozwem o zapłatę, za pewne załączył do niego w/w umowę cesji.

 1. Najmniej sformalizowanym krokiem jest wystąpienie bezpośrednio do banku z wezwaniem do natychmiastowego umorzenia egzekucji. Nie ma sztywnego modelu takiego pisma, ani wykazu konstytutywnych elementów jakie powinno ono zawierać, jednak głównymi elementami jakie dłużnik na pewno powinien w nim zawrzeć jest:
 • wskazanie stron umowy kredytowej (dokładne oznaczenie banku oraz podanie swoich danych),
 • wskazanie numeru umowy kredytowej oraz dnia jej zawarcia,
 • zatytułowanie pisma: np. „wezwanie do umorzenia egzekucji komorniczej”
 • treść – przykładowe pismo załączone poniżej (jeśli wyegzekwowano już jakieś kwoty na rzecz banku, należy zawrzeć dodatkowo żądanie ich zwrotu),
 • jeśli jesteśmy w posiadaniu któregoś z wymienionych poniżej dokumentów, możemy na poparcie naszych słów załączyć je do pisma:
  • umowa cesji banku na inny podmiot, lub zawiadomienie o dokonanej cesji, lub też inny dokument potwierdzający, że nasz dług należy już do innego wierzyciela (np. pismo jakie otrzymaliśmy od funduszu inwestycyjnego);
  • zaświadczenie o prowadzonej przez komornika egzekucji
 • WŁASNORĘCZNY PODPIS
 1. Jeśli bank mimo naszego wniosku nie podejmie żadnych kroków zmierzających do umorzenia postępowania egzekucyjnego i komornik nadal prowadzi niezasadnie egzekucję z naszego konta, możemy wystąpić na drogę sądową. Jest to możliwe za sprawą powództwa opozycyjnego, którego celem jest pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, co stanowi podstawę do umorzenia prowadzonego przez komornika postępowania egzekucyjnego. Wytacza się je przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu jest prowadzona egzekucja. Razem z takim powództwem należy przedstawić sądowi dokument potwierdzający dokonaną przez bank cesję. Należy jednak pamiętać, że podlega ono opłacie.
 2. Jeśli postępowanie zostało umorzone, ale bank zdążył już wyegzekwować nienależne mu kwoty możemy wytoczyć powództwo z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia – które w przypadku pozytywnego rozpatrzenia go przez sąd skutkować będzie wyrokiem nakazującym bankowi zwrot nienależnie pobranych kwot oraz obciążającym bank kosztami postępowania. Taki wyrok stanowi podstawę do późniejszego wystąpienia do komornika celem wyegzekwowania naszych pieniędzy – czyli sytuacja się odwróci i … to bank stanie się naszym dłużnikiem.
POWYŻSZE WSKAZÓWKI MAJĄ CHARAKTER JEDYNIE INFORMACYJNY- w zależności od specyfiki danego przypadku będą się różnić.

Należy pamiętać, że sprzedaż wierzytelności przez bank innemu podmiotowi nie może pogorszyć naszej sytuacji – dług jest jeden i przysługuje tylko jednemu wierzycielowi, a skoro bank go sprzedał, nie ma prawa do egzekwowania od nas należności. I na sam koniec podkreślić warto jeszcze raz, że w momencie cesji wierzytelności na inny podmiot znika podstawa egzekucji na rzecz banku i przestaje być on uprawniony do pobierania od nas jakichkolwiek kwot, a jeśli się tak zdarzy, jest on bez najmniejszej wątpliwości obowiązany do ich zwrotu – jednak nie działa to automatycznie, w związku, z czym dłużnik musi niezwłocznie podjąć odpowiednie kroki, celem obrony swoich praw.

Pobierz wzór – Wniosek o umorzenie egzekucji

word_dl

apl. radc. Jagoda Frączkowska

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz

Potrzebujesz Pomocy?

Pledziewicz Kancelaria

Pledziewicz Kancelaria to specjalizująca się w prawie bankowym, wierzytelnościach i sprawach komorniczych kancelaria radcowska. Kancelaria prowadzi sprawy w całej Polsce. Zapoznaj się z ofertą