Sprawa Sądowa Wzory pism

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności – wzór z objaśnieniem

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

W postępowaniu egzekucyjnym kluczowym dokumentem, pozwalającym wierzycielowi wyegzekwować od dłużnika spłatę zadłużenia jest tytuł wykonawczy, który jest podstawą do podjęcia działania przez organ egzekucyjny. Jest on swoistym potwierdzeniem, że uzyskany przez wierzyciela tytuł egzekucyjny nadaje się do rozpoczęcia egzekwowania należnej zapłaty od dłużnika.

Aby tytuł egzekucyjny stał się tytułem wykonawczym, należy zaopatrzyć go w klauzulę wykonalności. Nadaje się ją tytułowi egzekucyjnemu w drodze postanowienia. Tytułem egzekucyjnym jest prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu orzeczenie sądu lub referendarza sądowego, jak i ugoda zawarta przed sądem. Są nim także akty notarialne zawierające oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji.

Chcąc uzyskać klauzulę wykonalności, należy napisać do sądu stosowny wniosek. Jeśli tytuł egzekucyjny pochodzi od sądu, wniosek należy kierować do tego sądu pierwszej instancji, w którym sprawa się toczyła lub toczy. Sąd drugiej instancji zaś nadaje klauzulę wykonalności, dopóki akta sprawy znajdują się w tym sądzie. W przypadku, gdy tytuł egzekucyjny pochodzi od sądu administracyjnego oraz w przypadku innych tytułów egzekucyjnych, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności należy kierować do sądu rejonowego właściwości ogólnej dłużnika. Klauzulę wykonalności nadaje co do zasady sąd, wyjątkowo zaś referendarz sądowy. Następnie wniosek o nadanie klauzuli wykonalności jest rozpatrywany przez sąd niezwłocznie, ale nie później niż trzy dni od dnia jego złożenia.

Klauzula wykonalności może zostać także nadana z urzędu (tj. bez naszego wniosku), przykładowo  w takich sytuacjach jak egzekucja alimentów, czy świadczeń pracowniczych.

Wniosek o nadanie klauzuli składamy na piśmie. W jego treści powinniśmy wskazać, do jakiego sądu kierowane jest nasze pismo. Należy także podać dane wierzyciela oraz dłużnika, a także sygnaturę akt sprawy. W jego treści wnosimy przede wszystkim o nadanie klauzuli wykonalności stosownemu tytułowi egzekucyjnemu. W uzasadnieniu należy umotywować, dlaczego ubiegamy się o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu i krótko przedstawić stan faktyczny sprawy. Do naszego wniosku o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności warto dołączyć odpis tytułu egzekucyjnego w załączniku.

Pobierz Wzór – Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

word_dl

spec. ds. prawnych Ewa Kędzierska

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz