Prawo Bankowe Umowy

Bank wzywa do zapłaty. Co to oznacza?

Bank wzywa do zapłaty. Co to oznacza

Jeżeli kredytobiorca (pożyczkobiorca) opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu (pożyczki), bank wzywa go do dokonania spłaty. Podstawę dla dokonania tej czynności stanowi art. 75c ustawy Prawo bankowe, choć szczegółowe jej warunki określa sama umowa stron. Znając już przyczynę wystosowania przez bank pisma o tej treści warto przejść do omówienia jego skutków. O tym, z czym wiąże się wezwanie do zapłaty przez bank dowiesz się z lektury niniejszego wpisu.

W jaki sposób bank wzywa do zapłaty?

Zgodnie z przytoczoną wyżej regulacją, bank może wezwać kredytobiorcę (pożyczkobiorcę) do zapłaty w przypadku, gdy ten opóźnia się ze spłatą zobowiązania, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych. W wezwaniu tym informuje o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Dokładna treść wezwania nie została narzucona bankom przez ustawodawcę. Jednakże, brak spełnienia któregoś z powyższych elementów będzie czynił wezwanie bezskutecznym. Wyznaczenie kredytobiorcy (pożyczkobiorcy) minimalnego terminu na spłatę zaległości pozwala mu na zgromadzenie kapitału odpowiadającego należności banku. Wiadomo jednak, że dwa tygodnie to czasem zdecydowanie za mało. Ratunkiem w takim wypadku może okazać się restrukturyzacja kredytu (pożyczki), a więc zmiana warunków umowy, mająca na celu dostosowanie zadłużenia do aktualnych możliwości kredytobiorcy (pożyczkobiorcy), np. poprzez zmniejszenie wysokości raty spłaty.

Samo wezwanie bank kieruje najczęściej na piśmie – poleconą przesyłką pocztową na adres korespondencyjny wskazany przez kredytobiorcę (pożyczkobiorcę) w umowie kredytu (pożyczki). W czasie trwania umowy z bankiem warto przy tym pamiętać aby dbać o aktualność swoich danych w księgach banku! Jednym z najczęściej pojawiających się w praktyce postanowień umownych jest bowiem zapis określający fikcję doręczenia pism wysyłanych na adres korespondencyjny podany przez klienta… nawet gdy ten nie odbierze przesyłki.

Z jakiego banku możesz spodziewać się wezwania do zapłaty? Volkswagen Bank Polska, Santander Consumer Bank, Toyota Bank, T-Mobile Usługi Bankowe, Raiffeisen Polbank, Polska Kasa Opieki (Pekao), PKO BP, Plus Bank, Orange Finanse, Nest Bank, mBank, Lion’s Bank, Inteligo, ING Bank Śląski, Idea Bank, Getin Noble Bank, Euro Bank, Envelobank, DNB  Bank Polska, Deutsche Bank Polska, Credit Agricole, Santander Bank Polska (daw. BZ WBK), Bank Polskiej Spółdzielczości, Bank Pocztowy, Bank Ochrony Środowiska (BOŚ), Bank Millennium, Bank Handlowy (Citibank), Bank BGŻ BNP Paribas, Alior Bank

Wezwanie do zapłaty – co dalej?

Wezwanie do zapłaty ma w praktyce dwa cele:

  1. przypomnienie klientowi banku o zaległościach w spłacie zobowiązania – dając mu tym samym czas na ich uregulowanie, względnie ustalenie nowych warunków sprzyjających rozliczeniu, bez definitywnego zerwania stosunku umownego;
  2. przygotowanie klienta na wypowiedzenie umowy przez bank – gdy kredytobiorca (pożyczkobiorca) nie zapłaci w terminie żądanej kwoty, ani nie skontaktuje się z bankiem w celu restrukturyzacji zobowiązania.

W przypadku pokrycia należności banku w zakreślonym terminie, bank nie powinien wyciągać przeciwko Tobie konsekwencji. Zasadniczą „karą” za opóźnienie będą odsetki karne, których wysokość określa umowa. Zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego, nie powinny one jednak przekraczać 14% w stosunku rocznym.

Wpis do BIK oraz BIG

Jeżeli w umowie kredytu (pożyczki) wyraziłeś zgodę na wpis do BIK (Biura Informacji Kredytowej), opóźnienie w spłacie zobowiązań daje bankowi prawo do uczynienia w tym przedmiocie wzmianki w ww. rejestrze. Kłopoty w terminowej spłacie rat mogą więc odcisnąć się piętnem na Twojej historii kredytowej, przez co przy zaciąganiu kolejnych zobowiązań będziesz traktowany jako klient podwyższonego ryzyka. Nowy kredytodawca (pożyczkodawca) może wówczas uzależniać zawarcie umowy od jej dodatkowego zabezpieczenia.

Uwaga! Wzmianka w BIK o Twojej sytuacji kredytowej może być uczyniona także bez Twojej zgody, gdy nie wykonasz zobowiązania lub dopuściłeś się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem (por. art. 105a ust. 3 Pr. bankowego)! Zaś przetwarzanie takich informacji może być wykonywane nawet do 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania!

Wpis o opóźnieniu w spłacie może trafić także do BIG (Biura Informacji Gospodarczej), jeżeli w wezwaniu do zapłaty zastrzeżono taki skutek, a łączna kwota wymagalnych rat klienta będącego konsumentem wynosi co najmniej 200 zł (w przypadku przedsiębiorcy – 500 zł), zaś opóźnienie liczy co najmniej 60 dni. Wpis w BIG ulega jednak wykreśleniu w ciągu miesiąca po uregulowaniu zaległości.

Restrukturyzacja kredytu (pożyczki) po wezwaniu do zapłaty

Bank powinien, na wniosek kredytobiorcy (pożyczkobiorcy), umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty, jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy (pożyczkobiorcy), por. art. 75c ust. 3 Pr. bankowego. Jeżeli wniosek zostanie odrzucony, bez zbędnej zwłoki, klientowi należy przekazać szczegółowe wyjaśnienia, w formie pisemnej, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację.

Restrukturyzacja kredytu lub pożyczki nie jest więc pewnym mechanizmem, którym można bronić się przed dalej idącymi skutkami braku zapłaty. W przypadku, gdy w ocenie banku klient nie ma szans na wywiązanie się ze zobowiązania w przyszłości (nawet w zmodyfikowanej formie) – jedynie opóźni wypowiedzenie umowy…

Wezwanie do zapłaty a wypowiedzenie umowy

Wypowiedzenie umowy o kredyt (pożyczkę) jest uprawnieniem kształtującym banku, prowadzącym do zakończenia nawiązanego stosunku prawnego. Bez dochowania wymaganych umową oraz zasadami współżycia społecznego warunków, może być jednak uznane za czynność bezskuteczną. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 września 2016 r. (sygn. akt II CSK 750/15), „dokonanie takiego wymówienia nie może być czynnością nagłą, zaskakującą dla kredytobiorcy, nawet, jeżeli istnieją podstawy do podjęcia go zgodnie z treścią umowy. Jest to bardzo dotkliwe dla kredytobiorcy, dlatego skorzystanie z niego powinno nastąpić po wyczerpaniu środków mniej dolegliwych, odpowiednich wezwań”. Tym samym Sąd Najwyższy wskazał na potrzebę zawezwania klienta banku do uiszczenia zaległych należności, przed samym wypowiedzeniem umowy – czemu służyć ma właśnie wezwanie do zapłaty. Wypowiedzenie umowy kredytu (pożyczki) stawia całą kwotę zobowiązania w stan wymagalności, a więc nakłada obowiązek spłaty pełnej należności banku. Jeżeli nie dokonasz w terminie stosownej wpłaty na konto wierzyciela, bank skieruje sprawę do sądu w celu doprowadzenia do egzekucji zobowiązania.

Marta Bieńkiewicz

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz

Potrzebujesz Pomocy?

Pledziewicz Kancelaria

Pledziewicz Kancelaria to specjalizująca się w prawie bankowym, wierzytelnościach i sprawach komorniczych kancelaria radcowska. Kancelaria prowadzi sprawy w całej Polsce. Zapoznaj się z ofertą