Umowy Zobowiązania

Pozew o zapłatę czynszu najmu

Pozew o zapłatę czynszu najmu

Czynsz najmu to kwota, którą najemca uiszcza na rzecz wynajmującego w zamian za możliwość korzystania z lokalu. Zdarzają się jednak sytuacje kiedy to nieuczciwy najemca nie wpłaca umówionego czynszu w całości bądź w części, a przed sądowe wezwania do zapłaty pozostają bez odpowiedzi. W dzisiejszym wpisie dowiesz się co należy zrobić aby skutecznie dochodzić zaległego czynszu najmu za najem lokalu mieszkalnego przed sądem.

Forma pozwu o zapłatę czynszu najmu lokalu mieszkalnego

Z kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) wynika wprost jak należy wnieść pozew o zapłatę czynszu najmu. Pismo takie wnosimy do sądu na urzędowym formularzu, dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pozew o zapłatę czynszu najmu, który nie został wniesiony na urzędowym formularzu zostanie zwrócony powodowi. Uprzednio jednak przewodniczący wzywa do poprawienia pozwu czyli wniesienia go na odpowiednim formularzu wyznaczając na tę czynność odpowiedni termin – najczęściej 7 dni.

Przy wypełnianiu pozwu należy pamiętać o skreśleniu rubryk, które pozostawiamy puste. W miejscach dających możliwość wyboru np. tak/nie skreślamy niepotrzebne słowo. Można to zrobić długopisem po wydrukowaniu pisma.

Wymogi formalne

Dodatkowo taki pozew powinien zawierać elementy wskazane w art. 126 k.p.c. tj:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  •  oznaczenie rodzaju pisma;
  • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności – jest to uzasadnienie powództwa, należy w nim wskazać dlaczego występujemy do sądu z roszczeniem;
  • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  • wymienienie załączników.

Ponieważ pozew o zapłatę czynszu najmu jest pierwszym pismem procesowym w sprawie powinien ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:

  • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron,
  • numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
  • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

Do jakiego sądu należy wnieść pozew o zapłatę czynszu najmu?

Sądem właściwym do wniesienia pozwu o zapłatę czynszu najmu będzie co do zasady sąd miejsca zamieszkania pozwanego. Kodeks postępowania cywilnego wprowadza jednak w art. 37 tzw. właściwość przemienną, pozwalającą na wniesienie pozwu przed sąd miejsca położenia nieruchomości. Jest to ukłon ustawodawcy w stronę wynajmującego w sytuacji kiedy przedmiotem najmu jest np. mieszkanie studenckie. Właściwość przemienna znacznie ułatwia dochodzenie roszczenia.

Wartość przedmiotu sporu w pozwie

Wartość przedmiotu sporu to nic innego jak kwota jakiej dochodzimy od pozwanego. Zgodnie z dyspozycją art. 20 kpc nie wliczamy do niej odsetek, co nie oznacza, że sąd nam ich nie przyzna. W celu uzyskania odsetek w pozwie trzeba zawrzeć sformułowanie o brzmieniu: „wnoszę o zasądzenie od pozwanego odsetek ustawowych za opóźnienie za okres od tutaj wpisujemy dzień następujący po dniu upływu terminu najemcy do zapłaty do dnia zapłaty”. Jeżeli chcemy dochodzić jednym pozwem kilku zaległych czynszów – należy zliczyć ich wartość.

Zwrot kosztów procesu od pozwanego najemcy

Jak wynika z art. 98 kodeksu postępowania cywilnego strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi procesowemu na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).

Żądanie takie zamieszczamy w pozwie formułując wypowiedź o treści: „Na podstawie art. 98 kodeksu postępowania cywilnego wnoszę o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu.” Bedą to np. koszty sądowe (np. opłata za wniesienie pozwu), koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika (który nie jest adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym) oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego.

W przypadku gdy jesteśmy reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika do kosztów procesu zalicza się: wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata lub radcy prawnego, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. 

Poniżej załączam przykładowo wypełniony formularz pozwu pobrany ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości (wzór obowiązujący od dnia 30 maja 2018 r.)

Malwina Kaczorowska

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz