News

Zmiany prawne dla kancelarii odszkodowawczych

Zmiany prawne dla kancelarii odszkodowawczych

Szykują się zmiany prawne dla kancelarii odszkodowawczych. 12 czerwca 2018 do marszałka senatu wpłynął wniosek o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Jest to inicjatywa grupy senatorów, na których czele stoi Grzegorz Bierecki.

Projekt niewątpliwie ma wydźwięk pro-konsumencki i jest próbą uregulowania rynku odszkodowawczego w Polsce. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu:

Projekt ustawy ma na celu zwiększyć zakres ochrony osób, które poniosły szkodę w wyniku czynów niedozwolonych i korzystają z usług kancelarii odszkodowawczych.

Ograniczenie wysokości wynagrodzenia

Projekt zmian opiera się na czterech filarach. Pierwszym z nich jest ograniczenie wynagrodzenia kancelarii odszkodowawczych. Na chwilę obecną żądne przepisy nie regulują wynagrodzeń pobieranych przez kancelarie odszkodowawcze. Dlatego zdarzają się sytuacje, że osoba poszkodowana za wywalczenie odszkodowania ponosi koszty rzędu 70%-80% kwoty wypłaconego odszkodowania. Jakie w tej materii szykują się zmiany dla kancelarii odszkodowawczych? Zgodnie z projektem ustawy:

Art. 4. 1. Wynagrodzenie doradcy nie może być wyższe niż stawki maksymalne.

Stawki maksymalne będą ustalane przez Ministra Sprawiedliwości w drodze osobnego rozporządzenia. Minister Sprawiedliwości ustali stawki:

wyrażając je kwotowo, w procentach od uzyskanej przez doradcę dla konsumenta sumy pieniężnej lub w sposób mieszany, mając na względzie rodzaj i zawiłość sprawy oraz wymagany nakład pracy doradcy.

Zatwierdzanie przez klienta czynności zmierzających do zrzeczenia się roszczenia

Od teraz konsument będzie miał możliwość bezpośredniej ingerencji w proces odszkodowawczy. W tym celu ustawa wprowadza przepis Art. 6:

Ważność czynności prawnej, przez którą działający w imieniu klienta doradca zrzeka się całości lub części roszczenia, wymaga zgody klienta.

Zgodnie z tym artykułem konsument będzie mógł potwierdzić jednostronną czynność prawną.

Ustawa zabezpiecza również klienta przed podpisaniem umowy:

w okolicznościach ograniczających klientowi możliwość należytego prowadzenia swoich spraw.

W związku z tym zapisem konsument ma prawo wypowiedzieć umowę w terminie 14 dni, a termin ten będziemy liczyć od dnia ustania okoliczności ograniczających klientowi możliwość należytego prowadzenia swoich spraw (np. od dnia opuszczenia szpitala).

Wypłacanie odszkodowań bezpośrednio osobie poszkodowanej

Od teraz to na konto poszkodowanego będzie trafiało świadczenie odszkodowawcze. Na chwilę obecną standardową praktyką jest przejmowanie należnych świadczeń przez kancelarie odszkodowawcze. Te wypłacają kwotę odszkodowania klientom dopiero po potrąceniu swojego wynagrodzenia.

Wprowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń cywilnych dla kancelarii odszkodowawczych

 Zgodnie z art. 10 projektu:

Doradca podlega obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Kancelarie odszkodowawcze będą zatem zobowiązane do ubezpieczania się od odpowiedzialności cywilnej. Do jakiej kwoty ? To określi minister właściwy do spraw instytucji finansowych w osobnym rozporządzeniu.

Medal ma zawsze dwie strony

Zobaczymy, jak funkcjonowanie nowych przepisów będzie wyglądało w praktyce. Z jednej strony obserwujemy tu dążenie w kierunku ochrony praw konsumenta. Z drugiej strony silna ingerencja w rynek może nie wyjść branży, a docelowa również konsumentowi, na dobre. Temu tematowi poświęcę jednak osobny artykuł.

Dominik Pledziewicz

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz