Prawo Pracy Wzory pism

Umowa o pracę na czas nieokreślony – wzór

Kiedy przysługuje pracownikowi? Kiedy umowa na czas określony przekształca się w umowę na czas nieokreślony? Na te i inne pytania, postaram się udzielić odpowiedzi w poniższym tekście.

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest bardzo pożądana przez pracowników z wielu względów, uznaje się, że najpełniej chroni ona interes pracownika, gwarantuje stabilność. Odpowiedź na pytania z pierwszego akapitu znajdziemy w art. 251 § 1 Kodeksu pracy. Jest to bardzo precyzyjna regulacja:

„Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.”

Warto zwrócić uwagę na to, że wystarczy jedna z dwóch wymienionych przesłanek – albo łączny czas trwania umów przekracza 33 miesiące, albo łączna ich liczba przekracza trzy. Oznacza to, że kolejna umowa na czas określony, przekraczająca jedną z ram zawartych w ustawie, z mocy prawa staje się umową o pracę na czas nieokreślony.

Od tego przepisu istnieje jednak kilka wyjątków, wymienionych w Kodeksie pracy lub poza nim. Jeżeli chodzi o te, które kodeks wymienia wprost – czas ten może być dłuższy, lub liczba zawartych umów większa, gdy wykonujemy pracę „w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy”, w pracach o charakterze dorywczym, sezonowym, kadencyjnym, lub gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie – chociaż z pewnymi ograniczeniami w tym ostatnim przypadku.

Dodatkowo istnieje osobna ustawa „O zatrudnianiu pracowników tymczasowych”, która opisuje sytuację pracowników zatrudnianych przez agencję pracy tymczasowej, jednak ta regulacja mogłoby być przedmiotem osobnego wpisu – tu przyjmijmy ją po prostu jako ogólny wyjątek, od podanej na wstępie reguły, pochodzącej z Kodeksu pracy.

Przedstawiam przykładową umowę o pracę i najważniejsze elementy, które musi zawierać:

  1. Tytuł, umieszczony na środku; Przykładowo może to być „Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony” jednakże również samo „Umowa o pracę” będzie poprawnie, bowiem w przypadku braku określenia czasu, na który zostaje zawarta, przyjmuje się domniemanie, że jest to czas nieokreślony.
  2. Poniżej musi znajdować się miejscowość i data zawarcia umowy;
  3. Kolejnym krokiem będzie określenie stron umowy – wskazanie pracodawcy, jego siedziby i osoby, która go reprezentuje przy zawieraniu umowy, oraz imienia, nazwiska i adresu pracownika.
  4. Treść –  ta część może być podzielona na kilka punktów. Powinny w niej znaleźć się takie informacje jak oznaczenie rodzaju wykonywanej pracy, miejsca jej wykonywania, wymiaru czasu pracy, wynagrodzenia z uwzględnieniem wszelkich dodatków i stałych premii oraz termin rozpoczęcia pracy. Jest to najobszerniejsza i najistotniejsza część umowy.
  5. Inne warunki umowy – w odróżnieniu od tych wymienionych wyżej, są one fakultatywne. We wzorze podałem jeden z możliwych przykładów, chociaż zasadniczo może to być cała szeroka gama różnych zastrzeżeń, obostrzeń czy uprawnień, takich jak korzystanie ze służbowego samochodu.
  6. Pod treścią główną z prawej strony, powinien się znaleźć własnoręczny podpis pracodawcy lub osoby uprawnionej, która w jego imieniu podpisała umowę.
  7. Poniżej, po lewej, powinno znaleźć się krótkie oświadczenie pracownika, np. „Oświadczam, że egzemplarz niniejszej umowy otrzymałem i po zapoznaniu się z jej treścią, zaproponowane warunki pracy i wynagrodzenia przyjmuję.”
  8. Ostatnim elementem będzie odręczny podpis pracownika, pod oświadczeniem wspomnianym powyżej, po lewej stronie.

Taka umowa o pracę spełnia wszelkie normy i standardy, posiada wyczerpującą treść.

Pobierz wzór – Umowa o prace na czas nieokreślony

Aleksander Serwiński

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz