Pracownik Prawo Pracy

Pozew o wydanie świadectwa pracy – wzór z objaśnieniem

Pozew o wydanie świadectwa pracy
Pozew o wydanie świadectwa pracy – wzór z objaśnieniem
5 (100%) 4 vote[s]

Kiedy kończymy pracę u danego pracodawcy, bez względu na powód jej zakończenia, pracodawca musi wydać nam świadectwo pracy. Tym samym, idąc w drugą stronę, pracownik ma prawo żądać wydania od pracodawcy świadectwa pracy, jeśli ten dopełnił tego obowiązku. Dla dochodzenia wykonania tego obowiązku przez pracodawcę właściwy będzie pozew o wydanie świadectwa pracy. Zastanawiasz się kiedy pracownik ma prawo do otrzymania świadectwa pracy i jak napisać pozew o wydanie świadectwa pracy? Zatem ten artykuł jest właśnie dla Ciebie.

Czym jest świadectwo pracy?

Świadectwo pracy to dokument obrazujący w istocie przebieg naszego zatrudnienia u danego pracodawcy. Dowiedzieć się z niego można na przykład w jakim okresie byliśmy zatrudnieni i jakie stanowiska zajmowaliśmy. Jeśli  pozostajemy w stosunku pracy i ulega on zakończeniu, pracodawca niezwłocznie, bez naszego wzywania, ma obowiązek wydać nam świadectwo pracy. Jeśli jednak mimo wystosowanej przez nas prośby wydania świadectwa, pracodawca milczy, bądź odmawia – możemy wnieść pozew o wydanie świadectwa pracy do sądu.

Chcesz wiedzieć więcej o tym, czym jest świadectwo pracy i co powinno zawierać? Czytaj tutaj!

Co powinien zawierać pozew o wydanie świadectwa pracy?

Pozew jako pismo procesowe, musi przede wszystkim spełniać ogólne wymogi nakładane przez ustawę na wszelkie pisma procesowe. To znaczy zawierać:

 • oznaczenie sądu (wraz z nazwą wydziału) do którego jest skierowany;
 • oznaczenie stron (także numer PESEL w przypadku osób fizycznych lub numer KRS w przypadku osób prawnych) oraz ich adresów
 • oznaczenie rodzaju pisma – „pozew o wydanie świadectwa pracy”;
 • osnowę wniosku oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 • podpis – koniecznie własnoręczny;
 • wymienienie załączników – jeśli w pozwie powołujemy jakieś dowody, to należy je do niego dołączyć i wyszczególnić na dole pisma jako załączniki. Oprócz tego obowiązkowo do pozwu należy załączyć jego odpis dla strony przeciwnej wraz z kompletem załączników jakie dołączamy.

W załączeniu wzór pozwu o wydanie świadectwa pracy!
Zobacz jak powinien wyglądać.

Ponadto pozew o wydanie świadectwa pracy musi zawierać:

 • wskazanie o co wnosimy, czyli dokładne określenie naszego żądania – tj. wydanie świadectwa pracy. Jeśli przy okazji wnosimy także o zasądzenie odszkodowania – będzie to kolejne żądanie pozwu. W takim wypadku, wysokość dochodzonego odszkodowania będzie stanowiła wartość przedmiotu sporu – którą należy wpisać w pozwie. Jeśli jednak chodzi nam jedynie o to, by pracodawca wydał świadectwo – nie trzeba oznaczać wartości przedmiotu sporu.
 • przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie (oraz jeśli zajdzie taka potrzeba, także tych uzasadniających właściwość sądu) – w tym miejscu należy opisać naszą sytuację, przedstawić umowę na podstawie której świadczona była praca (i załączyć ją to pozwu), opisać po krótce kiedy zakończyliśmy pracę, u kogo i na jakim stanowisku. Wskazać, że mimo wezwania do wydania świadectwa pracodawca nie zajął żadnego stanowiska, bądź odmówił.
 • informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia – obowiązek ten najprościej wypełnić poprzez załączenie kopii wniosku o wydanie świadectwa pracy jaki uprzednio wysłaliśmy do powoda wraz z potwierdzeniem jego nadania, w razie gdyby pracodawca miał kwestionować nasze próby pozasądowego rozwiązania sporu.

Generalnie wypełnienie tego obowiązku może ograniczyć się do wskazania, że pozwany nie był zainteresowany podjęciem próby ugodowego rozwiązania sporu, na dowód czego przedkładam kopie wniosku o wydanie świadectwa pracy nadanego do pozwanego dnia (…) wobec czego wniesienie pozwu stało się konieczne.

Pracodawca wydał Ci świadectwo pracy, ale ma ono błędy?

Żądasz sprostowana danych a pracodawca nie chce się  na to zgodzić?

Nic straconego – możesz wnieść pozew o sprostowanie świadectwa pracy!

Spiesz się, masz na to tylko kilka dni …

Dowiedz się jak napisać pozew o sprostowanie  świadectwa pracy tutaj.

Do jakiego sądu wnieść pozew o wydanie świadectwa pracy?

Pozew o wydanie świadectwa pracy wnosi się do sądu rejonowego. Ustawa daje możliwość wyboru przez powoda sądu miejscowo właściwego dla jego sprawy. Dokładniej mówić, powód może wytoczyć powództwo o wydanie świadectwa pracy przed sąd właściwy dla:

 • miejsca zamieszkania pozwanego,
 • okręgu gdzie praca jest, była lub miała być wykonywana,
 • lub okręgu gdzie znajduje się zakład pracy.

Termin do wytoczenia powództwa o wydanie świadectwa pracy

Roszczenie o wydanie świadectwa pracy przedawnia się z upływem 3 lat – oznacza to , że masz 3 lata na wniesienie pozwu o wydanie świadectwa pracy, począwszy od dnia, w którym pracodawca winien był je wydać.

Ile zapłacę za pozew o wydanie świadectwa pracy?

W sprawach pracowniczych pracownik jest zwolniony od ponoszenia kosztów procesu. Tym samym za wniesienie pozwu o wydanie świadectwa pracy nie będziesz musiał uiszczać żadnej opłaty. Ale, jeśli się okaże, że Twoje żądanie niezasadne, na przykład nie pozostajesz w stosunku pracy, a świadczona przez Ciebie praca oparta jest o umowę zlecenia, przegrasz. A to może wiązać się z koniecznością pokrycia, często niemałych, kosztów procesu.

Dlatego żądając wydania świadectwa pracy koniecznie upewnij się,
czy pracodawca miał obowiązek Ci je wydać! Więcej o obowiązku wydania świadectwa pracy przeczytasz tutaj. (link do artykułu o sprostowaniu  świadectwa pracy)

Odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy w terminie

Jeżeli w związku z tym, że pracodawca nie wydał Ci świadectwa pracy w terminie poniosłeś szkodę, możesz żądać zapłaty odszkodowania. Żądanie zasądzenia odszkodowania może stanowić element – tj. jedno z żądań – pozwu o wydanie świadectwa pracy.

Elementami warunkującymi zasadność żądania odszkodowania w takiej sytuacji są trzy elementy. Po pierwsze powstała szkoda. Po drugie Pracodawca nie wydał (lub względnie wydał nieprawidłowe, z błędami) świadectwo pracy. I po trzecie, najistotniejsze, musi istnieć związek przyczynowy między dwoma poprzednimi punktami. Mianowicie, by odszkodowanie faktycznie się pracownikowi (byłemu) należało, musi on ponieść szkodę, która spowodowana była ww. zachowaniem pracodawcy. Jako przykładowy związek przyczynowy można wyobrazić sobie sytuację, w której pracodawca mimo próśb pracownika nie wydał mu świadectwa pracy, przez co nowy potencjalny pracodawca nie zatrudnił pracownika, gdyż nie mógł on wykazać, że posiada doświadczenie konieczne na oferowane stanowisko.

Ponadto trzeba pamiętać, że istnienie owego związku przyczynowego wykazać będzie musiał powód – czyli pracownik.

Dla przykładu:

Jan Nowak zakończył stosunek pracy nie otrzymał świadectwa pracy od byłego pracodawcy w firmie transportowej.  Nowy pracodawcy, u którego miał zacząć pracę wymagał okazania świadectwa, celem zweryfikowania stażu pracy w tym zawodzie oraz samego faktu wykonywania pracy kierowcy. Poprzedni pracodawca mimo  próśb nie wydał świadectwa, w związku z czym nowy pracodawca nie zatrudnił Jana Nowaka, oferując mu, że w razie uzyskania ww. świadectwa zatrudni go bez problemu w kolejnym miesiącu. Jan Nowak otrzymał oświadczenie pracodawcy na piśmie i może ono stanowić  dowód w procesie. Oprócz tego może także powołać jako świadka nowego (potencjalnego) pracodawcę, na okoliczności opisane powyżej. Ten czas, w którym pracownik pozostaje bez zatrudnienia przez niewydanie świadectwa pracy w terminie, stanowić będzie wartość przedmiotu sporu w pozwie.

Roszczenie o zapłatę odszkodowania, w związku z  poniesioną przez niewydanie świadectwa pracy szkodą, może także stanowić przedmiot odrębnego powództwa -powództwa o zapłatę. Trzeba jednak pamiętać że roszczenie to przedawni się z upływem 3 lat od daty jego wymagalności.

Pamiętaj także, że w sprawach z zakresu świadectwa pracy skarga kasacyjna jest niedopuszczalna!

Pobierz wzór – Pozew o wydanie świadectwa pracy

łatwe prawo

apl. radc. Jagoda Frączkowska

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz