Pracodawca Pracownik Prawo Pracy

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy – wzór z omówieniem

pozew o sprostowanie świadectwa pracy

Kiedy możesz wnieść pozew o sprostowanie świadectwa pracy? Świadectwo pracy jest dokumentem, jaki pracodawca wystawia pracownikowi z którym, mówiąc w dużym skrócie, kończy współpracę. Ściślej rzecz ujmując obowiązek wystawienia świadectwa pracy powstaje, kiedy umowa łącząca strony zostaje rozwiązana, bez znaczenia czy za porozumieniem, czy też nie, bądź kiedy stosunek pracy po prostu wygasa. Kiedy kończymy współpracę z naszym pracodawcą, mamy prawo do otrzymania od niego świadectwa pracy. Jest to o tyle ważny dokument, że obrazuje chociażby okresy, w których byliśmy zatrudnieni oraz wskazuje jakie dokładnie stanowiska zajmowaliśmy – tym samym jakie doświadczenie posiadamy w wykonywaniu pracy danego rodzaju.

Prawidłowość wystawienia świadectwa pracy jest szczególnie ważna, gdy chcemy podjąć nową pracę. Wtedy by wykazać swoje umiejętności, doświadczenie i staż pracy przedkładamy je nowemu pracodawcy. Jednak co jeśli w świadectwie pojawiają się błędy, bądź braki? Zamiast pięcioletniego stażu pracy, Twój pracodawca określił go na trzyletni, bądź nie uwzględnił stanowiska jakie zajmowałeś i mimo Twoich próśb nie chce zmienić błędnych danych? Nic straconego – możesz złożyć do sądu pozew o sprostowanie świadectwa pracy!

Obowiązek wystawienia świadectwa pracy przez pracodawcę

Pracodawca, jeśli w ciągu kolejnych 7 dni po ustaniu stosunku pracy nie nawiąże z pracownikiem kolejnego stosunku pracy, jest obowiązany do wydania pracownikowi świadectwa pracy. Ma to miejsce na przykład wtedy, gdy umowa na okres próbny dobiegła końca i pracodawca zawiera z pracownikiem kolejną umowę. W przypadku takiej kontynuacji zatrudnienia pracodawca nie ma obowiązku wystawienia świadectwa pracy – chyba, że pracownik o to wnosi. Warto zaznaczyć także, że pracodawca nie może uzależniać wydania nam świadectwa pracy od określonego zdarzenia. Chodzi tu na przykład o uzależnianie wydania świadectwa od zachowania pracownika, jak wymogu dokonania określonych rozliczeń.

Obowiązek wystawienia świadectwa pracy, powstający po stronie pracodawcy,

dotyczy tylko stosunku pracy.

Tym samym, by uzyskać od pracodawcy świadectwa pracy musisz być przez niego zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Jeśli wykonywana przez Ciebie praca opiera się na umowie zlecenia, nie masz prawa do uzyskania świadectwa pracy. Jednak możesz w takiej sytuacji zwrócić się do pracodawcy z prośbą, by wystawił Ci zaświadczenie, w którym zawrze informacje o długości zatrudnienia, wykonywanych obowiązkach, czy opłacanych składkach.

Pracodawca wydaje świadectwo pracy bezpośrednio do rąk pracownika, bądź osoby upoważnionej przez niego upoważnionej. Upoważnienie może być dostarczone pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej.

Świadectwo pracy może być również wydane na wniosek małżonka lub innej osoby uprawnionej do ubiegania się o rentę rodzinną w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w razie braku takich osób – innej osoby będącej spadkobiercą tego pracownika, złożony pracodawcy zmarłego. W takiej sytuacji pracodawca także musi wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Chcesz wiedzieć więcej o tym, czym jest świadectwo pracy i co powinno zawierać?

Czytaj tutaj! 

Kiedy możesz wnieść pozew o sprostowanie świadectwa pracy?

Jeśli otrzymałeś już świadectwo pracy, ważne żebyś niezwłocznie zweryfikował poprawność danych w nim zawartych. Jest to bardzo istotne. Nawet jeśli na dzień otrzymania świadectwa pracy nie jest Ci ono niezbędne, ważne by nie odkładać go do szuflady „na potem”, gdyż ustawa wskazuje sztywne ramy czasowe dla możliwości wnoszenia o jego sprostowanie.

Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o jego sprostowanie. Jeśli pracodawca uwzględni nasz wniosek – w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania wyda nam nowe świadectwo pracy, uwzględniające wskazywane przez nas poprawki.

Dopiero, jeśli pracodawca nie uwzględni wniosku, po upływie kolejnych 7 dni licząc od dnia kiedy dowiedzieliśmy się o odmowie sprostowania naszego świadectwa pracy, możemy wytoczyć w tej sprawie powództwo do sądu.

Przykładowo:

Jan Kowalski z dniem 10 maja 2018 r. otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę w firmie XYZ sp. z o. o. Wobec miesięcznego okresu wypowiedzenia jaki mu przysługuje, dnia 10 czerwca kończy on pracę u swojego pracodawcy. Tego samego dnia otrzymuje świadectwo pracy. Następnego dnia, 11 czerwca 2018 r., w domu orientuje się, że w świadectwie jest błąd. Zamiast stanowiska kontrolera jakości produkcji, pracodawca w świadectwie pracy umieścił stanowisko młodszego konsultanta sprzedaży. Jan Kowalski 12 czerwca 2018 r. wysyła do pracodawcy wniosek o sprostowanie omyłki.  Dnia 20 czerwca otrzymuje korespondencję z negatywnym rozpatrzeniem jego wniosku i odmową dokonania sprostowania. Od dnia 20 czerwca Jan Kowalski ma 7 dni by wnieść do sądu pozew o sprostowanie świadectwa pracy. Oznacza to, że dzień 27 czerwca będzie ostatnim dniem na wytoczenie powództwa w tej sprawie.

Pracodawca nie chce wydać Ci świadectwa pracy?

Możesz wnieść pozew o wydanie świadectwa pracy!

Zobacz jak to zrobić i co powinien zawierać tutaj.

Co powinien zawierać pozew o sprostowanie świadectwa pracy?

W pozwie o sprostowanie świadectwa pracy musimy wskazać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowany oraz jego adres;
 • oznaczenie stron i ich adresów (także numer PESEL w przypadku osób fizycznych);
 • oznaczenie rodzaju pisma – tj. nagłówek „pozew o sprostowanie świadectwa pracy”;
 • osnowę wniosku oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności ;
 • podpis – własnoręczny;
 • wymienienie załączników – czyli dowodów jakie wymieniamy w pozwie oraz koniecznie odpis pozwu wraz pozostałymi załącznikami dla strony pozwanej;
 • nasze żądanie – tj. dokonanie sprostowania błędnych danych zawartych w naszym świadectwie pracy, np. „w punkcie pierwszym mojego świadectwa pracy wydanego dnia 15.06.2018 r. zmienić zakres wykonywanych obowiązków w taki sposób, że zamiast konserwatora budynków wpisać stanowisko konsultanta do spraw klientów”. W powództwie o sprostowanie świadectwa pracy nie musimy oznaczać wartości przedmiotu sporu.
 • przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie (oraz jeśli zajdzie taka potrzeba, także tych uzasadniających właściwość sądu – czyli opisanie naszej sytuacji, wyjaśnienie na czym polega omyłka wraz z uzasadnieniem dlaczego dane powinny zostać ujęte w odmienny sposób, np. „nieprawdą jest, że wykonywałem obowiązku konserwatora budynków, jak to wskazuje pozwany w wydanym świadectwie pracy, gdyż we wskazanym okresie sprawowałem funkcję konsultanta do spraw klientów”;
 • informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia – w wypadku powództwa o sprostowanie świadectwa pracy wydaje się, że obowiązek ten zostanie wypełniony w zasadzie poprzez zachowanie pracownika polegające na złożeniu wniosku bezpośrednio do pracodawcy, przed wystąpieniem na drodze sądową, który to obowiązek i tak powód musi wypełnić, by pozew był dopuszczalny.

Mimo to w pozwie warto zamieścić informację, że pozwany nie był zainteresowany podjęcie próby ugodowego rozwiązania sporu, wobec czego wniesienie pozwu stało się konieczne.

Gdzie wnieść pozew o sprostowanie świadectwa pracy?

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy należy wnieść do sądu rejonowego. Powód ma do wyboru sąd w miejscowości, w której:

 • sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego,
 • dla okręgu gdzie praca jest, była lub miała być wykonywana,
 • bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Jaka jest opłata za wniesienie pozwu o sprostowanie świadectwa pracy?

W sprawach pracowniczych nie wnosi się opłaty od pozwu – pracownik jest zwolniony z tego obowiązku. Oznacza to, że nie poniesiesz kosztów wytoczenia powództwa. Jednak jeśli Twoje żądania okażą się niezasadne, pamiętaj, że możesz zostać obciążony kosztami procesu.

Pobierz wzór – Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

łatwe prawo

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 2. Gersdorf Małgorzata, Rączka Krzysztof, Skoczyński Jacek, Kodeks pracy. Komentarz, III
 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy

 

apl. radc. Jagoda Frączkowska

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz