Pracodawca Prawo Pracy

Świadectwo pracy – wzór z szerokim objaśnieniem

Świadectwo pracy
Świadectwo pracy – wzór z szerokim objaśnieniem
5 (100%) 2 vote[s]

Od 1 stycznia 2017 r., w związku z nowelizacją kodeksu pracy oraz wejściem w życie rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy z dnia 30 grudnia 2016 r., na pracodawców został nałożony obowiązek wydawania świadectw pracy. Zmiany te mają na celu poprawę otoczenia prawnego przedsiębiorców. Z poniższego wpisu dowiesz się czym jest świadectwo pracy, jakie elementy powinno zawierać oraz jakie warunki musi spełniać poprawny dokument.

Czym jest świadectwo pracy i kiedy się je wydaje?

Obowiązek wystawienia świadectwa pracy pojawia się w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Pracodawca wręcza je byłemu pracownikowi jako potwierdzenie wykonywania pracy w ramach umowy o pracę. Dokument ten stanowi cenną informację dla osób mających w przyszłości podjąć się  zatrudnienia osoby opisanej w świadectwie. Ponadto dzięki istnieniu świadectwa pracy, pracownik będzie mógł oprzeć się dochodząc uprawnień ze stosunku pracy. Będzie to m.in. prawo do zasiłku dla bezrobotnych (który nie przysługuje przy zwolnieniu dyscyplinarnym), czy wymiaru urlopu (uzależnionego od stażu pracy).

Świadectwo pracy musi być wydane pracownikowi niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy!

„Niezwłocznie” w tym przypadku oznacza ten sam dzień, w którym miało miejsce zdarzenie powodujące zakończenie relacji między stronami. Wyjątek od tej zasady następuje w przypadku, gdy wydanie świadectwa nie jest możliwe z przyczyn obiektywnych. Pracodawca powinien wówczas, w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesłać świadectwo pracy pracownikowi. Pracownik może także upoważnić inną osobę do jego odbioru. Dostarczenie świadectwa pracy powinno odbyć się za pośrednictwem operatora pocztowego.

Np.: Umowa o pracę zawarta na czas określony, między pracodawcą X a Janem Kowalskim wygasła 6 lipca 2018 r. X nie wydał jednak pracownikowi świadectwa pracy w terminie. Powodem tego była katastrofa przyrodnicza, która dotknęła zakład pracy X. Został on zalany kilka dni przed wygaśnięciem stosunku pracy z Janem Kowalskim, a prace ratunkowe trwały do 8 lipca. Pracodawca powinien przesłać świadectwo pracownikowi najpóźniej 13 lipca 2018 r.

Ten bezwzględny obowiązek istnieje w każdym przypadku zakończenia stosunku pracy. Nie ma zatem znaczenia, czy pracownik był zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony, czy tylko na okres próbny. Podobnie obowiązku tego nie niweluje sposób zakończenia współpracy przez strony. Zarówno przy wypowiedzeniu stosunku pracy w trybie natychmiastowym, jak i w przypadku wygaśnięcia umowy terminowej – świadectwo pracy powinno być wydane.

Kiedy nie trzeba wydać świadectwa pracy?

Wyjątek od powyższej zasady stanowi nawiązanie kolejnego stosunku pracy przez tego samego pracodawcę z pracownikiem. Może ono nastąpić w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli wiec strony dotychczasowego stosunku pracy będą kontynuowały zatrudnienie – nie ma obowiązku wydania świadectwa pracy.

Jeżeli mimo kontynuacji zatrudnienia, pracownik będzie zainteresowany otrzymaniem świadectwa pracy – może zwrócić się z wnioskiem o jego wydanie do pracodawcy. Wniosek taki może być złożony w każdym czasie. W treści powinien wskazywać, iż dotyczy wydania świadectwa pracy odnoszącego się do poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Jedynym warunkiem formalnym wniosku jest zachowanie formy pisemnej papierowej lub elektronicznej.

Świadectwo pracy, a śmierć pracownika

W przypadku śmierci pracownika powodującej wygaśnięcie stosunku pracy, pracodawca dalej pozostaje w obowiązku sporządzenia świadectwa pracy. Zostaje ono włączone do akt osobowych zmarłego pracownika. Ewentualne wydanie świadectwa nastąpi zaś na wniosek małżonka lub innej osoby uprawnionej do ubiegania się o rentę rodzinną w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w razie braku takich osób – innej osoby będącej spadkobiercą tego pracownika. Taki wniosek powinien być złożony w postaci papierowej lub elektronicznej

Jakie elementy powinno zawierać świadectwo pracy?

Elementy, które niewątpliwie powinny znaleźć się w świadectwie pracy określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy. W świetle tych przepisów, prawidłowo sformułowane świadectwo pracy powinno zawierać informacje o:

 • Okresie lub okresach zatrudnienia u pracodawcy;
 • Wymiarze czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy;
 • Rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji;
 • Trybie i podstawie prawnej rozwiązania lub podstawie prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem – strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia (trzeba w tym miejscu podać właściwy przepis prawa pracy!);
 • Okresie, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracownika;
 • Urlopie wypoczynkowym przysługującym pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanym w tym roku;
 • Wykorzystanym urlopie bezpłatnym i podstawie prawnej jego udzielenia;
 • Wykorzystanym urlopie ojcowskim;
 • Wykorzystanym urlopie rodzicielski i podstawie jego udzielenia;
 • Wykorzystanym urlopie wychowawczym i podstawie jego udzielenia (zob. też Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego);
 • Okresie, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy w czasie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia powrotu do nieobniżonego czasu pracy (art. 186(8) § 1 ust. 2 k.p.);
 • Zwolnienie od pracy z tytułu dni wolnych na opiekę nad dzieckiem, wykorzystanych w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
 • Liczbie dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie z tytułu zasiłku chorobowego za czas niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
 • Okresie odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych;
 • Okresie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;
 • Wykorzystanym dodatkowym urlopie albo innym uprawnieniu lub świadczeniu, przewidzianym przepisami prawa pracy;
 • Okresach nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty;
 • Zajęciach wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym;
 • Należnościach ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych;
 • Wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach – na żądanie pracownika.

Ponadto, w świadectwie pracy powinno znaleźć się pouczenie pracownika o przysługujących mu uprawnieniach.

Tzn. o prawie wystąpienia z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu  7 dni od otrzymania świadectwa pracy. A w razie jego nieuwzględnienia – o prawie wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy. Pracownik ma na to 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę.

Pobierz wzór – Świadectwo pracy

pobierz word

Marta Bieńkiewicz

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz