Dług Komornik Wzory pism

Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika – wzór

Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika
Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika – wzór
5 (100%) 4 vote[s]

Obecne uregulowanie pochodzi z 2016 roku, warto zaakcentować, że była to zmiana raczej na korzyść wierzyciela. Chociaż zasadniczym tematem niniejszego wpisu jest poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika, to warto zaznaczyć i wskazać, że za takim wnioskiem stoi długa droga, którą trzeba przebyć.

Komornik sugeruje się majątkiem

Na początku komornik, działając oczywiście w oparciu o właściwą podstawę danej egzekucji, sugeruje się majątkiem, który przedstawił mu wierzyciel. Jeżeli ten zaś nie potrafi wskazać żadnych elementów, które byłby potencjalnie wystarczające do zaspokojenia wierzycieli, uruchamia się przepis art. 801 KPC:

Jeśli wierzyciel lub sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie może wskazać przedmiotów służących do zaspokojenia wierzyciela, komornik wezwie dłużnika do złożenia wyjaśnień.

Wykaz majątku

Złożenie fałszywego wykazu majątku, lub niezłożenie go wcale, karane jest grzywną – do 5000 złotych, bądź karą aresztu – do jednego miesiąca. Co warto zaakcentować, komornik nie musi stwierdzić bezskuteczności egzekucji, aby złożyć taki wniosek, jak było pod reżimem poprzednich przepisów, nie jest to teraz dla niego fakultatywne, a obligatoryjne.

Zdarza się jednak, że dłużnik skutecznie ukrywa swój majątek i niemożliwe jest ustalenie składników, które mogłyby zaspokoić wierzyciela i nie wypełni należycie swojego obowiązku do złożenia spisu majątku.

Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika

Poszukiwanie majątku przez komornika odbywa się w trybie wnioskowym i odpłatnym, tj. komornik nie może zrobić tego z urzędu. Interesującym nas przepisem będzie w tym przypadku art. 8012:

Jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art. 801 nie można ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, do którego może być skierowana egzekucja, wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

Opłata za poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika.

Kluczową kwestią jest relatywnie wysoka opłata, która w części jest zupełnie niezależna od skuteczności komornika. Pierwotnie płaci ją wierzyciel, w wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jeżeli poszukiwanie okaże się skuteczne, to dochodzi do  zachodzi konieczność poniesienia dodatkowej opłaty na kształt succes fee (premii za sukces). Opłata ta wynosi  5% szacunkowej wartości odnalezionego majątku dłużnika. Ustanowiono jednak jej górny limit – 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Od drugiej części opłaty komornik powinien jednak odjąć zapłaconą już opłatę wstępną, zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 18.10.2013 o sygn. akt III CZP 57/13 .

Początkowo koszty te ponosi wierzyciel, jednakże po skutecznym zlicytowaniu odnalezionego majątku, faktycznie przechodzą one na dłużnika.

Problem pojawia się jednak w sytuacji, gdy mimo odnalezienia majątku dłużnika, nie udaje się go zlicytować. Gdy będzie to nieruchomość, często koszty wystąpią w maksymalnym ich wymiarze, a przez nieskuteczną sprzedaż takiej nieruchomości, może okazać się, że pozostaną one zmartwieniem wierzyciela. Stąd złożenie takiego wniosku wiąże się jednak z pewnym ryzykiem.

Pobierz wzór –  Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika

word_dl

Aleksander Serwiński

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz