Dług Długi Spadkowe Komornik Prawo Spadkowe

Egzekucja z majątku spadkobierców

złoto

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, który stanowi tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Musi się nim legitymować wierzyciel występując z egzekucją przeciwko dłużnikowi. W przypadku dochodzenia wierzytelności ze spadku, sytuacja może się nam nieco skomplikować. W dzisiejszym artykule postaram się przybliżyć ci tę problematykę.

Pierwszym punktem naszej refleksji powinna stać się kwestia odpowiedzialności spadkobiercy za długi zmarłego (zob. też: Odpowiedzialność za długi zmarłego). Wierzyciel nie może bowiem uzyskać tytułu wykonawczego przeciwko spadkobiercy, który spadek odrzucił. Podobnie nie uzyska on w pełni zaspokojenia od spadkobiercy, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza lub na skutek braku złożenia przezeń oświadczenia woli w tym zakresie, spadek został przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza z mocy prawa.

Po drugie, powinniśmy rozróżnić dwie zasadnicze sytuacje, które będą odmiennie kształtowały obowiązki wierzyciela, dążącego do egzekucji, gdy:

  1. Tytuł egzekucyjny nie został wydany za życia spadkodawcy,
  2. Tytuł egzekucyjny został wydany za życia spadkodawcy.

Zacznijmy od pierwszej sytuacji. Gdy tytuł egzekucyjny nie został wydany za życia spadkodawcy, niezbędnym jest – aż do działu spadku – uzyskanie tytułu egzekucyjnego przeciwko wszystkim spadkobiercom (art. 779 § 1 k.p.c.). Wiąże się to z wytoczeniem powództwa przez wierzyciela o zapłatę długu spadkowego przeciwko dziedzicom. Przypomnę, iż nabycie spadku przez spadkobierców następuje w momencie śmierci spadkodawcy. Jednakże nie jest to nabycie definitywne. Spadkobierca w ciągu 6 miesięcy od powzięcia wiadomości o tytule swego powołania może złożyć oświadczenie o jego przyjęciu lub odrzuceniu. W razie, gdy mamy kilku spadkobierców, z których część jeszcze nie zdecydowała o swoim prawie, a wierzyciel już wystąpi o nadanie tytułu egzekucyjnego przeciwko spadkobiercom, ci mogą żądać zawieszenia postępowania do czasu złożenia oświadczenia woli w przedmiocie spadku, a wniosek ten musi być uwzględniony przez sąd w trybie art. 176 k.p.c.

W przypadku egzekucji, gdy tytuł egzekucyjny był wydany za życia spadkodawcy, przejście obowiązków związanych z zadłużeniem następuje poprzez nadanie klauzuli wykonalności na spadkobierców. Oznacza to, iż wierzyciel nie musi wszczynać nowego postępowania o zapłatę długu będącego przedmiotem spadku. Istnienie długu oraz obowiązek zapłaty został już prawomocnie stwierdzony, a uzupełnienia wymaga jedynie określenie następców prawnych spadkodawcy, na których przeszedł określony orzeczeniem obowiązek. Przejście to powinno być wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym, w praktyce będzie to najczęściej prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia. Warto podkreślić, iż za przejście uprawnień lub obowiązków uważa się również zmiany w prawie rozporządzania mieniem wywołane ustanowieniem zarządcy masy majątkowej, kuratora spadku lub wykonawcy testamentu. Oznacza to, iż w przypadku ich ustanowienia wierzyciel musi uzyskać przeciwko nim tytuł wykonawczy w postaci nadania klauzuli wykonalności.

Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko osobie innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym na którą przeszedł obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty sądowej w stałej wysokości 50 zł (art. 71 pkt 3 k.s.c.u.).

Marta Bieńkiewicz

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz