Prawo Administracyjne Wzory pism ZUS

Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS

Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS

Brak zaległości w opłacaniu składek ZUS jest częstym warunkiem stawianym między innymi przy ubieganiu się o zamówienia publiczne czy kredyty. Dlatego warto wiedzieć, że płatnicy składek mogą zwracać się do ZUS o zaświadczenie o braku zaległości w płatnościach. W tym artykule znajdziesz przykładowy wzór wniosku z omówieniem.

Zaświadczenie o niezaleganiu – sposób złożenia wniosku

Każdy płatnik może wystąpić do ZUS o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek. Wniosek w tym przedmiocie można skierować na kilka sposobów:

  1. Osobiście w placówce;
  2. Elektronicznie za pośrednictwem profilu na Platformie Usług Elektronicznych;
  3. Pocztą.

Wniosek o niezaleganiu w opłacaniu składek możesz złożyć także za pośrednictwem osoby upoważnionej. Należy wówczas sporządzić stosowne pełnomocnictwo i dołączyć do wniosku.

Ważne! Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest wpisanie prowadzonej działalności gospodarczej do Centralnego Rejestru Płatników Składek. W przeciwnym wypadku ZUS wyda zaświadczenie, że dany podmiot nie jest wpisany do tego Rejestru.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek jest bezpłatny.

Zaświadczenie o niezaleganiu – procedura

Urząd po przeanalizowaniu stanu rozliczeń wyda:

  1. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek  na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, lub
  2. Decyzję o odmowie wydania zaświadczenia, w razie istnienia zadłużenia, od której przysługuje odwołanie do sądu.

Zaświadczenie o niezaleganiu – termin

Termin na wydanie zaświadczenia przez ZUS wynosi 7 dni, jednak w sprawach niewątpliwych możesz uzyskać je „od ręki”.

Zaświadczenie o niezaleganiu – sposób doręczenia Składając wniosek o wydanie zaświadczenia możesz wybrać w jakiej formie chcesz je odebrać: pocztą tradycyjną, osobiście lub przez pełnomocnika w placówce ZUS. Zaświadczenie można odebrać także za pośrednictwem profilu na Platformie Usług Elektronicznych. Jeżeli mimo złożenia dyspozycji odbioru zaświadczenia w placówce, zaświadczenia nie odbierzesz, zostanie ono dołączone do akt sprawy. W braku dokonania jakiegokolwiek wyboru, zaświadczenie zostanie wysłane pocztą. Jeżeli złożysz dyspozycję na wniosku, lecz ZUS odmówi wydania zaświadczenia, wyda decyzję, którą należy odebrać zgodnie z uczynioną dyspozycją. W wypadku nieodebrania jej w takiej formie w ciągu 7 dni od złożenia wniosku, zostanie wysłana pocztą na podany adres.

Maciej Cęcelewski

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz