ZUS

Odwołanie od decyzji organu rentowego

Odwołanie od decyzji organu rentowego

Niekorzystna decyzja organu rentowego nie pozostawia ubezpieczonych i płatników w sytuacji bez wyjścia. Mogą wówczas złożyć odwołanie od decyzji. Postępowanie toczy się według ściśle określonych reguł.

Odwołanie od decyzji – zakres spraw

Postępowanie odwoławcze od decyzji organów rentowych uregulowane zostało w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. W rozumieniu tej ustawy sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych są sprawy dotyczące:

 1. ubezpieczeń społecznych;
 2. emerytur i rent;
 3. innych świadczeń w sprawach należących do właściwości ZUS;
 4. świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą wojskową albo służbą w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
 5. sprawy wszczęte na skutek niewydania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie;
 6. sprawy, w których wniesiono odwołanie od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności;
 7. sprawy o roszczenia ze stosunków prawnych między członkami otwartych funduszy emerytalnych a tymi funduszami lub ich organami;
 8. sprawy ze stosunków między emerytami lub osobami uposażonymi w rozumieniu przepisów o emeryturach kapitałowych a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Odwołanie od decyzji – wymogi formalne

Odwołanie od decyzji powinno zawierać następujące dane:

 1. oznaczenie zaskarżonej decyzji lub orzeczenia,
 2. zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wniosków i ich uzasadnienie,
 3. podpis ubezpieczonego, przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Można je wnieść na piśmie, ustnie do protokołu sporządzonego przez organ, lub ustnie do protokołu sądu właściwego do rozpoznania sprawy.

Odwołanie od decyzji – termin i miejsce złożenia

Odwołanie należy złożyć w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia do organu, który wydał decyzję lub orzeczenie. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd  okręgowy – sąd pracy i ubezpieczeń społecznych.

Termin zostanie zachowany także w razie wysłania odwołania pocztą. Należy jednak pamiętać, że list powinien zostać wysłany u operatora pocztowego świadczącego powszechne usługi pocztowe. Chwila przybicia stempla pocztowego jest chwilą wniesienia pisma do sądu.

W razie wniesienia odwołania po terminie sąd  je odrzuci, chyba że przekroczenie terminu nie było nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego.

Ważne! Postępowanie odwoławcze od decyzji organu rentowego jest całkowicie bezpłatne.

Odwołanie od decyzji – postępowanie

Po wniesieniu odwołania organ rentowy może uznać w ciągu 30 dni, że jest ono zasadne. Decyzja zostanie wówczas uchylona. W przeciwnym wypadku odwołanie zostanie skierowane do sądu.

Po otrzymaniu odwołania sąd wyznaczy terminy rozpraw i poinformuje o nich strony. Postępowanie kończy się wyrokiem, w którym sąd może zmienić decyzję, od której zostało wniesione odwołanie lub je oddalić. Uzasadnienie wyroku następuje na wniosek strony zgłoszony w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia. 

Jeśli wraz z odwołaniem zostanie zgłoszone nowe żądanie, które nie było dotychczas rozpoznane przez organ, sąd przyjmuje je do protokołu, przekazując jednocześnie do rozpoznania organowi rentowemu.

Odwołanie od decyzji – apelacja

Jeśli mimo złożonego odwołania wyrok nie będzie pomyślny, kolejnym krokiem jest wniesienie apelacji. Należy ją złożyć w sądzie, który wydał wyrok w terminie dwutygodniowym liczonym od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem. W razie niezłożenia wniosku o uzasadnienie termin liczony jest od dnia, w którym upłynął termin do złożenia wniosku o uzasadnienie. Rozpoznanie sprawy jest kompetencją sądu II instancji. 

Maciej Cęcelewski

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz