Alimenty Prawo Rodzinne Rozwód

Zabezpieczenie alimentów w pozwie o alimenty

Zabezpieczenie alimentów w pozwie o alimenty

Celem udzielenia zabezpieczenia jest zapewnienie realizacji obowiązku, którego wykonania dochodzimy przed sądem. Między wniesieniem pozwu do sądu, a wydaniem rozstrzygnięcia mija często sporo czasu i pozwany ma wiele możliwości na podjęcie działań mogących sprawić, że przyszła egzekucja danego roszczenia zostanie utrudniona. Podobnie sytuacja kształtuje się w sprawach o alimenty. Jeśli brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie obowiązku ciążącego na pozwanym, uzasadnione jest wystąpienie do sądu o zabezpieczenie alimentów.

Kto i kiedy może wystąpić o zabezpieczenie alimentów?

Generalnie udzielenia zabezpieczenia w procesie cywilnym może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni, że przysługuje mu roszczenie, którego dochodzi oraz ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. W sprawach o alimenty powód nie musi jednak wykazywać interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, a jedynie uprawdopodobnić, że przysługuje mu roszczenie, którego zabezpieczenia domaga się od sądu.

Przykładowo:
w sprawie o alimenty, w której matka żąda zasądzenia alimentów od ojca, na rzecz małoletniego dziecka, dla uprawdopodobnienia istnienia roszczenia wystarczy chociażby skrócony odpis aktu urodzenia, w którym pozwany figuruje jako ojciec.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentów można zawrzeć zarówno w pozwie o alimenty, jako odrębne żądanie, jak i osobno, składając odpowiednie pismo w trakcie dalszego postępowania przed sądem.

Zastanawiasz się jak uzyskać alimenty na dziecko?   Sprawdź tutaj!

Ile kosztuje złożenie wniosku o zabezpieczenie alimentów?

Wniosek o zabezpieczenie alimentów, zarówno ten zawarty w pozwie, jak i ten zgłoszony na odrębnym piśmie, nie podlega żadnej opłacie. Dzieje się tak dlatego, że osoba domagająca się zasądzenia na jej rzecz alimentów, jest automatycznie zwolniona od ponoszenia kosztów procesu.  To oznacza, że nie będziesz musiał opłacić ani pozwu, ani udzielenia zabezpieczenia w tego typu sprawie.

Kiedy zostanie udzielone zabezpieczenie alimentów?

Sąd obowiązany jest udzielić zabezpieczenia niezwłocznie. Cel któremu służy ten środek determinuje potrzebę jak najszybszego rozstrzygnięcia w tym przedmiocie. Dlatego ustawa nakłada na sąd  obowiązek rozpoznania wniosku nie później niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu.

Co zawrzeć we wniosku o zabezpieczenie alimentów?

Niezależnie, czy wniosek o udzielenie zabezpieczenia zawieramy w pozwie, czy też na odrębnym piśmie musi on czynić zadość pewnym wymogom. Oprócz tego, że powinien spełniać warunki stawiane dla pisma procesowego, jak oznaczenie stron, sądu do którego jest kierowany etc., powinien zawierać:

  • wskazanie sposobu zabezpieczenia, a także wskazanie sumy zabezpieczenia;
  • uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek.

Poniżej przykładowe uzasadnienie wniosku o zabezpieczenie alimentów:

Działając w imieniu małoletniego powoda, Jakuba Sosnowskiego, na podstawie art. 753 par. 1 k.p.c. w zw. z art. 730 oraz 7301 k.p.c., wnoszę o: udzielenie zabezpieczenia na czas toczącego się postępowania w sprawie zasądzenia alimentów na rzecz małoletniego powoda, w taki sposób, że: Pozwany Mikołaj Sosnowski zostanie zobowiązany do łożenia na rzecz jego małoletniego syna Jakuba Sosnowskiego, kwoty 400 zł miesięcznie, płatnej do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od dnia 10 sierpnia 2018 r, na konto matki powoda Joanny Kowalskiej o numerze : 12 3232 4545 6565 7676 8780, a w przypadku nieterminowych płatności, także odsetek ustawowych. Dla wykazania istnienia roszczenia w załączeniu przedkładam skrócony odpis aktu urodzenia powoda.

Na czym polega zabezpieczenie alimentów?

W sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu określonej sumy. W zależności od tego, czego żądamy w naszym wniosku, suma może być płatna jednorazowo, bądź co miesiąc. Ponadto nie zaszkodzi w uzasadnieniu umotywować dlaczego domagamy się zabezpieczenia w danej wysokości. Przykładowo: wnoszę o udzielenie zabezpieczenia w wysokości 700 zł miesięcznie, ze względu na konieczność codziennych, płatnych rehabilitacji małoletniego powoda.

Zabezpieczenie roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego

Sąd może jeszcze przed urodzeniem się dziecka zabezpieczyć przyszłe roszczenia alimentacyjne związane z ustaleniem ojcostwa, jeśli chodzi o dziecko pozamałżeńskie. Przepisy bowiem nakładają na ojca niebędącego mężem matki pewne obowiązki. Ma on obowiązek przyczyniać się do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem. Ponadto ustawa przewiduje także obowiązek 3-miesięcznego utrzymania matki w okresie porodu (lub dłużej w uzasadnionych przypadkach). W sprawach tych termin do wytoczenia powództwa wynosi trzy miesiące od dnia urodzenia się dziecka.

apl. radc. Jagoda Frączkowska

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz