Księgi Wieczyste Wzory pism

Wniosek o wykreślenie hipoteki wypełniony wzór z objaśnieniem

Wniosek o wykreślenie hipoteki

Spłaciliśmy kredyt bankowy i nasze zobowiązanie wygasło. W księdze wieczystej nadal figuruje wpis. W celu jego wykreślenia należy złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki. Jak to zrobić dowiesz się z poniższego artykułu.

Hipoteka powstaje z chwilą wpisu do księgi wieczystej i stanowi ograniczone prawo rzeczowe, mając na celu zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z danego stosunku prawnego. Umożliwia wierzycielowi dochodzenia roszczenia wynikającego z tego stosunku, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi dłużnika (a ściślej rzecz ujmując właściciela obciążonej nieruchomości).

Hipoteka ustanawiana jest na wypadek  niewywiązania się dłużnika z zaciągniętego zobowiązania, tym samym w razie wykonania przez dłużnika tego zobowiązania cel hipoteki odpada, powodując jej wygaśnięcie. Mogłoby to sugerować, że wraz z wygaśnięciem hipoteki automatycznie nastąpi także „wymazanie” wpisu hipotecznego z księgi wieczystej. Tak się jednak nie dzieje i mimo wygaśnięcia hipoteki, wpis nadal widnieje, a dla jego wykreślenia konieczne jest podjęcie odpowiednich kroków przez właściciela obciążonej nieruchomości – musi on bowiem złożyć do sądu wniosek o wykreślenie hipoteki.

WARTO PAMIĘTAĆ:

 1. zanim udamy się z wnioskiem do sądu, musimy uzyskać potwierdzenie od wierzyciela hipotecznego, że zobowiązanie faktycznie zostało wykonane – tym samym, że hipoteka wygasła. Zabezpieczenie wierzytelności hipoteką ma miejsce najczęściej przy kredytach udzielanych przez banki, w związku z czym to właśnie tam najczęściej udamy się, w celu uzyskania niniejszego zaświadczenia. Bank nie ma prawa odmówić nam wydania potwierdzenia spłaty kredytu, jeśli zobowiązanie zostało w całości uregulowane, gdyż ustawa o księgach wieczystych i hipotece nakłada na wierzyciela obowiązek dokonania wszelkich czynności w celu wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej, w sytuacji kiedy hipoteka wygasła. W oświadczeniu wierzyciel powinien zawrzeć m. in. dane identyfikujące dłużnika i obciążoną nieruchomość oraz przede wszystkich informację o tym, że zobowiązanie zostało w całości spłacone i że wyraża on zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej (oświadczenie to nosi nazwę kwitu mazalnego, który jest tematem odrębnego artykułu)
 2. wniosku nie konstruujemy samodzielnie – służy do tego gotowy formularz (kod formularza: KW-WPIS, który można pobrać bezpośrednio ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, bądź na miejscu w sądzie)
 3. wniosek trzeba opłacić – opłata wynosi 100 zł, ALE: niekiedy Banki z tytułu jednej wierzytelności dokonują dwóch osobnych wpisów hipotecznych – jeden zabezpieczający kapitał główny, a drugi odsetki à wtedy konieczne jest wniesienie opłaty w podwójnej wysokości;
 4. należy zaopatrzyć się w dwa egzemplarze (jeden dla sądu, a drugi dla nas, jako potwierdzenie złożenia wniosku);

Jak wypełnić wniosek – krok po kroku (wypełniony wzór pod artykułem)

 1. oznaczamy sąd właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości oraz podajemy odpowiednie oznaczenie wydziału;
 2. podajemy numer księgi wieczystej;
 3. kolejne pola należy przekreślić, następnie zaznaczyć krzyżykiem pole „wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki” oraz uzupełnić poniższe pole o treść roszczenia;
 4. uzupełniamy dane wnioskodawcy oraz jego miejsce zamieszkania (w nagłówku skreślamy kolejno uczestnika postępowania oraz siedzibę), pola dotyczące adresu do doręczeń przekreślamy;
 5. następnie wypełniamy dane uczestnika postępowania (czyli wierzyciela – najczęściej Banku) – w nagłówkach skreślamy kolejno wnioskodawcę oraz miejsce zamieszkania), pola dotyczące adresu do doręczeń przekreślamy;
 6. wymieniamy załączniki – czyli dokumenty dołączone do wniosku (oświadczenie Banku o spłacie zadłużenia i wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki oraz jeśli nie dokonujemy opłaty w Sądzie, tylko bezpośrednio na konto bankowe, również dowód dokonania tej opłaty;
 7. w ostatniej rubryce wpisujemy dane wnioskodawcy, datę i składamy własnoręczny podpis (w nagłówku skreślamy „pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy”)
 8. wszystkie niewypełnione rubryki przekreślamy.

W obliczu tych wielu formalności jakich właściciel nieruchomości musi dochować, by móc ubiegać się o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej jego nieruchomości, może nasuwać się pytanie, czy jest to warte zachodu? Przecież fizycznie nic się nie zmienia, hipoteka i tak wygasła, więc jako byli już dłużnicy nie możemy ponieść żadnych konsekwencji w oparciu o wpis – i w zasadzie tak właśnie jest … dopóki nie zdecydujemy się na sprzedaż nieruchomości, czy zaciągnięcie kolejnego zobowiązania, dla którego rzeczona nieruchomość miałaby stanowić zabezpieczenie – wtedy mogą pojawić się trudności – bo potencjalny nabywca nie będzie chciał kupić obciążonego mieszkania, a bank nie udzieli kredytu, póki nie udowodnimy, że nieruchomość stanowić będzie dla niego odpowiednie zabezpieczenie, dlatego lepiej nie zwlekać i po wygaśnięciu hipoteki bez zbędnej zwłoki dopełnić formalności związanych ze złożeniem wniosku o jej wykreślenie.

Pobierz wzór -Wniosek o wykreślenie hipoteki

word_dl

apl. radc. Jagoda Frączkowska

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz