Sprawa Sądowa Wzory pism

Wniosek o doręczenie wyroku sądu II instancji – wzór

prawnik, klient i dokumenty

Na wstępie należy zauważyć, że jeśli apelacja nie zostanie oddalona lub zaskarżony wyrok nie zostanie zmieniony – Sąd II instancji z urzędu uzasadnia wyrok, bądź postanowienie kończące postępowanie w sprawie.  Jednak obowiązek sporządzenia przez Sąd uzasadnienia z urzędu, nie oznacza jednoczesnego obowiązku jego doręczenia stronom, w związku z tym strona chcąca zapoznać się z takim uzasadnieniem powinna zwrócić się do sądu z wnioskiem o jego doręczenie.

Gdy apelacja została oddalona lub zmieniono zaskarżony wyrok – wtedy sąd sporządza uzasadnienia dopiero po otrzymaniu od strony procesu wniosku o doręczeniu wyroku z uzasadnieniem.

TERMIN:

Strona ma tydzień od dnia ogłoszenia sentencji na zgłoszenie w/w wniosku.

Sąd sporządza uzasadnienie w terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia sentencji orzeczenia, bądź jeśli nie miało ono miejsca – od dnia wydania orzeczenia (a w przypadkach, gdy sąd sporządza uzasadnienie po zgłoszeniu przez stronę wniosku o jego doręczenie – w ciągu 2 tygodni od dnia wniesienia takiego wniosku). W tym samym terminie sąd z urzędu sporządzi uzasadnienie wyroku, bądź postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, jeśli została wniesiona skarga kasacyjna lub skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – wtedy czternastodniowy termin zaczyna swój bieg od dnia wniesienia w/w skargi.

OPŁATA: wniosek nie podlega opłacie.

W załączeniu wniosek  uzupełniony o przykładowe dane!

Pobierz wzór – Wniosek o doręczne wyroku sądu II instancji
word_dl

apl. radc. Jagoda Frączkowska

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz