Sprawa Sądowa Wzory pism

Cofnięcie pozwu – wzór z objaśnieniem

cofnięcie pozwu

Cofnięcie pozwu jest czynnością procesową strony powodowej występującej w procesie. Polega na złożeniu przez powoda oświadczenia o wycofaniu powództwa  skierowanego przeciwko pozwanemu. Cofnięcia można dokonać poprzez ustne oświadczenie do protokołu rozprawy lub w formie pisma procesowego poza rozprawą.

Cofnięcie pozwu, zrzeczenie się roszczenia

Powód nie może jednak w pełni dowolnie dysponować przedmiotem procesu. W przypadku, gdy pozew ma być cofnięty bez zgody strony pozwanej, powództwo może być cofnięte tylko do momentu rozpoczęcia rozprawy. Jeśli pozwany w ciągu dwóch tygodni nie wypowie się co do zgody na cofnięcie pozwu, milczenie poczytuje się za zgodę. W przypadku, gdy cofając pozew powód nie zrzeka się swojego roszczenia, pomimo cofnięcia może on złożyć pozew ponownie w tej samej sprawie, przeciwko tej samej osobie w późniejszym czasie, a więc nie zachodzi powaga rzeczy osądzonej. W sytuacji zaś, gdy powód cofając pozew jednocześnie zrzeka się roszczenia, może to uczynić aż do wydania wyroku przez sąd. Tym samym nie będzie mógł już dochodzić spełnienia świadczenia w kolejnym pozwie.

Cofnięcie pozwu – skutki

Wniesiony przez powoda pozew, jeśli zostanie cofnięty, nie wywołuje już żadnych skutków, jakie powodował w momencie złożenia. Traktuje się go tak, jakby nigdy nie został złożony, a więc nie dochodzi do przerwania biegu przedawnienia roszczenia. Samo cofnięcie pozwu tożsame jest z „przegraniem” sprawy, a pozwany może żądać od powoda zwrotu kosztów, o ile wcześniej sąd nie wydał prawomocnego orzeczenia o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego. Jeśli w sprawie, w której wniesiono powództwo, jest wyznaczona rozprawa, w momencie cofnięcia pozwu przewodniczący ją odwołuje i powiadamia o tym stronę pozwaną. Pozwany zaś w ciągu dwóch tygodni może złożyć wniosek o przyznanie wcześniej wspomnianych kosztów.

Skutkiem cofnięcia pozwu jest umorzenie postępowania przez sąd w drodze postanowienia. Cofnięcie pozwu nie odbywa się jednak bez kontroli sądu, gdyż art. 203 § 4 k.p.c. stanowi, iż sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa. Decyzja w tej sprawie należy do sądu, aczkolwiek nie może on uznać cofnięcia pozwu za niedopuszczalne z innych przyczyn, niż wskazane w przepisie art. 203 § 4 k.p.c.

Pobierz wzór –  Cofnięcie pozwu

word_dl

spec. ds. prawnych Ewa Kędzierska

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz