Umowy Wzory pism Zobowiązania

Umowa o roboty budowlane – wzór z omówieniem

Umowa o roboty budowlane - wzór z omówieniem

Wśród umów opisanych wprost w Kodeksie Cywilnym występuje również umowa o roboty budowlane. Warto jednak zaakcentować, że trudno patrzeć na nią wyłącznie przez pryzmat tych przepisów. Immanentną częścią będzie tutaj również ustawa prawo budowlane – stanowiąca gałąź prawa administrayjnego. Budynki należy stawiać w oparciu o projekt, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Przepisy kodeksu cywilnego w tym zakresie nie wyczerpują zatem norm, które będą obowiązywać przy stworzeniu i wykonaniu takiej umowy.

Są natomiast na pewno istotną bazą. Art. od  647 do 658 KC z pewnością będą nieodzowne przy sporządzaniu takiej umowy. Z samych przepisów przytoczę jedynie pierwszy:

Art. 647 Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Stanowi on bowiem klarowną definicję i dobrze obrazuje istotę opisywanej umowy. Warto zaznaczyć, że przepisy te odnoszą się również do umów dotyczących remontów, rozbiórek czy przebudowań, nie tylko budowy nowych obiektów. Należy przy tym podkreślić, że osobno trzeba traktować zamówienie projektu – który sam w sobie robotą budowlaną oczywiście nie jest. W przypadku projektu zwykle będziemy mieć więc do czynienia z umową o dzieło.

 Umowa o roboty budowlane – treść

Oprócz rzeczy oczywistych – takich jak określenie stron, daty i miejsca podpisania, umowa o roboty budowlana powinna zawierać inne, niezbędne elementy. Nie zaskoczy nikogo konieczność dokładnego opisu przedmiotu umowy, ani termin oddania już ukończonego budynku. Innymi istotnymi zapisami będą te, które wiążą inwestora. Dostarczenie projektu w określonym terminie, przygotowanie terenu budowy i inne, w zależności od sytuacji. Oprócz tego odpowiednie zapisy muszą obligować inwestora do odebrania obiektu, a później wypłaty umówionego wynagrodzenia.

Ponownie jak w umowie o dzieło, należy określić czy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości zamówionego obiektu samodzielnie. Jednakże w w braku takiego zapisu w umowie, sytuacja wygląda inaczej, niż w umowie o dzieło. Wykonawca może co prawda zawrzeć umowę z podwykonawcą, ale musi poinformować o tym inwestora. Temu przysługuje prawo sprzeciwu, nawet jeżeli umowa nie zabraniała wprost zatrudniania podwykonawców.

Umowy te często przewidują również kary umowne – zarówno dla Wykonawcy jak i Inwestora. Pierwszego w sytuacjach, gdy opóźni się z budową czy oddaniem obiektu, lub wykona swoją pracę wadliwie. Drugiego zaś, gdy opóźni się z zapłatą, oddaniem terenu budowy lub odebraniem budynku.

Czy umowa o roboty budowlane może regulować niektóre sprawy?

Umowa może przewidywać także uregulowanie dodatkowych aspektów. Przykładowo: kto będzie kierownikiem i inspektorem budowy, kto zajmie się przygotowaniem i kupnem narzędzi, materiałów. Dodatkowo na końcu powinny pojawić się standardowe zapisy dotyczące ewentualnych zmian w umowie – w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności.

Tak skonstruowaną umowę strony muszą podpisać, zaznaczając przy tym, że dostały co najmniej po jednym jej egzemplarzu. Warto zaznaczyć, że sam ustawodawca określa formę umowy jako pisemną.

Pobierz wzór – Umowa o roboty budowlane

łatwe prawo

Aleksander Serwiński

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz