Sprawa Sądowa Wzory pism

Odwołanie pełnomocnictwa – wzór z objaśnieniem

Odwołanie pełnomocnictwa

Jak napisać odwołanie pełnomocnictwa? Co do zasady, odwołanie pełnomocnictwa może nastąpić w każdym czasie, chyba że mocodawca tego prawa się zrzekł.

Odwołanie pełnomocnictwa – forma

Zgodnie z treścią wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 r. VI ACa 200/14 dla odwołania pełnomocnictwa przez mocodawcę nie ma zastrzeżonej żadnej szczególnej formy, nawet w sytuacji gdy forma taka była zastrzeżona dla udzielenia pełnomocnictwa. Dopuszczalne jest nawet dorozumiane odwołanie pełnomocnictwa. Niemniej, dla celów dowodowych warto zachować pisemną formę odwołania, którą omówię poniżej.

Odwołanie pełnomocnictwa musi zawierać datę, z którą to udzielone przez nas wcześniej pełnomocnictwo przestanie istnieć. Z racji tego, iż nasze odwołanie wysyłamy do pełnomocnika, z lewej strony wskazujemy swoje dane, jako mocodawcy i nadawcy pisma. Nasze odwołanie musimy zaadresować, podając dane pełnomocnika, któremu wypowiadamy pełnomocnictwo.

Odwołanie pełnomocnictwa – treść

W treści dokumentu należy wyraźnie napisać, że odwołujemy pełnomocnictwo. W zależności od tego, czy nasze pełnomocnictwo dotyczyło wszelkich czynności przed sądami powszechnymi, czy w konkretnej sprawie – odpowiednio piszemy w odwołaniu.

            Możemy także wnosić o zwrot dokumentu pełnomocnictwa, a także zwolnić pełnomocnika z działania w tej roli przez okres dwóch tygodni. Wynika to z ustawowego zobowiązania adwokata lub radcy prawnego do działania za stronę jeszcze przez dwa tygodnie od odwołania pełnomocnictwa. Inni pełnomocnicy powinni, mimo wypowiedzenia, działać za mocodawcę przez ten sam czas, jeżeli jest to konieczne do uchronienia mocodawcy od niekorzystnych skutków prawnych. Odwołanie musi zostać przez nas podpisane.

Odwołanie pełnomocnictwa procesowego

Pełnomocnictwo procesowe możemy wypowiedzieć także ustnie do protokołu, na co zwrócił uwagę Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 grudnia 2015 r. II OSK 963/14.

O wypowiedzeniu pełnomocnictwa należy także poinformować sąd, przed którym toczyła się sprawa, w której pełnomocnik nas reprezentował. Wynika to stąd, że skutki prawne tego odwołania w stosunku do sądu wynikną dopiero wtedy, gdy go o tym zawiadomimy. Nasze zawiadomienie sąd dostarczy stronie przeciwnej i innym uczestnikom i dopiero z tą chwilą odniesie ono skutek prawny w stosunku do nich. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 04 lutego 2016 r. I SA/Łd 875/15 podkreślił, iż  czynności procesowe pełnomocnika dokonane wobec sądu przed zawiadomieniem go o wypowiedzeniu pełnomocnictwa lub wygaśnięciu obowiązku działania pełnomocnika są procesowo skuteczne choćby podjęte były w czasie po wypowiedzeniu lub po upływie 2 tygodni.

Pobierz wzór – Odwołanie pełnomocnictwa

łatwe prawo

spec. ds. prawnych Ewa Kędzierska

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz