Dług Przedawnienie Sprawa Sądowa

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla – jak dłużnik może się przed nim bronić?

sąd, waga

Weksel stanowi dla wierzyciela zabezpieczenie wierzytelności. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego sąd wydaje nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla, co oznacza to, że wierzyciel bardzo szybko i skutecznie może uzyskać wobec dłużnika nakaz zapłaty na drodze postępowania nakazowego.

Co ważne –  nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. Mimo, że sytuacja wydaje się beznadziejna – dłużnik ma jednak możliwość podjęcia obrony – może on bowiem wnieść zarzuty od nakazu.

Co mogę zarzucić nakazowi zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla?

W zarzutach od nakazu zapłaty dłużnik może podnosić wszelkie okoliczności dotyczące przedmiotowego weksla – oto przykładowe zarzuty:
– dłużnik kwestionuje kwoty widniejące na wekslu i podnosi, że nie są one zgodne z kwotą zaciąganego zobowiązania,
– dłużnik twierdzi, że nie otrzymał świadczenia w zamian za wystawiony weksel,
– dłużnik podnosi zarzut przedawnienia roszczenia
– dłużnik podnosi, że weksel jest nieważny, np. brak podpisu, bądź podpis widniejący w niewłaściwym miejscu;
– dłużnik podnosi zarzut wypełnienia weksla in blanco niezgodnie z zawartym uprzednio porozumieniem.
i wiele innych…

Oprócz tego w zarzutach od nakazu zapłaty warto zawrzeć wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty – co uniemożliwi podjęcie wierzycielowi dalszych kroków w dochodzeniu swojego roszczenia, jak na przykład skierowania wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji.

Termin do wniesienia zarzutów : 2 tygodnie – liczony od dnia doręczenia nakazu zapłaty.

Opłata: wniesienie zarzutów wymaga dokonania opłaty w wysokości ¾ opłaty od pozwu (dla określenia wysokości opłaty od pozwu pomocna będzie ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) – jednak jeśli dłużnik nie jest w stanie ponieść tych kosztów bez uszczerbku w koniecznym utrzymaniu siebie i rodziny, może wnioskować o zwolnienie z tych kosztów.

Należy także pamiętać, że w niektórych sprawach, jak np. w postępowaniu uproszczonym, zarzuty należy wnieść na urzędowym formularzu , gdyż w razie niedochowania tego wymogu zostaniemy wezwani do uzupełnienia braków w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zarzutów!

apl. radc. Jagoda Frączkowska

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz

Potrzebujesz Pomocy?

Pledziewicz Kancelaria

Pledziewicz Kancelaria to specjalizująca się w prawie bankowym, wierzytelnościach i sprawach komorniczych kancelaria radcowska. Kancelaria prowadzi sprawy w całej Polsce. Zapoznaj się z ofertą

Nakaz Zapłaty