Ochrona konsumenta

Konsekwencje uznania klauzuli za niedozwoloną

plik dokumentów

Powiedzieliśmy sobie czym jest klauzula niedozwolona. Jakie skutki wywołuje uznanie klauzuli za niedozwoloną?

Po nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów uznania postanowienia za niedozwolone dokonuje Prezes UOKiK w drodze decyzji.

Decyzja ma skutek tylko wobec przedsiębiorcy i wszystkich konsumentów, którzy zawarli z nim umowę na podstawie wzorca wskazanego w decyzji (art. 24d u. o. k. k.). Prezes może w decyzji zdecydować o nałożeniu na przedsiębiorcę obowiązku poinformowania konsumentów o uznaniu klauzuli za niedozwoloną.

Wyobraźmy sobie taką sytuację:

Jan, Maria i Maciej zawarli umowę z biurem podróży DreamTour, a Adrian z biurem podróży SuperWojaże. Wszyscy zapłacili za wycieczkę, ale zrezygnowali z niej. W umowach zawartych z biurami znajduje się punkt stanowiący, że „za rezygnację z wycieczki biuro pobiera opłatę w wysokości 50% wartości wycieczki”. Janowi nie spodobało się to postanowienie i złożył zawiadomienie do prezesa UOKiK. Prezes w drodze decyzji uznał je za niedozwolone  argumentując, że biuro może pomniejszyć kwotę zwrotu tylko o faktycznie poniesione koszty – takie jak już opłacone miejsca w hotelach lub bilety – więc nie można stosować stałej stawki. Zobowiązał także biuro podróży do poinformowania wszystkich konsumentów, którzy zawarli z nim umowę zawierającą takie postanowienie o uznaniu go za niedozwolone. Dzięki temu również Maria i Maciej mogą domagać się zwrotu kosztów pomniejszoną tylko o wysokość faktycznych już poniesionych nakładów biura podróży.

Uznanie postanowienia za niedozwolone skutkuje jego nieważnością. Dotyczy to tylko tego konkretnego postanowienia – pozostała część umowy pozostaje jednak nadal ważna.  Co więcej, decyzja ma skutek tylko wobec tego przedsiębiorcy i jego konsumentów.  Jeśli Adrian zawarł umowę z innym biurem, on również musiałby złożyć zawiadomienie i czekać na kolejną decyzję prezesa UOKiK – choćby nawet postanowienie umowne miało identyczne brzmienie, do jego unieważnienia konieczne jest wydanie nowej, indywidualnej decyzji.

Jeśli jakieś postanowienie w umowie budzi nasze wątpliwości możemy sprawdzić, czy nie znajduje się już na liście postanowień niedozwolonych lub w bazie decyzji prezesa UOKiK. Jeśli znajdziemy orzeczenie lub wyrok w sprawie bardzo podobnej do naszej, możemy spróbować powołać się na ten fakt przed przedsiębiorcą zanim zawrzemy umowę i poprosić o zmianę niekorzystnej dla nas klauzuli.  Jeśli przedsiębiorca odmówi możemy złożyć zawiadomienie do prezesa UOKiK lub… nie podpisywać umowy i pójść do konkurencji.

Damian Karaszewski

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz