Dług Komornik

Komornik zajął nieruchomość – co to w praktyce oznacza dla dłużnika

dom klucze

Zajęcie nieruchomości przez komornika nie oznacza jeszcze tego, że nieruchomość nie jest już nasza. To zaledwie pierwszy etap egzekucji z nieruchomości. Oczywiście, poprzedzone to musiało zostać roszczeniem wierzyciela i wytoczeniem postępowania sądowego, jednakże zajęcie jest dopiero pierwszą z czynności, które wykonuje już komornik.

“Stan zajęcia” trwa dwa tygodnie. Wówczas komornik wzywa dłużnika, aby uregulował zadłużenie, informując, że w innym przypadku przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości, co będzie następnym etapem, poprzedzającym bezpośrednio zlicytowanie tejże.

Wraz z rozpoczęciem dwutygodniowego terminu, komornik składa do właściwego sądu, do wydziału ksiąg wieczystych wniosek, o dokonanie wpisu o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Od tego momentu informacja o złej kondycji majątkowej dłużnika staje się więc oficjalna i publicznie dostępna. Od tej też chwili zbycie nieruchomości przez dłużnika nie ma znaczenia dla toczącego się postępowania – będzie ono toczone również, gdyby udało mu się ją sprzedać.

Ustanowienia praw rzeczowych i osobistych na takiej nieruchomości, jest bezskuteczne bezwzględnie. Chodzi przykładowo o ustanowienie już po zajęciu hipoteki, służebności gruntowej, czy prawa osobistego np. dożywocia. W sposób oczywisty mogłoby zmniejszyć to wartość nieruchomości dla przyszłych, potencjalnych kupujących z licytacji komorniczej.

Bezskuteczne wobec przyszłego nabywcy jest natomiast użyczenie, wynajęcie, oddanie w leasing czy dzierżawa takiej nieruchomości. Ponownie – chodzi o ochronę praw przyszłego właściciela nieruchomości, gdy dojdzie już do jej sprzedania.

Adnotacja w księgach wieczystych nieruchomości skutecznie odstrasza od zamiaru jej nabycia przed sprzedażą egzekucyjną. Zgodnie z obowiązującą zasadą rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, nabywca nie mógłby tłumaczyć się niewiedzą czy pomyłką.

Nieruchomość jest zajęta z chwilą doręczenia wniosku, o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Jeśli komornikowi nie udało się doręczyć wezwania dłużnikowi, przyjmuje się, że nieruchomość jest zajęta z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej. O dokonanym zajęciu komornik oczywiście informuje wierzyciela.

Zajętą nieruchomość co do zasady pozostawia się w zarządzie dłużnika – przez zabezpieczenia prawne ryzyko jest niewielkie, nawet gdyby próbował nieruchomość w tym czasie sprzedać. Jeżeli jednak istnieje uzasadniona obawa, że dłużnik nieruchomość będzie w tym czasie chciał zniszczyć bądź zaniedbać, sąd może zadecydować, że przechodzi ona pod zarząd osoby trzeciej.

Po upływie dwóch tygodni następuje opis i oszacowanie wartości nieruchomości, który jest już kolejnym etapem postępowania egzekucyjnego.

Aleksander Serwiński

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz