Dług Komornik

Czy można negocjować z komornikiem?

negocjacje

Odpowiedź na tytułowe pytanie nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Zasadniczo przepisy nie przewidują możliwości negocjacji z komornikiem, jednakże nie oznacza to wcale, że kontakt z nim nie ma sensu z punktu widzenia dłużnika.

Często zapominamy, że komornik jest jedynie funkcjonariuszem publicznym stanowiącym „zbrojną rękę” wierzyciela w dochodzeniu przezeń należności. Oznacza to, że ma on uprawnienie do stosowania przymusu względem dłużnika, ale to wierzyciel jako strona w postępowaniu egzekucyjnym upoważnia go do przeprowadzenia czynności przedstawiając mu tytuł wykonawczy wydany przez sąd, a także może wskazać z jakich składników majątkowych będzie chciał przeprowadzić egzekucję (art. 797 – 799 k.p.c.). Z tego wynika, iż to wierzyciel a nie komornik posiada prawne umocowanie do prowadzenia negocjacji z dłużnikiem.

W przypadku, gdy wierzyciel nie wskaże wybranego przez siebie sposobu lub sposobów egzekucji, komornik będzie mógł zastosować wybraną przez siebie dopuszczoną przez prawo metodę dochodzenia należności, z wyjątkiem skierowania do egzekucji nieruchomości (która jest możliwa tylko na wniosek wierzyciela). Jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, możemy rozpocząć rozmowy z komornikiem w celu ustalenia korzystniejszego dla nas sposobu rozliczenia, mając jednak na uwadze interes wierzyciela.

Dla komornika będzie liczyło się przede wszystkim nasze aktywne działanie. Nawet najlepsze zdolności oratorskie nie przekonają go do odstąpienia od obranego przez siebie planu egzekucji, gdy jednocześnie pozostaniemy bierni co do spłaty należności. Warto jest w tym momencie pokazać naszą dobrą wolę regulując choćby drobną część zadłużenia, przy jednoczesnym przedstawieniu rzetelnego i realistycznego dla nas harmonogramu spłaty. Jednakże musimy pamiętać, iż wszelkie ustalenia dokonane między dłużnikiem a komornikiem nie mają mocy prawnej, wobec tego może się zdarzyć iż zniweczy je żądanie wierzyciela przeprowadzenia jak najszybszej egzekucji ze wskazanej części majątku dłużnika, np. w drodze licytacji komorniczej.

Pamiętajmy, że zgodnie z proceduralną kolejnością czynności, kontakt z komornikiem zaczyna się od korespondencji. Nie warto więc biernie czekać na osobiste przybycie funkcjonariusza w celu zajęcia składników majątku, co tak negatywnie odbija się na naszej wyobraźni dzięki serialom i magazynom reporterskim.

Wcześniejsza wymiana korespondencji pozwoli nam ustalić wysokość zadłużenia, fakt czy rzeczywiście jesteśmy dłużnikami w sprawie etc. Możemy także określić część majątku, z którego chcielibyśmy uregulować zobowiązanie, wskazać komornikowi przedmioty służące nam do wykonywania pracy zarobkowej (i w związku z tym niepodlegające egzekucji), czy przedstawić plan spłaty zadłużenia.

Warto wiedzieć, iż nieskuteczne są wszelkie zarzuty dotyczące wadliwości tytułu wykonawczego kierowane do komornika. Zgodnie z art. 804 k.p.c. komornik nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Wobec tego, gdy pojawi się u nas funkcjonariusz wyegzekwować świadczenie wynikające ze zobowiązania, którego jak twierdzimy nie jesteśmy stroną/powinniśmy świadczyć inną kwotę niż wskazana itd., nie możemy żądać wstrzymania lub umorzenia czynności komorniczych przez komornika, bowiem nie jest on organem właściwym do odebrania oświadczenia tej treści. Powinniśmy wystąpić wówczas do sądu z powództwem przeciwegzekucyjnym (art. 840 k.p.c.) wraz z ewentualnym żądaniem wstrzymania czynności przez organ egzekucyjny aż do wyjaśnienia sprawy. Wcześniejsze wykrycie błędów we wskazanym zakresie (które ułatwia prowadzenie wzajemnej korespondencji), pozwoli nam uniknąć powstania ewentualnej szkody w wyniku prowadzenia czynności.

Wobec powyższego pamiętaj, iż ewentualne negocjacje z komornikiem mogą dotyczyć sposobu uregulowania zadłużenia podlegającego egzekucji, w przypadku gdy nie narzucił tego wierzyciel. Komornik nie ma uprawnień do umorzenia lub zawieszenia czynności na naszą prośbę, a tym bardziej nie może anulować naszego długu. Przede wszystkim jednak nie warto unikać kontaktu z organem egzekucyjnym, a zwłaszcza utrudniać mu pracy (zgodnie z art. 764 k.p.c. komornik może upomnieć, a po bezskutecznym upomnieniu wydalić osobę, która zachowuje się niewłaściwie  lub przeszkadza jego czynnościom; w ostateczności może ją ukarać grzywną do tysiąca złotych).

Marta Bieńkiewicz

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz

Potrzebujesz Pomocy?

Pledziewicz Kancelaria

Pledziewicz Kancelaria to specjalizująca się w prawie bankowym, wierzytelnościach i sprawach komorniczych kancelaria radcowska. Kancelaria prowadzi sprawy w całej Polsce. Zapoznaj się z ofertą